Prins Willem Alexanderschool, locatie Beekenstein

Frederik van Blankenheymstraat 61 3817 AE Amersfoort

  • Op de Prins Willem Alexanderschool wordt gewerkt volgens een uniek, in eigen beheer ontwikkeld leerconcept. Op deze website laten wij u graa
  • Op onze school werken we 's middags vanuit onderzoek.
  • Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, gezien en omarmd voelen.
  • Kinderen kijken nog onbezorgd en onbevangen naar de wereld. Ons onderwijs is gebaseerd op verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Onze school biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 2-12 jaar van 's ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We scoren steevast boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots. 

Verder zijn wij van mening dat de resultaten van de Eindtoets niet het enige is wat er toe doet. Brede talentontwikkeling en kinderen voorbereiden op de toekomst vinden wij eveneens belangrijk.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen gedurende de gehele tijd dat zij bij ons op school zitten. De schoolresultaten toetsen we deels door methodegebonden toetsen, maar we gebruiken ook een aantal methode-onafhankelijke toetsen van het Cito. Het Cito-LOVS gebruiken we om informatie te krijgen voor het geven van feedback en het bijsturen van het leerproces. De resultaten van de eindtoets en de overige toetsen van het Cito-LOVS gebruiken we mede om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen. We gebruiken hiervoor de analyses van de toetsresultaten van de laatste schooljaren. Op deze wijze willen wij werken aan een betere kwaliteit van ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de PWA vinden we het heel erg belangrijk dat we onze adviezen zorgvuldig afwegen. Natuurlijk willen we dat kinderen vooral tot hun recht gaan komen op hun nieuwe school. Daarin is niveau belangrijk, maar oog hebben voor talenten van kinderen, deze zien en kinderen daar vandaan laten groeien en bloeien, vinden we eigenlijk nog belangrijker. 

We stellen de adviezen op in overleg met de leerkrachten van groep 8, groep 7, groep 6, onze intern begeleider en de directie. Op deze manier is dit een weloverwogen schooladvies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft op 11 februari 2019 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We gingen voor de hoogste normering: “Goed”. Die haalden we niet. Net niet. Een kleine teleurstelling voor ons natuurlijk, maar we houden ons vast aan wat de inspectie ons meegaf: “Jullie halen een 7,9, net geen 8”. 

Voor ons is deze beoordeling natuurlijk ook prachtig. We doen het heel goed op veel vlakken, kregen complimenten over de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. De inspectie zag een goed team, een goede IB'er en een goede directie. Zij zagen een kwaliteitszorg die heel goed in elkaar zit en een kwaliteitscultuur waar we trots op mogen zijn. Allemaal elementen waar we die ‘goed’ op kregen. Ook ons aanbod prezen ze als toekomstgericht en ook daarvoor kregen we een ‘goed’. Natuurlijk zagen ze op een aantal onderdelen ook nog mogelijkheden tot groei. Op die onderdelen kregen we een voldoende of een ruim voldoende. De Onderwijsinspectie hanteert vier classificaties die een school kan krijgen: zeer zwak, onvoldoende, voldoende en goed. Wanneer een school goed presteert, krijgt het de waardering “voldoende”. Wanneer er sprake is van onderscheidend onderwijs, waarin duidelijk aangetoond kan worden wat je beter doet dan de meeste scholen in Nederland, volgt de normering “goed”. We gingen dus op PWA Beekenstein voor het hoogst haalbare: Goed. En dat haalden we op een haar na niet. De inspectie nodigde ons van harte uit hen over een tijdje nog eens uit te nodigen. Ze hadden het idee dat ze net iets te vroeg kwamen. Het geeft ons de zekerheid dat we op de goede weg zijn, en het komend jaar nóg een stapje harder gaan zetten. Want die 7,9 moet gewoon naar de 8. Voor ons, voor de ouders, maar vooral voor alle kinderen op onze school die het beste verdienen. 

Terug naar boven