Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Juttepeergaarde 2 3824 BE Amersfoort

  • Locatie Juttepeergaarde
  • Locatie Zeldertsedreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Malelande streven we er naar om de leerlingen uit te laten stromen naar het soort vervolgonderwijs dat het best bij hen past. Om dit te onderbouwen gebruiken we naast een warme overdracht van de leerkrachten, die onder meer gebaseerd is op waarnemingen en resultaten uit eerdere groepen, tevens de toetsgegevens van de CITO eindtoets om het advies te onderbouwen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen wordt planmatig gevolgd. Dat doen we door middel van observaties, evalueren van het dagelijks werk, methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO. In de onderbouw gebruiken we KIJK!

Meerdere malen per jaar vindt er een groepsbespreking met de intern begeleider plaats. Er wordt ingezoomd op de individuele kinderen en de groep. Er wordt besproken of de kinderen voldoende hebben geleerd en of de ingezette interventies het beoogde effect hebben gehad. Groepsplannen worden bijgesteld, zodat voor de nieuwe periode optimaal kan worden afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen.Twee keer per jaar focussen we met het hele team op de resultaten, om de effecten van ons onderwijs tegen het licht te houden en van elkaar te leren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Sinds een paar jaar wordt de centrale eindtoets afgenomen in de maand april (voorheen in februari). Met deze verplaatsing krijgt het schooladvies in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs meer gewicht. Het is belangrijk dat dit advies betrouwbaar is. Op De Malelande baseren we het advies voor het vervolgonderwijs op de volgende factoren:  
-Het advies wordt gegeven door een team van betrokkenen van de basisschool.
-Het advies wordt gegeven op grond van zowel ‘harde’ gegevens (bv. toetsen en observaties) als ‘zachte’ gegevens (bv. werkhouding en interesses).
-Ter onderbouwing van het advies maken wij gebruik van: CITO, Leerlingvolgsysteem (LOVS)  of het Drempelonderzoek, mits afgenomen bij de leerling.
-Uitslag centrale eindtoets. De uitslag van de eindtoets mag GEEN rolspelen bij de toelating. Als de leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht, neemt de basisschool het schooladvies in heroverweging en past eventueel het schooladvies aan. Als het resultaat van de eindtoets juist minder goed dan verwacht is, wordt het schooladvies niet aangepast. Bij herziening van het schooladvies na de aanmeldingsdatum (vóór 1 maart) beschouwt de nieuwe school dit als een nieuwe aanmelding en plaatsing zal afhangen van de beschikbare ruimte.
-Het schooladvies is niet bindend. Ouders hoeven dit advies dus niet op te volgen; zij kunnen hun kind aanmelden bij een ander schooltype dan in het advies staat.
-De school voor voortgezet onderwijs (VO) beslist over de toelating van het kind. In omgeving Amersfoort is echter  binnen het overlegorgaan BAVO, een overlegorgaan BasisOnderwijs Voortgezet Onderwijsin de regio Eemland [1] afgesproken dat voor het VO het advies van het Primair onderwijs (PO, de basisschool) leidend is. Tevens is binnen het overlegorgaan BAVO afgesproken dat wij in beginsel enkelvoudige adviezen geven (bijvoorbeeld geen havo/vwo maar havo óf vwo).
-Wanneer er een dubbel advies nodig is, wordt dit toegestaan. Dit is binnen het BAVO afgestemd. Het betreft hier een dynamisch onderdeel.   Om de kwaliteit van ons advies en de invulling ervan te borgen, volgen wij de afspraken beschreven in dit protocol. Er is daarbij aandacht voor het tijdspad en de beslisregels voor de onderbouwing van het advies. [1] www.bavoeemland.nl 

We hebben de procedure vastgelegd in het protocol 'van PO naar VO'. Dit protocol vindt u aan de onderkant van deze pagina.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Malelande heeft in 2011 haar laatste inspectiebezoek gehad. Tijdens dit bezoek is er vooral gekeken naar de opbrengsten, leerlingenzorg en kwaliteitszorg. De opbrengsten en tussenopbrengsten zijn als voldoende beoordeeld.

Terug naar boven