Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door de organisatie in onderwijsteams ontstaat een structuur, waarbij de groepen structureel bemand worden door een team van 'vaste' leerkrachten, aangevuld met een flexibele schil van extra leerkrachten en onderwijsondersteuners. 

Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht uit de vaste schil, wordt een leerkracht of onderwijsondersteuner uit de flexibele schil ingezet. Daardoor is de kwaliteit en continuïteit voor het leerproces gewaarborgd. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is onderverdeeld in onderwijsteams. Ieder team bestaat uit een aantal leerkrachten en is aangevuld met extra medewerkers zoals leerkrachten, leraar ondersteuners en onderwijsassistenten. Samen verzorgen zij het onderwijs binnen een leerjaar aan maximaal 60 leerlingen. 

Werken in onderwijsteams verhoogt de onderwijskwaliteit en vergroot en verrijkt de begeleiding van uw zoon of dochter. Een groep van pedagogisch- didactische deskundigen staan om uw kind heen. Ten opzicht van het traditionele systeem -één leerkracht per klas- is op Brede School Rembrandt meer onderwijscapaciteit voor uw kind beschikbaar. 

De onderwijsteams worden ondersteund door twee intern begeleiders. Zij coördineren de extra ondersteuning aan en de begeleiding van al onze 480 leerlingen. De intern begeleiders worden in praktische zin bijgestaan door twee remedial teachers. Deze twee gespecialiseerde leerkrachten geven onderwijs aan individuele leerlingen die door omstandigheden een onderwijsachterstand hebben opgelopen of zij geven extra instructie aan kleinere groepjes leerlingen die om andere redenen extra begeleiding nodig hebben. .


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basisondersteuning

De leerlingen worden op basis van de toetsresultaten van de hoofdvakken (rekenen, taal en lezen) ingedeeld in niveau groepen.

  • Het basisaanbod is voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Voorbeelden van deze basisondersteuning zijn het aanbod aan leerlingen met een iets lagere of juist iets hogere intelligentie of de ondersteuning van leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Op onze school is het basisaanbod afgestemd op bovengemiddeld niveau
  • Het plusaanbod is voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vanwege een ontwikkelingsvoorsprong of hoge intelligentie. Deze leerlingen krijgen verdiepings- en verbredingsopdrachten die een aanvulling zijn op een compact basis lesaanbod.
  • Het intensieve aanbod is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door taal- en of rekenproblematiek. Een gedeelte van deze leerlingen krijgt verlengde instructie binnen de groep, maar met regelmaat worden groepjes leerlingen extra ondersteund door ambulante leerkrachten door in te zetten op automatiseren op het gebied van spelling en of rekenen. Een aantal leerlingen komt in aanmerking voor RT-begeleiding.
  • Op onze school werken twee remedial teachers. Zij bieden ondersteuning aan een aantal leerlingen die leermoeilijkheden kennen waardoor zij onvoldoende kunnen aansluiten op het reguliere aanbod.
  • Leerlingen met fysieke problemen. In de school is een lift aanwezig indien leerlingen fysieke problemen hebben waardoor zij niet of nauwelijks in staat zijn de trap te gebruiken. Tevens staat de school open om met ouders op zoek te gaan naar oplossingen indien er sprake is van het toedienen van medicatie of andere verzorgende ondersteuning aan leerlingen.
  • Voor leerlingen met gedragsproblematiek of complexe leerstoornissen worden aanvullende onderwijsarrangementen georganiseerd. Daarbij wordt samengewerkt met externe instanties die door middel van ambulante begeleiding kunnen ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven