P.C. basisschool 't Anker

Dollardstraat 123 3812 EV Amersfoort

Schoolfoto van P.C. basisschool 't Anker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

't Anker staat voor de resultaten van de eindtoets 2013 op de vierde plaats in Amersfoort.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen komen tot leren wanneer zij zich veilig voelen.


We zetten De Vreedzame School in; we geven trainingen  Rots&Water ; we werken dagelijks aan een positief pedagogisch klimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijk
  • Vreedzaam

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als een school geen risico loopt voor de kwaliteit van het onderwijs en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt de school een basistoezicht. De inspectie heeft onze school onderzocht en onze school positief beoordeeld. Daarom is het basistoezicht toegekend.

Terug naar boven