Beekdal VSO

Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

  • Beekdal VSO en Klimboom SO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging door verlof van een personeelslid wordt in principe geregeld. Er is een aantal vaste invallers die voor vervanging worden ingezet. De school maakt over het algemeen gebruik van schooleigenvervangers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit de volgende pijlers:

Wonen;Werken;Vrije tijd;Burgerschap.

Leerlingen worden op basis van hun ontwikkelingsperspectief ingedeeld in een mentor- en werkgroep. In de eerste jaren op het VSO krijgen leerlingen een breed vakkenaanbod. Naarmate de leerling ouder wordt, nemen praktijkvakken een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Het onderwijs richt zich dan ook meer op uitstroom. Van praktijk naar interne stage, vervolgens begeleide externe stage en daarna zelfstandige externe stage. Ook bieden we in deze fase voor leerlingen met uitstroom richting arbeid de mogelijkheid tot het halen van een SVA-certificaat.VAKKENElke leerling krijgt binnen zijn schoolloopbaan een aanbod uit onderstaande vakken. De duur, de inhoud en de hoeveelheid tijd die aan de verschillende vakken wordt besteed, hangt af van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsfase van de leerling. Niet alle leerstof is geschikt voor iedereen. Niet alle leerstof is wenselijk voor iedereen. Leerstof op maat is het uitgangspunt.

Algemeen Vormende Vakken; Mondelinge en schriftelijke taal, Lezen, Rekenen, Engels, Wereldoriëntatie, Verkeer / Bromfietscertificaat, ICT

Praktijkvakken; Constructie / Demontage, Plant en tuin (groen), Huishoudkunde, Horeca. (Hout-/ Fiets-)Techniek, Dierverzorging, Beeldende vorming, Kaarsen maken, Bewegingsonderwijs, Fitness, Gym, Zwemmen

(optioneel)Expressievakken: Muziek, Dramatische vorming, Beeldende vorming, Keramiek, Tekenen

Overige vakken:Sociale vaardigheden, Burgerschap, Seksuele vorming, Rots & Water

BEWEGINGSONDERWIJS

Bij de lessen bewegingsonderwijs zijn we gericht op het beter leren deelnemen aan bewegingsactiviteiten. Door deel te nemen aan deze activiteiten leren de leerlingen zichzelf en daarbij hun eigen mogelijkheden en grenzen ontdekken en verleggen. Door samen te bewegen kom je in contact met anderen en leer je belangrijke sociale vaardigheden. Je leert er om te gaan met spanning, omgaan met verschillen en samenwerken. Er is tijdens de les ook veel aandacht voor het zelfstandig op gang houden van een activiteit. Hoe zorg je voor eerlijke partijen? Hoe moet je wisselen van functie? Hoe kan je iets makkelijker of moeilijker maken? Een voorwaarde om (blijvend) te bewegen is plezier ervaren aan het bewegen. Dit plezier ontstaat vooral als de dingen lukken en als de leerlingen merken dat ze steeds beter worden in de activiteiten. Doelstelling voor bewegingsonderwijs bij ons op school is dan ook: De leerlingen leren deel te nemen aan bewegingsactiviteiten en deze samen te reguleren en gezamenlijk positief en met plezier te beleven. Voor veel van onze leerlingen is het niet vanzelfsprekend dat zij bij een sportvereniging zijn aangesloten. Als school hebben wij in beeld welke sportverenigingen in de regio een aanbod hebben voor onze leerlingen en zijn wij ook aangesloten bij Special Heroes. Samen met hen organiseren wij clinics en proberen we de stap naar de sportvereniging makkelijker te maken. We maken gebruik van de gymzalen bij ons op school en kijken naar mogelijkheden om buiten de school te sporten. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gymkleding en (gym)schoenen.

DE ORGANISATIE VAN HET VSO

Het VSO is ingedeeld in vier fases. Deze fases (onderwijs-zorg, instroom, doorstroom en uitstroom) worden ingedeeld op leeftijd* van de leerlingen.

Binnen de fase wordt er een groepsindeling gemaakt op basis van het uitstroomprofiel (dit noemen wij streaming op niveau).

* Voor de structuurgroep gebruiken we geen indeling op leeftijd, maar kijken we naar de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling.Onderwijs-zorgGroepen met extra ondersteuning.12/19-jarigen, ervaringsgerichte en (licht) arbeidsmatige dagbesteding. Het onderwijs vindt grotendeels plaats binnen de eigen mentorgroep.

Instroomfase

Instroomgroep. 12/14-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid en vervolgonderwijs. Het onderwijs vindt grotendeels plaats binnen de eigen mentorgroep.

Doorstroomfase

Doorstroomgroep. 14/16-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid, vervolgonderwijs. Het onderwijs vindt plaats binnen vaklessen en de eigen mentorgroep. Vanaf het tweede jaar een gepersonaliseerd rooster, de praktijkdag en mogelijkheid tot inzetten van diverse stageopties.

Uitstroomfase

Uitstroomgroep. 17/19-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid, vervolgonderwijs. Het onderwijs vindt plaats binnen vaklessen en de eigen mentorgroep via een gepersonaliseerd rooster. Ook in deze fase de praktijkdag en is er de mogelijkheid tot inzetten van diverse stageopties inclusief de zelfstandige externe stage.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leren Leren is een vakoverstijgend gebied.

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Leren leren is een vakoverstijgend gebied.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan voor leerlingen uit Cluster 3 (ZMLK).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven