Aloysiusschool Amersfoort

Dupontplein 14 3817 DV Amersfoort

 • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
 • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort
 • Schoolfoto van Aloysiusschool Amersfoort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast de methode gebonden toetsen worden er gedurende het jaar ook methode onafhankelijke toetsen afgenomen. We gebruiken vanaf dit schooljaar hiervoor de toetsen van Leerling in Beeld. Op deze manier krijgen we zicht op de kwaliteit van ons onderwijs op landelijk niveau. Daarnaast is het ook een signaleringsmiddel om te zien of de kinderen het niveau halen wat van ze verwacht mag worden.

We proberen zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Binnen onze school streven we naar effectief onderwijs. Door goede instructies en planmatig werken proberen we elk kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Gericht op de cognitieve ontwikkeling van kinderen (leren van kennis) gaat het er ook om dat de leerlingen de opgedane kennis kunnen toepassen (vaardigheden). Ook gedragsaspecten en volgens welke strategie kinderen leren speelt in het leren een rol. Niet alleen het resultaat is van belang, maar ook het proces, waarlangs kinderen leren. Met een leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van elk kind bij vanaf groep 1 t/m groep 8. Meten alleen is niet voldoende. Omdat we willen dat onze leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs, stellen we eigen ambitieuze doelen voor de leerresultaten.

In het basisonderwijs zijn sinds 2010 referentieniveaus vastgelegd voor taal en rekenen. De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet beheersen op het gebied van taal en rekenen. Er zijn twee niveaus vastgesteld voor lezen, taalverzorging en rekenen.

Niveau 1F: fundamenteel niveau (basisniveau), geeft aan waar een leerling aan moet voldoen aan het einde van het basisonderwijs. Uitstroomniveau voor leerlingen die het onderwijs vervolgen op vmbo-bb/bk.

Niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan waar een leerling naar toe kan werken. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo.

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

-Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd).

-Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Wat zijn signaleringswaarden? Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde minimale waarde, kan dat een signaal zijn dat er iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

De referentieniveaus stimuleren scholen om te werken op meer opbrengstgerichte manier en zo de taal- en rekenprestaties te verbeteren. Binnen KPOA zijn op basis van de schoolweging per school ambitienormen en minimumnormen bepaald voor de gemiddelde referentieniveaus en de afzonderlijke referentieniveaus voor de vakgebieden lezen, rekenen-wiskunde en taalverzorging. De ambitienorm betreft het gewogen landelijke gemiddelde passend bij de schoolweging. De minimumnorm betreft de signaleringswaarde van de inspectie. Op grond van de resultaten van de eindtoets 2023 (per 2024 de doorstroomtoets) komen we tot de conclusie dat de school:

- voor het vakgebied lezen boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm;

- voor het vakgebied rekenen-wiskunde boven de minimumnorm scoort en onder de ambitienorm;

- voor het vakgebied taalverzorging boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm.

De scores voor het vakgebied rekenen-wiskunde zijn de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven. Dit jaar scoren we lager ten opzichte van vorig schooljaar en onder de ambitienorm. We hebben het afgelopen jaar de focus op het vakgebied rekenen-wiskunde gelegd, dit heeft nog niet het gewenste effect gehad op het verhogen van de rekenresultaten. De resultaten van lezen en taalverzorging zijn kenmerkend voor onze leerlingpopulatie en zijn goed op orde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is signalering van de voortgang noodzakelijk. Signalering is de eerste stap in het aanbieden van onderwijs en ondersteuning op maat. Signalering is onder meer mogelijk op basis van het meten en vergelijken van leerprestaties en gedrag. Het meten en vergelijken van leerprestaties helpt om per leerling en per groep te kunnen bepalen hoe het leer- en ontwikkelingsproces efficiënt en effectief ingericht kan worden. Hiervoor gebruiken wij observaties zowel systematisch als ongepland, methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Ook gesprekken met ouders en kind leveren ons waardevolle informatie op over de ontwikkeling van het kind.

Methodegebonden toetsen

Deze toetsen worden afgenomen na een werkperiode. De toetsen horen bij de methode die wordt gebruikt (voor taal, spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie). Leerkrachten kunnen zo zien of de aangeboden leerstof wordt beheerst. Deze methodetoetsen gelden voor de groepen 3 t/m 8.

