Basisschool Sint Joris

Schimmelpenninckkade 2 3813 AD Amersfoort

Schoolfoto van Basisschool Sint Joris

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Analyse eindresultaten schooljaar 2020-2021

De schoolscore van schooljaar 2020-2021 ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. In vergelijking met scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie is er op de verschillende opgaverubrieken taal, reken-wiskunde en studievaardigheden een bovengemiddeld resultaat behaald. We zijn trots op onze leerlingen en ons onderwijs dat ondanks twee keer een lockdown onze leerlingen met zoveel bagage hun toekomst in kunnen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school toetsen wij regelmatig in hoeverre de leerlingen de aangeboden lesstof beheersen. Aan de hand van de resultaten kijken wij welke onderdelen worden beheerst en aan welke onderdelen we nog een keer aandacht gaan besteden. Het hele jaar door maken de leerlingen toetsen die bij de methode horen van de betreffende vakken, de zogenaamde methode gebonden toetsen.

Daarnaast hebben we ook methode onafhankelijke toetsen, de zogenaamde Cito-toetsen. Elk jaar maken de leerlingen deze toetsen in de maanden januari (Middentoets) en juni (Eindtoets). De methode gebonden toetsen meten wat een leerling van de aangeboden leerstof heeft geleerd. De Cito-toetsen meten of een leerling ook kan toepassen wat het heeft geleerd ongeacht of de leerstof de voorafgaande periode aan de orde is geweest. Daarnaast biedt Cito de mogelijkheid om het resultaat te vergelijken met het resultaat van de gemiddelde Nederlandse leerling.

Deze tussenopbrengsten worden gebruikt om hun ontwikkeling door de jaren heen te volgen. Deze informatie gebruikt het team ook om het onderwijs op de Sint Joris te evalueren en waar nodig aan te passen. Bovendien worden de resultaten gebruikt voor de groepsbespreking met de intern begeleider. In groep 7 maken de leerlingen de Cito Entreetoets en in groep 8 maken de leerlingen de Centrale Eind Toets (CET). In onze toets kalender is te zien welke didactische en pedagogische opbrengsten we volgen bij onze leerlingen en welke middelen en methoden daarvoor ingezet worden. Om de sociale-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, wordt er gebruik gemaakt van het signaleringsinstrument KIJK (groep 1/2) en Zien (groep 3 t/m 8). Alle resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in Parnassys. De controle op de voortgang en de uitvoering van het beleid gebeurt o.a. door klassenbezoeken en door het stellen van vragen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen die nieuwsgierig zijn, een vertrouwd gevoel hebben en veiligheid ervaren, zijn in staat zich te ontwikkelen. Dat leerlingen met plezier naar school gaan is voor ons doel nummer één. Gezien en gehoord worden door de leerkracht is een voorwaarde.
Elkaar goed leren kennen en een vertrouwensband opbouwen is belangrijk voor de groepssfeer. Wij willen dat leerlingen weten dat ze ertoe doen en dat ze trots op zichzelf mogen zijn.
Een duidelijke basisstructuur hoort bij een veilige leeromgeving. Routines en afspraken vormen een herkenbare basis door de dag heen, maar daarnaast is er ook ruimte voor de vrijheid en autonomie van het kind.
Er is ruimte voor zelfontplooiing en eigen creativiteit

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • samen leren
  • samen ontwikkelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2020 is er een kwaliteitsonderzoek gedaan op onze school op het gebied van zicht op ontwikkeling. De inspecteur was positief over de Sint Joris, wij hebben goed zicht op de ontwikkeling en behoeften van onze leerlingen.

In het schooljaar 2021-2022 heeft de onderwijsinspectie vanuit het nieuwe toezichtskader een onderzoek gedaan bij ons bestuur.
De onderwijsinspectie was positief over onze stichting. Ook alle scholen zijn hierin meegenomen en kritisch bekeken.
Een uitgebreider verslag is te lezen op www.kpoa.nl

Terug naar boven