Openbare Basisschool t Spectrum

Ariaweg 115 3816 HJ Amersfoort

Schoolfoto van Openbare Basisschool t Spectrum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor kinderen met diverse uitstroom niveaus. Doordat wij een kindcentrum met passend onderwijs zijn is ons onderwijsaanbod divers en dat zien wij ook in de eindscore.

Het feit dat wij kinderen die voorheen naar het s.b.o. zouden gaan op hun eigen niveau begeleiden en het feit dat we kinderen op havo-vwo niveau laten uitstromen, zegt iets over de differentiatie op onze school. Op alle kinderen zijn wij trots.

Bovenstaande kan alleen bereikt worden door het schoolarrangement van het samenwerkingsverband de Eem en door de deskundige bevlogen leerkrachten op onze school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze school streefdoelen vastgesteld, passend bij de doelgroep en ambitieus geformuleerd.

De tussenmetingen Cito M en Cito E worden gebruikt om daarop te reflecteren. Leraren maken volgens een vast stappenplan een analyse en stellen verbeterpunten op.

Op schoolniveau houden wij precies bij of we de streefdoelen behaald hebben. Ook op schoolniveau formuleren we vervolgens verbeterpunten.

Komend schooljaar verdiepen we ons nader inde referentie niveaus en hoe we deze in ons aanbod verwerken en toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Goed lesgeven staat bij ons op één. Maar leren stopt niet na acht jaar op ’t Spectrum. Wij zien onze leerlingen graag doorgroeien. Daarom is het zaak om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden naar de middelbare school. Dat doen we door een goed advies te geven. Waarbij we rekening houden met de talenten, ontwikkeling en leerstijl van het kind. De keuze aan scholen in en rond Amersfoort is groot, dus een goed advies is van groot belang. Eenmaal uitgevlogen, blijven we de leerlingen volgen om te kijken hoe het ze vergaat en of ons advies juist was. Uit de rapportage van het voortgezet onderwijs blijkt dat onze leerlingen het goed doen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Democratisch burgerschap is de sociale opbrengst waar wij op inzetten. 

Missie: Wij geloven in ieders kracht! Onze waarden zijn: vrijheid, veiligheid, vertrouwen, verbinden, kansen en doelgerichtheid. 

Wij werken met onze Vreedzame aanpak structureel aan de hoofddoelstellingen van het Burgerschapsonderwijs:

Vrijheid van meningsuiting voorafgaand aan het vormen van een mening, gelijkheid en gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en tolerantie, afwijzen van discriminatie, autonomie en verantwoordelijkheid. Dat doen we door te werken met De Vreedzame school, De Vreedzame wijk en daarin hanteren we diverse vormen. Hiermee organiseren we het speelveld om burgerschap te oefenen. Voorbeelden hiervan zijn: de lessen Vreedzaam, de inzet van leerlingen als mediatoren, het Vreedzame schoolplein, de ouderkamer, koffieochtenden over de thema's, de verbinding met de wijk middels de Buitenkast, IndeBuurt 033, buurtvaders, buurtmoeders.

Wij maken met deze aanpak impact op school, in de buurt, in de wijk en in de stad.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vreedzaam
  • Verantwoordelijk
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

’t Spectrum wil een goede school zijn. Ook in de ogen van de inspectie. Dus vinden wij het normaal dat wij aan de eisen voldoen en standaard het basisarrangement aan ons wordt toegekend. Maar dat is geen reden om op onze lauweren te rusten. We doen graag meer dan ons best en blijven gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

Terug naar boven