De Dubbelster

De Weergang 2 3823 BV Amersfoort

  • Vanaf de Bruggensingel-Zuid kunt u ons gebouw zien liggen.
  • Kenmerkend voor ons profiel en kenmerkend voor het gebouw!

In het kort

Toelichting van de school

De Dubbelster: the journey starts here!

Op obs de Dubbelster, aan de rand van de wijk Kattenbroek, worden leerlingen voorbereid op de internationale samenleving. Wereldburgerschap en Engels in alle groepen, met daarnaast aandacht voor cultuureducatie, natuur & milieu, ICT en techniek. 

Onze kernwaarden zijn Samen, Ontwikkelen, Vertrouwen en Ontdekken.

Onze school is als openbare school onderdeel van Stichting Meerkring, die ontwikkelen, ontmoeten en ontwikkelen centraal stelt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgerschap en Engels
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Dubbelster is een kleinschalige school. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar kennen en betrokkenheid tot een groot goed is uitgegroeid. We zien onze leerlingenpopulatie als een mooie afspiegeling van de maatschappij.

Respect, acceptatie, tolerantie, vriendschap, begrip en zorg voor elkaar bepalen het leerklimaat op de Dubbelster. Vanaf groep 1 werken wij aan deze waarden. Kinderen leren zich te uiten en kritische vragen te stellen. We besteden veel aandacht aan sociale situaties in school en maatschappij. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand, daarom vinden wij goede contacten tussen school en ouders heel belangrijk.

Op de Dubbelster werken we met bouw-groepen; de groepen zijn samengesteld met leerlingen uit drie (of 2) leerjaren. We werken met een onder- (groep 1/2/3), midden- (groep 4/5/6) en bovenbouw (groep 7/8), waarin het werk van het onderwijspersoneel wordt georganiseerd in teams: het onderbouwteam en midden/bovenbouwteam.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met het vijf gelijke dagen model is er geen verschil tussen de verschillende dagen van de week. Alle groepen lunchen met de eigen leerkracht.

We starten wat vroeger (8.15 uur) zodat we optimaal gebruik maken van de concentratie van onze leerlingen in de ochtend. Daarnaast zorgt vroeger starten ook voor minder verkeersproblematiek in de wijk.

's Middags zijn de leerlingen om 13.45 uur uit, zodat ze 's middags veel tijd en ruimte hebben voor eigen invulling, zoals speelafspraken, sportclubs en andere activiteiten. De buitenschoolse opvang, gesitueerd in het gebouw, sluit hier naadloos op aan met gezellige activiteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons veiligheidsplan staan alle belangrijke zaken rondom veiligheid omschreven.

Privacy:

Privacy op obs de Dubbelster

Stichting Meerkring, waar obs de Dubbelster deel van uitmaakt, vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormt het uitgangspunt van het privacybeleid van alle scholen binnen Stichting Meerkring. 

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Obs de Dubbelster hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Stichting Meerkring maakt met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Meer informatie over het privacybeleid van Stichting Meerkring vindt u op www.meerkring.nl/meerkring/privacy.  

Terug naar boven