Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Juttepeergaarde 2 3824 BE Amersfoort

  • Locatie Juttepeergaarde
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Malelande

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Malelande bestaat uit 45 medewerkers: leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten, een office manager, twee conciërges, twee intern begeleiders, een teamleider, een schoolbusiness-manager en een schoolleider. Daarnaast hebben de leerkrachten een aantal specifieke taken zoals schoolopleider, intern contactpersoon, anti-pest coördinator.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte- of studieverlof doen wij zoveel mogelijk een beroep op eigen KPOA medewerkers uit de flexibele schil of de invalpool. Onze school beschikt over een aantal leerkrachten die ondersteunende werkzaamheden verrichten, bij wijze van uitzondering kunnen wij hen inzetten bij vervanging. Ook vragen we parttimers, indien mogelijk, de afwezige leerkracht te vervangen. Continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zijn altijd uitgangspunt bij de invulling van de vervanging.

Wij zoeken altijd naar een kwalitatieve oplossing voor vervanging. Kinderen verdelen over andere groepen doen we niet graag, omdat dit de kwaliteit van meerdere groepen niet ten goede komt. In het uiterste geval, vragen we de ouders hun kind thuis te houden indien er geen vervanging beschikbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 vinden activiteiten plaats die vakoverstijgend zijn. Om die reden is het lastig om precies aan te geven hoeveel tijd er per vakgebied wekelijks aangeboden wordt. In de groepen 1/2 wordt uw kind op spelende wijze uitgedaagd en gestimuleerd in de ontwikkeling, omdat wij groei en ontwikkeling willen voor ieder kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ten aanzien van de besteding van het aantal uren onderwijstijd, willen we opmerken dat bovenstaand schema een indicatie is van de te besteden tijd per week. De leerkrachten maken hier beredeneerde keuzes in, teneinde de onderwijstijd optimaal te benutten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Het SOP maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). De Malelande is een smalle zorgschool die in staat is om gedifferentieerd onderwijs te geven op het gebied van niveau, oplossingsmethode, hoeveelheid en tempo binnen een groep. Zowel minder- als meerbegaafde leerlingen bieden wij onderwijs. Indien nodig maken we gebruik van aanvullend onderwijs in de vorm van externe plusklassen. Mocht een leerling binnen zijn schoolloopbaan tegen de grenzen op het gebied van cognitie en/of gedrag aanlopen, dan zullen we samen met ouders en het Samenwerkingsverband de Eem kijken welke mogelijkheden er zijn. Het schoolondersteuningsprofiel is hier boven te vinden en staat tevens op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende jaren zullen we ons aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen verder vormgeven. Daarbij is onze doelstelling dat leerlingen niet meer naar externe locaties hoeven te gaan om te voorzien in hun specifieke leerbehoeften. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met de peuterschool van Partou, welke inpandig gehuisvest is. Waar mogelijk sluiten zij aan bij de thema's in de onderbouw van onze school. 
Partou biedt een VVE programma aan de peuters die dat nodig hebben. Wanneer een peuter de overstap maakt naar de basisschool en wij de ontvangende partij zijn, dan vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats.

Terug naar boven