obs De Wijde Wereld

Wiekslag 102 a 3815 GS Amersfoort

  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld
  • Schoolfoto van obs De Wijde Wereld

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Wijde Wereld is dé openbare school in de wijk Liendert. Onze school is gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw De Zonneparel. Bij de Wijde Wereld hebben we respect voor iedereen en iedereen is gelijk ongeacht, geloof, levensovertuiging, ras of geslacht. We werken planmatig, handelings- en opbrengstgericht. We zijn een Vreedzame School en zorgen voor een positief pedagogisch klimaat binnen een veilige gestructureerde omgeving. De nadruk ligt in het onderwijs op het leren van de basisvakken, taal, lezen en rekenen, met extra aandacht voor woordenschatonderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn en zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast werken we aan een positief zelfbeeld. Zo willen we kinderen een goede basis meegeven om na 8 jaar vol zelfvertrouwende Wijde Wereld in te gaan.

Wij werken handelingsgericht. Dit betekent dat we continue kijken naar welke mogelijkheden en onderwijsbehoeften kinderen hebben en sluiten hier bij aan. Door deze manier van werken halen we samen met het kind het maximale resultaat. Een goede samenwerking met ouders is hierbij heel belangrijk. Dit betekent dat leerkrachten samen met ouders optrekken en veel informatie uitwisselen met ouders. Indien u interesse heeft in De Wijde Wereld bent u altijd welkom. Vol trots zullen wij onze school aan u laten zien.  

De Wijde Wereld hoort bij Stichting Meerkring en staat daarmee garant voor kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. Meerkringscholen zorgen voor maatschappelijk betrokken en eigentijds hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving en in een inspirerende sfeer. Dit doen ze door te bouwen en te vertrouwen op de kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving. Kinderen halen het beste uit zichzelf en weten wat inzet en respect voor elkaar betekenen. Alle Meerkringscholen hebben typische en unieke eigenschappen, en bieden in gezamenlijkheid het meest passende onderwijs voor alle kinderen uit Amersfoort en de regio.

Meerkring staat voor: ontwikkelen - ontmoeten - ontplooien

Wilt u weten wat Meerkring voor onze school en uw kind betekent, kunt u dit vinden op de website: www.meerkring.nl

Bestuursgegevens:

Stichting Meerkring openbaar primair onderwijs

Amsterdamseweg 41

3812 RP Amersfoort

033-4799817

info@meerkring.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Handelingsgericht Werken
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Goede ondersteuningsstructuur
  • De Vreedzame School
  • Kennismaken met beroepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zitten 160 leerlingen op onze school, verdeeld over 8 groepen. Ieder leerjaar heeft een groep met maximaal 25 leerlingen. We vinden het belangrijk dat de groepen niet te groot zijn, zodat elke leerling de aandacht krijgt die hij/zij verdient.

De Wijde Wereld en Wereldwijzer (onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar) hebben één brinnummer. Hierdoor ziet u in de tabellen ook de aantallen van Wereldwijzer. 

De leerlingen van De Wijde Wereld komen bijna allemaal uit de directe omgeving van de school. De leerlingen van Wereldwijzer, de taalklas voor nieuwkomers komen uit diverse wijken in en rondom Amersfoort en Hoogland. Dit laat een brede spreiding van het aantal kinderen zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij de Wijde Wereld vinden we een positief pedagogisch klimaat zeer belangrijk. We willen dat iedereen zich veilig en prettig voelt, hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken, zodat we werken aan een positieve sfeer in de groep. Samen met de leerlingen worden de klassenafspraken vastgelegd. Daarnaast worden de vaste schoolregels besproken. 

Gedurende het hele jaar werken we met de methode van de Vreedzame School, waardoor er in iedere groep aandacht is voor goed communiceren, luisteren naar elkaar, samenwerken, oplossen van conflicten etc. Ieder jaar leiden we nieuwe mediatoren op. Dit zijn leerlingen van groep 7 en 8, die tijdens de pauzes bemiddelen als andere leerlingen een conflict hebben. Zo leren we leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn. 

Terug naar boven