Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn ervan overtuigd dat de leerkracht ertoe doet. Daarom investeren wij al jarenlang in de professionaliteit van onze medewerkers en kunnen wij zonder meer stellen dat wij een innovatief, eigentijds en enthousiast team hebben, dat over veel kennis en kunde beschikt. 

Dit team maakt het mogelijk om eigentijds- en kwalitatief goed onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Hierbij wordt rekening gehouden met landelijke- en actuele ontwikkelingen, zoals het behalen van goede resultaten, passend bij de schoolpopulatie, het bewust omgaan met verschillen, inspelen op de toenemende diversiteit en het streven om zoveel mogelijk ondersteuning op de eigen school te bieden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door de organisatie in onderwijs leerteams ontstaat een flexibele structuur, waarbij de groepen structureel bemand worden door een team van 'vaste' leerkrachten, aangevuld met een flexibele schil van extra leerkrachten, onderwijsondersteuners en onderwijsassistenten. 

Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht uit de vaste schil, wordt een leerkracht of onderwijsondersteuner uit de flexibele schil ingezet. Daardoor is de kwaliteit en continuïteit voor het leerproces gewaarborgd. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is onderverdeeld in onderwijsteams. Ieder team bestaat uit een aantal leerkrachten en is aangevuld met extra medewerkers zoals leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Samen verzorgen zij het onderwijs binnen een leerjaar aan maximaal 60 leerlingen. 

Samenwerken binnen onderwijsteams verhoogt de onderwijskwaliteit en vergroot en verrijkt de begeleiding van leerlingen. Een groep van pedagogisch- didactisch deskundigen staan om uw kind heen. Ten opzicht van het traditionele systeem -één leerkracht per klas- is op Brede School Rembrandt meer onderwijscapaciteit voor uw kind beschikbaar. 

De onderwijsteams worden ondersteund door twee intern begeleiders. Zij coördineren de extra ondersteuning aan en de begeleiding van al onze 470 leerlingen. De intern begeleiders worden in praktische zin bijgestaan door twee remedial teachers, een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist en twee NT2 leerkrachten.

De aansturing van het team en het onderwijsproces wordt gedaan door de directeur en de adjunct-directeuren. De twee adjunct-directeuren sturen ieder een eigen bouw aan en staan zelf ook nog voor de groep. Er is een adjunct-directeur onderbouw en bovenbouw. 

Samen zorgen zij voor een goed en verantwoord onderwijsaanbod, waarbij zij worden bijgestaan door verschillende leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd op een bepaald onderwerp. Zo hebben we een taal-, lees- en rekenspecialist. Maar ook een specialist pedagogische visie, mediawijsheid, Engelse taal en een specialist 21ste-eeuwse-vaardigheden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen wij een 6de kleutergroep opstarten en tegelijkertijd het aantal aan te nemen kleuters op hetzelfde niveau houden. Dat betekent dat het aantal kleuters in een kleutergroep significant minder wordt en de maximale groepsgrootte is vastgelegd op 25 leerlingen aan het einde van het schooljaar.  En dat is een hele mooie ontwikkeling. Meer tijd, ruimte en aandacht voor onze jongste leerlingen. Wij zijn heel trots en blij dat wij deze stap hebben kunnen zetten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In bovenstaand schema is een vrij duidelijke indeling gegeven van de hoeveelheid tijd die aan een vakonderdeel besteed wordt. De werkelijkheid is wel wat genuanceerder. 

Voor kinderen is de wereld niet ingedeeld in vakken. In de werkelijke wereld lopen allerlei onderwerpen door elkaar en zitten in een activiteit allerlei 'kennisgebieden' verstopt. Zo heeft het bakken van een taart te maken met leesvaardigheid (het lezen van een recept), maar ook met rekenkundige kennis (het afwegen en meten van hoeveelheden). 

Ook in het onderwijs op onze school proberen we steeds meer vakken met elkaar te verbinden en zodoende begrijpelijk en betekenisvol te laten zijn. Taalverzorging, oftewel spelling is niet een onderdeel dat je alleen tijdens de spellingles doet, maar ook als je een opstel schrijft of een presentatie voorbereidt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basisondersteuning

De leerlingen worden op basis van de toetsresultaten van de hoofdvakken (rekenen, taal en lezen) ingedeeld in niveau groepen.

