Openbare daltonschool de Achtbaan

Luiterf 2 3822 CD Amersfoort

  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om gewenste resultaten te halen.

Het daltononderwijs biedt uw kind een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs en op het zelfstandig functioneren als jonge volwassene in onze maatschappij. De resultaten van ons onderwijs meten we onder andere met methode toetsen en niet-methode toetsen van Cito. De Cito toetsen maken de vaardigheidsgroei van kinderen zichtbaar en helpen ons ieder kind het best passende aanbod per vakgebied te bieden. Door groeps- en schoolresultaten te analyseren en te bespreken, kunnen wij actie ondernemen als daar aanleiding toe is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kwaliteitsbeleid is het systematisch plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het onderwijs, personeelsbeleid en de organisatie. De Achtbaan doet dit vanuit haar visie en missie en daaruit voortkomende doelstellingen (schoolplan).Wij werken met de HGW-cyclus. Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt de Achtbaan regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen (Leerling in beeld) die onafhankelijk de kennis en vaardigheden van leerlingen van een betreffende vak in kaart brengen. 

Wij hebben voor onze school streefdoelen vastgesteld, passend bij het schoolgewicht. De tussenmetingen (midden en eind) worden geanalyseerd door de intern begeleider en de groepsleerkrachten en besproken met de directie en de kwaliteitsmedewerker van Meerkring. Met het team hebben wij twee keer per jaar een analysebijeenkomst. Leerkrachten passen het groepsplan hierop aan.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstromen naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in de schoolcarrière van uw kind. Wij begrijpen heel goed wat de term ‘basisonderwijs’ betekent. Wij leggen de basis, maar dat heeft alleen waarde bij een goed vervolg. Het maken van de juiste keuze voor het vervolgonderwijs is daarom van essentieel belang. En dat nemen wij uiterst serieus. Het schooladvies wordt zorgvuldig geformuleerd, door een team van leerkrachten van 7 & 8, de IB-er en de directie. Dit proces start al in groep 7, waar een voorlopig advies gegeven wordt. De Achtbaan heeft in de loop van de schoolbaan een goed inzicht gekregen in de ontwikkeling van het kind en kan daardoor een passend advies geven. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook de motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. Kinderen die onze school verlaten, zijn in staat realistische vervolgdoelen te stellen en zijn zich terdege bewust van de hulpbronnen die zij daarbij kunnen inzetten. Een weloverwogen en goed gefundeerde keuze vergroot de kans op succes aanzienlijk.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De missie van de Achtbaan is onze leerlingen middels onze Daltonkernwaarden begeleiden naar zelfbewustzijn zonder vrees: kinderen met lef! Deze missie weerspiegelt de visie op sociale opbrengsten. 

Belangrijk zijn een positief leer-en leefklimaat, brede ontwikkeling (samen werken, samen leren, samen leven) en persoonlijkheidsvorming.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positief schoolklimaat
  • veiligheid & vertrouwen
  • Samen & verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Achtbaan op de onderzochte onderdelen op orde is. In het onderzoek is gebleken dat het onderwijs op die gebieden geen of nauwelijks tekortkomingen kent. Onze school scoort hoog op het gebied van zorg.

Terug naar boven