Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Juttepeergaarde 2 3824 BE Amersfoort

  • Locatie Juttepeergaarde
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We constateren dat de gemiddelde score op de eindtoets van 2021-2022 lager is dan in de jaren er voor. De score is nog steeds boven het landelijk gemiddelde. We zien dat de periode van lockdowns, thuisonderwijs en quarantaine niet helpend is geweest voor deze leerlingen. De periode die beschikbaar was om de achterstanden weg te werken was voor een groot aantal leerlingen te kort.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt planmatig gevolgd. Dat doen we door middel van observaties, evalueren van het dagelijks werk, methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO. In de onderbouw gebruiken we KIJK!

Met behulp van het dashboard "Leeruniek" houden wij zicht op onze onderwijsresultaten op school-, groeps- en leerlingniveau. De leerkracht stemt het onderwijsaanbod en de leerkrachtaanpak op basis van deze informatie hierop af en stelt gedurende het jaar indien nodig bij. 

Twee keer per jaar focussen we met het hele team op de resultaten, om de effecten van ons onderwijs tegen het licht te houden en van elkaar te leren.

Om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is signalering van de voortgang noodzakelijk.

Twee keer per jaar vindt methode-onafhankelijke toetsing plaats via CITO Leerling in beeld. Dit geldt voor de groepen 3 tot en met 7. De leerlingen in groep 1-2 worden gevolgd door middel van een observatielijst (Kijk) en de Kleuter Risico Screening (KRS). In groep 8 worden de leerlingen in oktober/november getoetst door middel van een B-toets van de verschillende vakgebieden en vervolgens maken de leerlingen in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.

De school maakt gebruik van de volgende toetsen binnen CITO Leerling in beeld:

-          Rekenen-wiskunde

-          DMT

-          Begrijpend lezen

-          Spelling

-          Werkwoordspelling (groep 7 en 8)

Daarnaast maakt de school gebruik van AVI toetsen t.b.v. het leesonderwijs en Kanvas t.b.v. het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Alle resultaten van observaties en toetsen worden geregistreerd in het leer- en onderwijsvolgsysteem Parnassys. Voor de tussenopbrengsten voor rekenen-wiskunde, DMT, begrijpend lezen en spelling zijn op basis van de schoolweging KPOA-minimumnormen en -ambitienormen geformuleerd.

Terugkijkend op het vorige schooljaar stellen wij vast dat de minimum normen niet in alle gevallen behaald zijn. Dit is vertaald naar een plan van aanpak voor betreffend vakgebied en/of groep. Dit is voor ons tevens aanleiding geweest om binnen onze ambities voor het schoolplan 2023-2026 het onderdeel ‘opbrengsten verhogen’ op te nemen en daarnaast er voor te zorgen dat er een verbeterslag geslagen wordt t.b.v. het hebben van zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om tot een goed schooladvies te komen voor verwijzing naar het VO gebruiken we onder meer de volgende gegevens:

De inzichten van de leerkrachten, intern begeleider en teamleider op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid, inzet en resultaten;

De methode gebonden toetsen;

De gegevens uit ons Leerling Volg Systeem (LVS).

Eind groep 7 wordt met leerling en ouders een eerste indicatie van het uitstroomprofiel besproken. 

In groep 8 is het tijdpad voor het schooljaar 2023-2024 als volgt:

-in oktober wordt de B versie van de Cito toetsen afgenomen.
-in november zijn er voortgangsgsprekken waarin gekeken wordt in hoeverre de leerlingen nog op koers liggen.
-leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
-leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
-school ontvangt uiterlijk 15 maart de uitslag van de doorstroomtoets.
-uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.
-tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
-wanneer de toets uitslag hoger is dan het voorlopig schooladvies, dan leidt dit tot een hoger definitief schooladvies. Alleen wanneer het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
-uiterlijk 15 mei ontvangt u bericht of uw zoon/dochter definitief geplaatst is op de school waar hij/zij is aangemeld.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). We hebben afspraken met betrekking tot hoe ieder zich gedraagt ten opzichte van de ander, de school, de materialen en in de groep. Deze afspraken worden op een positieve wijze geformuleerd waarbij we benoemen welk gedrag we graag zien. In een cyclus van acht weken wordt er iedere week een schoolafspraak centraal gesteld. Deze hangt zichtbaar in de zowel het klaslokaal als het gebouw. Door middel van de tweewekelijkse nieuwsbrief wordt dit met de ouders gedeeld. Daarnaast hanteren we in gevallen van grensoverschrijdend gedrag een gedragsprotocol. Het gedragsprotocol is te vinden op de website van onze school. Binnen dit protocol wordt gewerkt met beloning en stimulans van gewenst gedrag en is er tevens omschreven welke sancties ingezet worden in geval het gedrag niet positief verbetert. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (Zelf)vertrouwen
  • Verantwoordelijk zijn
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Malelande heeft in 2011 haar laatste inspectiebezoek gehad. Tijdens dit bezoek is er vooral gekeken naar de opbrengsten, leerlingenzorg en kwaliteitszorg. De opbrengsten en tussenopbrengsten zijn als voldoende beoordeeld.

Terug naar boven