 • Het basisaanbod is voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Voorbeelden van deze basisondersteuning zijn het aanbod aan leerlingen met een iets lagere of juist iets hogere intelligentie of de ondersteuning van leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Op onze school is het basisaanbod afgestemd op bovengemiddeld niveau
 • Het verrijkingsaanbod is voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vanwege een ontwikkelingsvoorsprong of hoge intelligentie. Deze leerlingen krijgen verdiepings- en verbredingsopdrachten die een aanvulling zijn op een compact basis lesaanbod. Dit aanbod wordt vanaf 2021 begeleid en gecoördineerd door onze meer- en hoogbegaafdheidsspecialist. 
 • Het intensieve aanbod is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door taal- en of rekenproblematiek. Wanneer leerlingen gedurende een langere periode onvoldoende baat lijken te hebben bij de instructie en verlengde instructie zoals door de leerkracht wordt gegeven, komen zij  in aanmerking voor ondersteuning door onze remedial teachers. Op onze school werken twee remedial teachers. Zij bieden ondersteuning aan een leerlingen die leermoeilijkheden kennen waardoor zij onvoldoende kunnen aansluiten op het reguliere aanbod.
 • Het NT2 aanbod. Vanaf 2021 hebben wij een structureel programma voor alle niet-Nederlandstalige leerlingen bij ons op school. Het beleid en de uitvoering hiervan is in handen van de intern begeleiders in samenwerking met de NT2-specialisten. Voor de jongste leerlingen is het aanbod vooral gericht op 'het onderdompelen' in de Nederlandse taal, terwijl in de hogere groepen vooral wordt ingestoken op 'schooltaalwoorden'. Dit zijn woorden die leerlingen nodig hebben om in een schoolse context nieuwe informatie te kunnen verwerven en verwerken, maar ook woorden die buiten school in een wat formelere context gebruikt worden. Het helpt niet Nederlandstalige leerlingen om schoolse teksten beter te begrijpen.
 • Leerlingen met fysieke problemen. In de school is een lift aanwezig indien leerlingen fysieke problemen hebben waardoor zij niet of nauwelijks in staat zijn de trap te gebruiken. Tevens staat de school open om met ouders op zoek te gaan naar oplossingen indien er sprake is van het toedienen van medicatie of andere verzorgende ondersteuning aan leerlingen.
 • Voor leerlingen met gedragsproblematiek of complexe leerstoornissen worden aanvullende onderwijsarrangementen georganiseerd. Daarbij wordt samengewerkt met externe instanties die door middel van ambulante begeleiding kunnen ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Brede School Rembrandt en KinderRijk geven samen vorm aan het onderwijs, ondersteuning en opvang aan kinderen van 0 - 12 jaar. In het gebouw zijn de volgende groepen gehuisvest:

 • 17 groepen onderwijsvoorziening voor kinderen van 4 - 12 jaar
 • een 5-tal groepen voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar
 • een grote afdeling met 7 groepen kinderdagverblijf voor baby's en peuters van 0- 4 jaar
 • en een halve dagopvang voor kinderen van 2 - 4 jaar. Er is geen VVE voorziening in de klassieke betekenis. 

Ondanks het feit dat de school geen officiële VVE voorziening heeft, is de school met de opvangpartner een inhoudelijke samenwerking aangegaan op het gebied van taalonderwijs. Door de sterk veranderende populatie in Amstelveen, stromen er veel kinderen in van internationals. Dit geldt zowel voor de school als voor de opvang van het Kinderdagverblijf en de halve-dag-opvang. Deze kinderen beheersen wel hun moedertaal, maar nog niet de Nederlandse taal. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het integreren in de Nederlandse maatschappij, zetten wij samen met Kinderijk het programma LOGO 3000 in. Zodoende ontstaat een doorgaande lijn op het gebied van taalonderwijs specifiek voor niet-Nederlands talige leerlingen. 

Terug naar boven