Kindcentrum de Breede Hei

Dopheide 40 3823 HL Amersfoort

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Breede Hei
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Breede Hei
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Breede Hei
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Breede Hei
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Breede Hei

In het kort

Toelichting van de school

Fijne plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar

Kindcentrum de Breede Hei is een fijne, vertrouwde plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We gebruiken de term kindcentrum omdat we als school en kinderopvang bij elkaar in één gebouw zitten, maar vooral omdat we willen samenwerken vanuit een zelfde visie op opvoeding en onderwijs. Door nauw samen te werken, proberen wij een optimale groei en ontwikkeling te realiseren voor kinderen. We werken toe naar één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie, en één werkwijze. Dat is niet alleen goed voor uw kind, maar ook prettig voor u als ouder. De school maakt deel uit van de stichting KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.). De kinderopvang maakt deel uit van de stichting Ska kinderopvang.

De historische naam Breede Hei verwijst naar de schrale grond waar slechts hei groeide. 'Het brede zicht op deze heivelden zal de kinderen in het kindcentrum een brede blik op de wereld geven'. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doorlopende ontwikkeling 2-12
  • Ieder kind doet er toe
  • Handelingsgericht
  • Veilige/gezonde school
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor het eerst naar school

Aanmelding van nieuwe leerlingen is mogelijk gedurende het gehele schooljaar. Voor u tot aanmelding overgaat, nodigen wij u uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratief medewerkster. Het kennismakingsgesprek en de rondleiding duren samen ongeveer een uur. Tijdens het gesprek en de rondleiding informeert de schoolleider u over de werkwijze van onze school en over onze visie en kunt u al uw vragen stellen. Nadat u uw kind heeft aangemeld krijgt u een bevestigingsbrief toegestuurd. Kinderen kunnen pas worden toegelaten vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Het is mogelijk om kleuters gedurende maximaal 5 dagdelen van tevoren kennis te laten maken met de school en de groep waarin ze komen. Indien uw kind al op een basisschool zit, zal de intern begeleider eerst overleg plegen met de school van herkomst (zie aannamebeleid op de website).

Aanname en toelating van leerlingen

Binnen KPOA geldt voor alle scholen hetzelfde aanname- en toelatingsbeleid. U kunt dit nalezen op de website van KPOA.   

De ouders van een kind zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Zij kiezen voor hun kind de naar hun mening meest passende school. De aanmeldcriteria die gelden zijn:
-Indien een kind reeds op een school zit, voldoet aanmelding aan de criteria van het “convenant tussentijds overstappen”
-Ouders respecteren of onderschrijven de Katholieke grondslag van de school
-Er is plaatsruimte op de school
-Indien de school ‘vol’ is kan een kind wel op de wachtlijst worden geplaatst
-Ouders verklaren de gegevens over hun kind volledig en naar waarheid te hebben ingevuld
De school beoordeelt of er fysiek plaats is voor toelating van de aangemelde leerling. Indien er fysiek ruimte is voor de leerling, dan heeft de school zorgplicht.  
Aanmelden van een leerling kan vanaf de dag dat hij de leeftijd van drie jaar heeft bereikt tot 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd. De aanmeldingsprocedure van KPOA staat op de website: https://www.kpoa.nl/voor-ouders/aanmelden-kind

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schooljaar 2015-2016 zijn wij overgestapt naar gelijke schooltijden voor alle leerlingen, in het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met het vijf gelijke dagen model.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

GGD en schoolarts

De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig te signaleren. Indien er problemen zijn dan helpt de GGD de juiste weg te bewandelen voor hulp en ondersteuning. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. U krijgt van de GGD bericht als uw kind aan de beurt is voor een onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek worden ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen.

Wilt u zelf contact zoeken met de jeugdgezondheidszorg omdat u een vraag heeft of omdat u zich zorgen maakt over uw kind? U kunt hen bereiken op werkdagen van 8.00-17.00 uur via 033-4600046, of via
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Protocol medisch handelen

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten verwacht zoals het geven van sondevoeding, toedienen van een injectie, het prikken van een bloedsuiker en dergelijke. Met de komst van Passend onderwijs is het duidelijk dat basisscholen meer met deze vragen te maken krijgen. Maar leerkrachten zijn niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. KPOA heeft daarom een protocol gepubliceerd op de website waarin we hebben vastgelegd wat wel en wat niet onder de verantwoordelijkheid van leerkrachten valt, tevens geeft het protocol handvaten voor het maken en vastleggen van afspraken met ouders over medische handelingen in de school. Het protocol ‘medisch handelen’ is te lezen via de website van KPOA.

Terug naar boven