Openbare daltonschool de Achtbaan

Luiterf 2 3822 CD Amersfoort

  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare daltonschool de Achtbaan

Het team

Toelichting van de school

De daltonvisie van de school beperkt zich niet alleen tot de kinderen. Het is ook de basis voor de wijze waarop ons team (leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers) met elkaar samenwerken. Elkaars talenten benutten en versterken staat voorop. Onze leerkrachten hebben bewust gekozen voor daltononderwijs en zijn in het bezit van een daltoncertificaat of volgen de opleiding. Ouders en leerkrachten werken bij ons samen in diverse werkgroepen. Daarnaast werken leerkrachten intensief samen in leerteams. In de leerteams werken leerkrachten samen ten aanzien van visievorming en om o.a. het onderwijsaanbod nog beter te organiseren. Deze teams zijn verantwoordelijk voor een aantal ontwikkelingen binnen de school passend bij het schoolplan. De leerteams worden aangestuurd door een leerteamleider. Deze wijze van samenwerken werkt positief en bevordert de betrokkenheid en eigenaarschap. Een leerteam bestaat uit leerkrachten uit de  diverse bouwen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gelukkig kent de Achtbaan een laag ziekteverzuim. Mocht er toch verzuim van een leerkracht zijn dan zoeken wij intern/extern een leerkracht om hem/haar te vervangen. Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn er momenteel meer vacatures in het onderwijs dan leerkrachten. Dat houdt in dat er, wat betreft de vervangingspool, weinig leerkrachten beschikbaar zijn die kunnen vervangen bij ziekte en/of verlof van een leerkracht bij ons op school. Het kan dus gebeuren dat er geen vervanging is voor de groep van uw kind(eren). Om deze uitdaging het hoofd te bieden hebben wij intern al afspraken gemaakt over het vervangen door parttime collega’s en het opvangen van kinderen in andere groepen.

Wij willen u vooraf informeren dat dit gevolgen kan hebben voor het verloop van de schoolweek. Het kan zijn dat uw kind één of meerdere dagen opgevangen gaat worden in een andere groep. De kinderen nemen dan hun werk/weektaak mee. Daarnaast kan het zijn dat er gymtijden/activiteiten bijkomen of komen te vervallen. Verjaardagen die op de planning staan, worden dan verschoven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien er wel vervanging is kan het zijn dat er in een week meerdere leerkrachten voor de groep staan. Wij realiseren ons dat dit niet ideaal is maar wij vinden het wel fijn dat de kinderen in hun eigen klas onderwijs kunnen volgen. Mocht uw kind last hebben van de wisselingen dan kunt u dit bespreken met de directie zodat wij tot een passende oplossing kunnen komen.

Uiteraard hebben wij de intentie om ouders tijdig te informeren hiervoor gebruiken wij Parro. In het uiterste geval vragen wij ouders/verzorgers de kinderen thuis te houden. Dit kan gebeuren wanneer er voor meerdere groepen geen vervanging is of de groepen te groot zijn om nog leerlingen extra op te vangen. Wanneer ouders echt geen opvang kunnen vinden, worden de kinderen, na overleg met de directie, opgevangen in een andere groep. Indien nodig zal het naar huis sturen van groepen per toerbeurt plaatsvinden en beginnen vanuit de kleuterbouw. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs is in drie "bouwen" verdeeld. Wij kennen een onderbouw (groep 1/2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en een bovenbouw (groep 6 t/m8). Daarnaast werken leerkrachten intensief samen in leerteams. Ons team bestaat uit teamleden die zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de school. We kunnen binnen ons team bouwen op een enorme schat aan ervaring, specialismen en kennis. Zij bundelen hun krachten in bouw overstijgende leer-ontwikkelteams die aangestuurd worden door een leerteamleider. De leiding van de school is in handen van een directie. De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in de groep. De Intern begeleider begeleidt de leerkrachten met betrekking tot de leerlingenzorg.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Door ons daltononderwijs en onze manier van werken zijn de aangegeven uren een gemiddelde. De leerlingen werken vanuit doelen waardoor het kan verschillen hoeveel onderwijstijd een kind voor een bepaald vak nodig heeft.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen hebben daarmee de zorgplicht voor alle leerlingen vanuit de regio die bij een school van dit bestuur worden aangemeld. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de betreffende school biedt een plek of zoekt samen met ouders, het samenwerkingsverband (SWV de Eem) en indien nodig ons schoolbestuur (Stichting Meerkring) naar een passende plek voor het kind. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Alle leerlingen krijgen zo "passend mogelijk" onderwijs, waarbij gekeken wordt naar onderwijsbehoeften van leerlingen.
  • Leerlingen gaan naar een school voor regulier basisonderwijs, tenzij speciaal (basis-)onderwijs noodzakelijk is.
  • Alle leerlingen verdienen een plek in het onderwijs.

