obs De Wijde Wereld

Wiekslag 102 a 3815 GS Amersfoort

  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In Februari 2023 hebben we een tevredenheidsmeting afgenomen bij leerlingen van groep 6, 7 & 8. 61 van de 62 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld, daarmee is de vragenlijst representatief. De leerlingen hebben de school een 7,9 als rapportcijfer gegeven. Dat is een mooi compliment. Daar zijn we dan ook trots op. 

Leerlingen geven aan zich veilig te voelen op school. Ze geven de veiligheid een rapportcijfer 8,2. 

Leerlingen zijn heel positief over school. Ze geven aan dat ze graag naar school gaan, dat de leerkrachten goed uitleggen en dat ze hulp bieden wanneer ze dat nodig hebben. 

Als verbeterpunten noemen ze dat ze het belangrijk vinden dat alle kinderen zich aan de regels houden. Ze vinden een veilige school belangrijk. Op school investeren we continu in een Vreedzaam positief schoolklimaat.  


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks wordt er onder ouders een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Ouders worden gevraagd om een enquête in te vullen, waarbij hun mening wordt gevraagd over verschillende onderwerpen met betrekking tot school. Deze meting is voor school van groot belang. We willen graag weten wat doen we goed als school en wat kan beter? Hieruit kunnen we dan weer conclusies trekken en werken aan ontwikkelpunten.  

In Februari 2023 hebben we weer een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De respons was 44%, dit is voldoende om representatief te zijn. 

Ouders geven de school een 7,7. Dit is een mooi rapportcijfer. Daar zijn we blij mee. Ouders geven aan dat leerlingen met plezier naar school gaan. Ze zijn tevreden over de sfeer op school, het contact met leerkrachten en de informatie die ze vanuit school krijgen. 

Als verbeterpunt noemen ouders dat ze graag nog meer aandacht willen voor veiligheid op het schoolplein. Daarnaast zouden ze het fijn vinden als we de jaarplanning in de parro-app opnemen.  

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven