Openbare daltonschool de Achtbaan

Luiterf 2 3822 CD Amersfoort

Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om gewenste resultaten te halen.

Het daltononderwijs biedt uw kind een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs en op het zelfstandig functioneren als jonge volwassene in onze maatschappij. De resultaten van ons onderwijs meten we onder andere met het Cito-leerlingvolgsysteem. De toetsen maken de vaardigheidsgroei die kinderen doormaken zichtbaar en helpen ons ieder kind de juiste uitdaging en de beste begeleiding te bieden. Door groeps- en schoolresultaten grondig te analyseren en te bespreken, kunnen wij direct actie ondernemen als daar aanleiding toe is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kwaliteitsbeleid is het systematisch plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het onderwijs, personeelsbeleid en de organisatie. De Achtbaan doet dit vanuit haar visie en missie en daaruit voortkomende doelstellingen (schoolplan).Wij werken met de HGW-cyclus. Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt de Achtbaan regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen (CITO) die onafhankelijk de kennis en vaardigheden van leerlingen van een betreffende vak in kaart brengen. 

Wij hebben voor onze school streefdoelen vastgesteld, passend bij het schoolgewicht. De tussenmetingen Cito M en Cito E worden geanalyseerd door de intern begeleider en de groepsleerkrachten en besproken met de directie en de kwaliteitsmedewerker van Meerkring. Met het team hebben wij twee keer per jaar een analysebijeenkomst. Leerkrachten passen het groepsplan hierop aan.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstromen naar het voortgezet onderwijs is een belangijke stap in de schoolcarrière van uw kind. Wij begrijpen heel goed wat de term ‘basisonderwijs’ betekent. Wij leggen de basis, maar dat heeft alleen waarde bij een goed vervolg. Het maken van de juiste keuze voor het vervolgonderwijs is daarom van essentieel belang. En dat nemen wij uiterst serieus. Het schooladvies wordt zorgvuldig geformuleerd, door een team van leerkrachten van 7 & 8, de IB-er en de directie. Dit proces start al in groep 7, waar een voorlopig advies gegeven wordt. De Achtbaan heeft in de loop van de schoolbaan een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook de motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. Kinderen die onze school verlaten, zijn in staat realistische vervolgdoelen te stellen en zijn zich terdege bewust van de hulpbronnen die zij daarbij kunnen inzetten. Een weloverwogen en goed gefundeerde keuze vergroot de kans op succes aanzienlijk.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De missie  van de Achtbaan is onze leerlingen middels onze Daltonkernwaarden begeleiden naar zelfbewustzijn zonder vrees: kinderen met lef! Deze missie weerspiegelt de visie op sociale opbrengsten. 

Belangrijk zijn een positief leer-en leefklimaat, brede ontwikkeling (samen werken, samen leren, samen leven) en persoonlijkheidsvorming.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positief schoolklimaat
  • veiligheid & vertrouwen
  • Samen & verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Achtbaan op de onderzochte onderdelen op orde is. In het onderzoek is gebleken dat het onderwijs op die gebieden geen of nauwelijks tekortkomingen kent. Onze school scoort hoog op het gebied van zorg.

Terug naar boven