Zorgplicht voor aangemelde leerlingen zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team vanuit kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor onderwijsbehoeften en passend binnen de mogelijkheden van de groepsgrootte en groepsdynamiek, het team en de verdere schoolorganisatie eventueel in samenwerking met externe partners. Mocht het bieden van een passende plek niet mogelijk zijn, dan gaat school samen met ouders, het samenwerkingsverband en indien nodig het schoolbestuur op zoek naar een plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Achtbaan en Stichting Meerkring werken binnen het Samenwerkingsverband PO de Eem. Het SWV de Eem ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de middelen voor extra ondersteuning en de organisatie en toewijzing daarvan. Uitgangspunt van het SWV de Eem is dat de verantwoordelijkheden voor de inzet van extra ondersteuning, en daarmee ook de inzet van de extra middelen, zo dicht mogelijk bij de leerling worden georganiseerd.

Wat betekent dit voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op cognitief of sociaal gebied op de Achtbaan? Wij werken met gedreven en betrokken Dalton leerkrachten en ouders. De zorg hebben wij met elkaar goed neergezet. Er is een duidelijke doorgaande lijn. Ook ouders hebben hierin een belangrijke bijdrage. Ons onderwijs berust op de kernwaarden, samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,reflectie en doelmatigheid. Leerlingen leren middels kindgesprekken en portfolio trots te zijn op hun ontwikkeling die zij doormaken. Leerlingen die de Achtbaan verlaten zijn zelfbewuste, zelfstandige kinderen die goed kunnen samenwerken en zich verantwoordelijk voelen voor hun taak en hun omgeving.

Wij achten het van groot belang dat de schoolomgeving veilig is voor leerkrachten en leerlingen. Het ontwikkelen van een passende aanpak hangt af van: medewerking van ouders, de thuissituatie, progressie in de ontwikkeling van kinderen, eventuele diagnose, groepsgrootte, aantal zorgleerlingen, combinatiegroep, ondersteuning van vrijwilligers (hulpouders) m.b.t. lees-reken en begaafdheidsgroepen, mogelijkheden voor extra ondersteuning in de klas(arrangementen) en goede afstemming met ouders over reële verwachtingen.

De grenzen liggen bij fysiek, medische problematiek. Daarbij denken wij aan kinderen die niet zindelijk zijn en/of medische verzorging nodig hebben of zware gedragsproblemen hebben waarbij een individuele, specifieke aanpak nodig is. Wanneer een leerkracht binnen het HGW en de gepleegde lichte  interventies niet meer in staat is om een leerling te ondersteunen wordt er een beroep gedaan op SWV de Eem. Samen met de onderwijsondersteuner wordt gekeken of er een zorgarrangement afgegeven kan worden of dat een andere onderwijssetting nodig is.

Ons actuele Schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie hiervoor ons actuele Schoolondersteuningsprofiel op onze website.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. Wij werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met  Partou. Zij bieden ook voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Terug naar boven