Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs

Van Almondestraat 2 3814 RV Amersfoort

  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • Schoolfoto van Michaelschool, Speciaal Basis Onderwijs
  • SBO Michaelschool heeft in januari 2014 het predicaat Excellente School gekregen en heeft t/m 2018 dit predicaat behouden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets

De leerlingen van SBO Michaelschool hebben de eindtoets gemaakt. De eindtoets bestaat uit de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentie Test). De ADIT meet intelligentie bij leerlingen van 11 tot 15 jaar bij verwijzing naar vmbo en PrO. Daarnaast nemen we bij de schoolverlaters ook de cito toetsen per vakgebied af. Op basis van deze toetsen en het beeld van de leerkracht kijken wij samen met de leerlingen en ouders welke school het beste bij onze leerlingen past. Wij gebruiken de CITO toetsen ook om naar onze eigen onderwijskwaliteit te kijken. We hebben daarvoor een normeringen ontwikkeld, die uitgedrukt wordt in vaardigheidsscores. Deze is terug te vinden in ons schoolplan 2019 -2020.

Vanaf dit schooljaar nemen schoolverlaters met een IQ van 75 of hoger ook deel aan de eindtoets van CITO. Deze toets wordt afgenomen ter controle van het schooladvies.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorgaans hebben onze leerlingen ook in het Voortgezet Onderwijs extra begeleiding nodig.

Veel kinderen gaan naar scholen voor Voortgezet Onderwijs waar in een kleine groep onderwijs wordt gegeven, gericht op hun mogelijkheden. Onze leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan doorgaans op VMBO-scholen of scholen voor Praktijkonderwijs.

In de schoolgids vindt u de uitstroomcijfers van de afgelopen drie jaar. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van wezenlijk belang dat onze leerlingen zich veilig voelen. Pas dan komen ze toe aan het optimaal benutten van hun mogelijkheden. Een duidelijke en vooral voor leerlingen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk.

Om dit veilige klimaat vorm te geven maakt de school gebruik van ‘Positive Behaviour Support (PBS)’ en de methode ‘Kanjertraining’. Door gebruik te maken van beide methode/methodieken wordt er zowel gewerkt aan heldere gedragsverwachtingen in de schoolsetting, als aan de vertaling van sociaal gedrag buiten de schoolsetting.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SBO Michaelschool heeft in januari 2014 het predicaat Excellente SBO School 2013 ontvangen.

De Michae¨lschool behaalt goede resultaten op alle leergebieden en heeft een opbrengstgerichte cultuur.De inrichting van het leerproces kenmerkt zich door een hoge professionaliteit, een duidelijke structuur en een doordachte didactische organisatie. Het verband tussen de inrichting van het onderwijsleerproces en de resultaten is duidelijk door een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg met analyses en interventies, dankzij de brede registratie van resultaten.Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in veel extra ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt vooral op sociaal-emotioneel gebied.

Terug naar boven