obs Joost van den Vondel

Huijgenslaan 41 3818 WB Amersfoort

  • Op de Vondelschool wordt er veel aan sport en bewegingsonderwijs gedaan
  • Zand - en natuurtuin, moestuin, voetbal kunstgrasveld, klimmen
  • Elke groep heeft modern interactief digibord
  • Toneel, Muziek, Handvaardigheid, Het Vondel Festival, Scholen in de Kunst programma voor alle groepen
  • Techniek, handenarbeid

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school zijn kinderen, ouders en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor het leren. Leerkrachten stellen samen met kinderen en ouders een onderwijsarrangement vast aan de hand van de landelijk afgesproken doelen, de intelligentie en de talenten van de kinderen. De scores die onze kinderen halen op de CITO-eindtoets zijn al jarenlang bovengemiddeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten vinden wij op de Joost van den Vondelschool heel belangrijk. Dit houden wij bij via de methoden gebonden toetsen en CITO afnames. Het belangrijkste is om te weten waar de eventuele hiaten zitten bij leerlingen in het leerproces en nog belangrijker vinden wij dat wij onze aanpak hierop aanpassen. Deze tussentijdse resultaten worden altijd met ouders en leerling besproken. Verder maken we trendanalyses per groep en leerjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitstromen naar het voor hen best passende vervolgonderwijs. Voor het overgrote deel van onze kinderen is dat HAVO en VWO (gemiddeld 65-70%). Wij besteden veel tijd aan onze basisvakken: taal, rekenen en sociale vaardigheden. Daarnaast staat de school bekend om haar projecten kunst en cultuur, natuur en techniek, beweging en gezondheid en hebben wij natuurlijk de beschikking over een besloten schooltuin.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij besteden veel aandacht aan een goed schoolklimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 'Gezonde’ competitie tussen de kinderen, bewust omgaan met gedrag ten opzichte van elkaar (gevoelens, waarden, normen), het bieden van een veilige omgeving. Sinds 2008 werkt het team met de sociaal-emotionele methode ‘de Vreedzame School’. De ervaringen hiermee zijn zeer positief. Door middel van deze methode wordt er actief gewerkt aan de sfeer in de groep en de school. Kinderen leren daar hun verantwoordelijkheid in te nemen, er wordt een grote gemeenschapszin ontwikkeld.

Naast de Vreedzame School hebben zich in 2017 twee leerkrachten getraind in Rots en Water (interne trainers). Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de groepen 5 krijgen de leerlingen het programma Rots en Water onder schooltijd aangeboden. Daarnaast worden onze leerkrachten gecoacht door de twee interne trainers op dit programma. Communicatie wordt bevorderd en er wordt preventief gewerkt aan omgaan met conflicten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen verantwoordelijk
  • Open houding
  • Geloven in ieders kracht

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie beoordeelt zowel de kwaliteit van ons onderwijs als de sfeer op school als goed. De school heeft dan ook een basisarrangement. Op 26 maart 2019 heeft de onderwijsinspectie een themaonderzoek passend onderwijs gehouden op onze school, waarbij ze gekeken hebben naar de extra ondersteuning in onze school aan de leerlingen. Hier was de inspectie zeer tevreden over.

Terug naar boven