Methode-onafhankelijke toetsen

Twee keer per jaar vindt vanaf groep 3 methode-onafhankelijke toetsing plaats via Leerling in Beeld. We nemen toetsen af voor spelling, technisch lezen en rekenen. Vanaf groep 4 komt hier nog begrijpend lezen bij. Tevens nemen wij voor de sociaal emotionele ontwikkeling 'Kindbegrip' af. Kindbegrip brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op en geeft handelingssuggesties.

Naast de observaties van de leerkracht(en), volgen we in de groepen 1/2 de kinderen middels ‘Focus PO’. Focus PO is een volgsysteem dat ons ondersteunt bij het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs. We kunnen hiermee de ontwikkeling van elke leerling nauwlettend volgen en we signaleren of doelen zijn behaald op de gebieden van spel, motoriek, sociaal emotioneel, beginnende geletterdheid (taal) en beginnende gecijferdheid (rekenen).

Alle resultaten van observaties en toetsen worden geregistreerd in het leer- en onderwijsvolgsysteem Parnassys. Voor de tussenopbrengsten voor rekenen-wiskunde, DMT, begrijpend lezen en spelling zijn op basis van de schoolweging KPOA-minimumnormen en -ambitienormen geformuleerd.

Onze rekenresultaten op 1S niveau liggen rond het niveau van wat we op grond van onze leerlingpopulatie zouden mogen verwachten. We hebben vorig schooljaar ingezet op het verbeteren van ons rekenonderwijs om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de sterkere rekenaars. Doelen en acties zijn geformuleerd in de ambitiekaart rekenonderwijs. We hebben o.a. ingezet op het verbeteren van de differentiatie in de lessen, de instructie en het verrijkend aanbod aan de sterke rekenaars. Dit schooljaar werken we aan een doorgaande leerlijn rekenen van groep 1 t/m 2 o.a. door professionalisering van de onderbouwleerkrachten op rekenen (Met Sprongen Vooruit) en we bekijken hoe we een doorgaande lijn kunnen creëren op het gebied van automatiseren en wat hiervoor nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

In het schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets en de aanmelding voor het vervolgonderwijs. De centrale eindtoets stopt. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Er komt 1 vaste week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook passend is bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari 2024 hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken op 6 en 7 februari 2024 de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart 2024 ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 van hun school het definitieve schooladvies. Dit schooladvies wordt schriftelijk aan de leerling meegegeven.
 • Tussen 25 maart en 31 maart 2024 worden alle leerlingen, tegelijk met hun definitieve schooladvies, door de basisschool aangemeld voor de middelbare school.

De doorstroomtoets is bedoeld als hulpmiddel bij het schooladvies. De toets meet op een objectieve en betrouwbare manier de vaardigheid van taal en rekenen van leerlingen.

In januari krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies voor het middelbaar onderwijs. Dit gebeurt in een gesprek met de leerkracht. Hoe komen wij tot dit advies? Hieronder de drie aspecten die dit bepalen:

 • Door middel van het afnemen en bekijken van methodegebonden toetsen, Citotoetsen en schriftelijk werk kunnen wij zien wat voor niveau een leerling heeft.
 • Aan de hand van observaties van de leerkracht zien wij hoe de leerhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzet, interesse en huiswerkattitude van een leerling is.
 • Ook nemen we mee hoe het inzicht, tempo en motivatie van een leerling is. Is de leerling faalangstig en hoe is het met de werkhouding gesteld?

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij sluiten met ons onderwijs aan bij de belevingswereld en de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zij voelen zich veilig en gaan met plezier naar school. Samen kunnen zij leren leren, en rekening houden met verschillen. Naast scholing hebben wij aandacht voor de (sociale) vorming van de leerlingen.

Wij volgen alle leerlingen op sociaal-emotioneel gebied d.m.v. Kindbegrip. Wij zorgen voor een doorgaande lijn op sociaal- emotioneel gebied door gebruik te maken van de methode Kwink. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik zorg goed voor mijzelf.
 • Ik zorg goed voor de ander.
 • Ik zorg goed voor de omgeving.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven