Basisschool Sint Joris

Schimmelpenninckkade 2 3813 AD Amersfoort

Schoolfoto van Basisschool Sint Joris

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een medewerker zich ziek meldt, vertrouwen wij erop dat hij/zij dat doet met een bewuste keuze. De medewerker meldt zich ziek bij de schoolleiding. Deze regelt vervanging of zorgt voor een andere passende oplossing. Bij langdurige ziekte wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Tussentijds heeft de schoolleiding regelmatig contact met de zieke medewerker over het verloop van het ziekteproces en wanneer de werkzaamheden weer hervat kunnen worden.

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht gaat de volgende procedure in werking:

  • Een leerkracht meldt zich 'zo vroeg mogelijk' ziek bij de schoolleiding.
  • De schoolleiding gaat op zoek naar vervanging.
  • Ouders krijgen een mail met daarin de melding dat de leerkracht ziek is en dat er vervanging wordt gezocht.
  • Lukt deze procedure niet, dan treedt het “noodplan” in werking.

“Noodplan”:

  • De ouders worden per brief (Social Schools) gevraagd de kinderen de dag daarna thuis te houden. Lukt dit door werk of anderszins niet, dan worden de kinderen op school opgevangen en verdeeld over andere groepen.
  • Bij langere afwezigheid dan twee dagen worden de ouders van een andere groep gevraagd hun kinderen thuis te houden en krijgen de leerlingen uit de groep van de zieke leerkracht les van de leerkracht van de groep waarvan die dag de kinderen thuis gehouden zijn.
  • Het Bevoegd Gezag en de Inspectie van Onderwijs worden geïnformeerd hoe vaak er voor groepen geen onderwijs verzorgd kon worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de onderbouw zijn taal, lezen en rekenen de hoofdvakken in de dag. In de bovenbouw zijn deze vakken gedeeltelijk verweven in bijvoorbeeld de wereld oriënterende vakken.
Het spelend, ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren is ook vakoverstijgend, deze manier van leren wordt ook ingezet bij de andere vakken.

Onze keus om Engels te starten in de middenbouw is een weloverwogen. De verschillende onderzoeken laten zien dat er geen aantoonbare meerwaarde is om eerder te starten. Voor sommige kinderen kan het zelfs de verwerving van de Nederlandse taal in de weg zitten.
Wij houden nauw contact met het voortgezet onderwijs. Onze leerlingen hebben een goede aansluiting voor het vak Engels op het voortgezet onderwijs, ook op tweetalig onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De St. Joris heeft één Intern Begeleider die 6 dagdelen beschikbaar is.

We hebben een taalspecialist, een specialist jonge kind, twee specialisten begaafdheid en meerdere gedragsspecialisten in het team. Die kunnen waar nodig en gewenst ondersteunen.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie schoolondersteuningsplan hierboven

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met alle verschillende organisaties waar kinderen hun eerste jaren opvang hebben gehad. De samenwerking bestaat uit een warme overdracht en eventuele gesprekken over algemene zaken die ons of de oraganisatie voor kinderopvang opvallen en waarin we samen kunnen optrekken.

Terug naar boven