P.C. basisschool De Vuurvogel

Zwartsluiskade 2 3826 EG Amersfoort

  • Karakteristieke woorden voor ons onderwijs.
  • Belangrijk op De Vuurvogel: het leren van en met elkaar!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door een intensieve samenwerking tussen de leerkrachten enerzijds en het ondersteuningsteam van De Vuurvogel anderzijds streven we naar het behalen van de meest optimale resultaten van onze leerlingen. We werken met ambitiedoelen en bespreken schooldoelen twee keer per jaar met het hele schoolteam. We maken gebruik van groeps- of blokplannen en groepsoverzichten. De leerkrachten zijn goed in staat de doelen te formuleren en hun onderwijs zo in te richten dat er voor de leerlingen een duidelijke structuur in het leerproces zichtbaar is. Daarnaast werken we met ondersteuningsboekjes waarin de ondersteuning van kinderen die wat extra's nodig hebben wordt beschreven. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan de hand  van de resultaten van de CITO midden- en eindtoetsen worden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld. De doorgaande lijn naar het volgende leerjaar wordt bewaakt door een zorgvuldige overdracht, van o.a.behaalde resultaten, met de nieuwe leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies wat de kinderen krijgen in februari van het schooljaar is gebaseerd op de resultaten van de leerlingen vanaf groep 6. Tevens wordt gekeken naar kindkenmerken zoals motivatie.

In groep 7 (na de E-toetsen) wordt er een voorlopig advies gegeven. Dit voorlopig advies geeft de ouders en kinderen een indicatie op welk niveau het kind op dat moment acteert.

In groep 8 zetten we samen met de kinderen en de ouders de eerste stappen naar het voortgezet onderwijs. De school geeft ook de open dagen en voorlichtingen door op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Met de ouders en de leerling wordt er een adviesgesprek gevoerd. Dit past bij De Vuurvogel, want kinderen hebben wat in te brengen. We houden dit adviesgesprek voorafgaand aan de afname van de CITO eindtoets.

In april wordt de wettelijk vereiste eindtoets gehouden. Als het resultaat aanleiding vormt voor een gesprek, wordt deze in mei gepland. Het advies kan worden bijgesteld, alleen naar boven, nooit naar beneden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vuurvogel streeft dagelijks naar een goede en veilige sfeer. Om te bereiken dat dit door alle leerlingen als zodanig ervaren wordt, heeft de Vuurvogel o.a. gekozen voor GroepsDynamisch Onderwijs.  Dit sluit goed aan bij socialisering en eigen inbreng van kinderen hetgeen voor ons van groot belang is. Deze werkwijze richt zich op het werken met groepsprocessen waardoor alle kinderen beter met elkaar omgaan.

Drie belangrijke waarden zijn:

1. De effectieve conflicthantering: hoe lossen we een ruzie op?

2. De sociokring: Hoe gaan we prettig met elkaar om?

3. Het sociobord: hoe worden we een nog fijnere groep?

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige sfeer
  • Socialisering
  • Zelfsturing

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijskwaliteit op De Vuurvogel is van voldoende kwaliteit en daarom heeft de inspectie de school in 2019 wederom het basistoezicht toegekend.

Terug naar boven