Beekdal VSO

Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

  • Beekdal VSO en Klimboom SO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO
  • Schoolfoto van Beekdal VSO

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij Beekdal VSO.

Leest u vooral verder.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Eigenaarschap
  • Samen
  • Plezier
  • Durf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor Voorgezet Speciaal onderwijs ZML.

Anders gezegd, wij helpen onze leerlingen, uw kind, graag (extra) met leren, ook al is leren soms moeilijk. Wij helpen met leren leren, leren om goed met elkaar om te gaan en leren om te werken.

Onderwijs waar het kind centraal staat in het kunnen, denken en doen. Wij bereiden leerlingen voor op een passende uitstroomplek. Dit doen wij door hoge, maar realistische verwachtingen om te zetten in een passend onderwijsaanbod.

Beekdal VSO is een school waar leerlingen echt hun eigen plekje hebben en waar oog is voor iedere leerling.

Het aantal leerlingen is voor deze school niet bekend.

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school voor ZMLK  acteert  binnen een intensief netwerk van functionele en kennispartners. Voor ons onderwijs is het belangrijk om met een breed scala aan samenwerkende instanties. Hieronder vindt u een weergave van onze belangrijkste contacten. Vanzelfsprekend is dit een dynamische lijst en zal er naar behoefte voortdurend gezocht worden naar passende en adequate contacten

's Heeren Loo zorg: ons bevoegd gezag·

Samenwerkingsverbanden: het SWV ‘Eemland’ voor Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs: partners waarmee binnen de regio een sluitend netwerk aan onderwijs en ondersteuning wordt gerealiseerd.

Diverse andere samenwerkingsverbanden in de regio (o.a. Nijkerk, Barneveld, Soest, zuidwest Utrecht. ’s-HeerenLoo onderwijs.

Stichting Meerkring (SO) de Klimboom, onze samenwerkingspartner, samen op ‘Scholencomplex de Vosheuvel’ in Amersfoort

Speciaal Centraal: een inhoudelijk, praktisch en actief netwerk van diverse Speciaal Onderwijsscholen uit de regio Utrecht, met als centrale doelstelling kennis delen en ontwikkelen. In diverse taakgroepen ontmoeten directies, intern begeleiders, orthopedagogen, stage-coördinatoren en logopedisten elkaar. Samenbrengen van andere (vak)secties behoort tot de mogelijkheden. De taakgroepen worden inhoudelijk ondersteund door medewerkers van Speciaal Centraal.

SBO overleg Amersfoort: het platform waarop de leidinggevenden van de scholen voor SO, VSO, SBO, SVO en PrO elkaar ontmoeten en kennis delen.

Amerpoort, ’s Heerenloo, Careander, Abrona en Reinaerde: belangrijke zorgverleners in de regio Eemland. Voor uitstroom maken wij gebruik van tal van dagbestedingsvoorzieningen. Aanvankelijk in de vorm van stage, later als uitstroommogelijkheid.

Amerpoort Buitenschoolse Opvang> BSO: de medegebruiker van de Vosheuvel sinds 1 juli 2012 voor naschoolse- en vakantieopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. De BSO is zelfstandig en huurt de ruimtes van de Gemeente Amersfoort, de formele eigenaar van het scholencomplex. 

Diverse dagbesteding-aanbieders buiten de regio Eemland, zoals die er in grote verscheidenheid zijn in o.a. de gemeentes Barneveld, Nijkerk en Zeist.          

Gemeente Amersfoort, een belangrijke partner inzake de onderwijshuisvesting, uitstroom van leerling via beschut werk & de WMO, samenwerkingspartner rond zaken als bekostiging van zorg in de school, en actueler: samenwerkingspartner in het bouw proces van de nieuwe Vosheuvel. De gemeente is eigenaar van het gebouw.

Wijkteams van o.a. gemeente Amersfoort. Dienst SRO, een zelfstandige afdeling van de dienst huisvesting van de gemeente Amersfoort die medeverantwoordelijkheid draagt voor o.a. aanpassingen aan ons schoolgebouw.

GG & GD Eemland, verbonden en betrokken via onze jeugdarts die deel uitmaakt van onze Commissie voor de Begeleiding, maar ook een kennispartner in geval van vraagstukken rondom besmettelijke ziekten.

Matchpoint, een organisatie waarin Amersfoortse ondernemers en maatschappelijke organisaties hun krachten bundelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te bieden. Onze leerlingen krijgen via Matchpoint een aantal keer de mogelijkheid om bij bedrijven te kijken en mee te doen. ·        

MEE, verbonden door het verzorgen van het schoolmaatschappelijk werk en de link met de Commissie voor de Begeleiding. MEE levert ook meer algemene dienstverlening zoals ondersteuning bij het verkrijgen van indicaties (CIZ, WLZ) en participeert in het stage-proces als informatiepartner. ·        

‘Bureau Jeugdzorg’ en ‘AMK’ voor adviesvragen en meldingen m.b.t. leerlingen waar extra zorg vereist is. ·        

‘Verwijsindex Risicojongeren (VIR)’, een digitaal en landelijk signaleringssysteem voor jongeren met een verhoogd risico op diverse vormen van mishandeling. ·        

Wijkagent. Incidenteel wordt er ondersteuning door de wijkagent verleend ·        

Cultuur- & natuurcentrum Nieuwe Erven. Onze overburen in Amersfoort bieden zowel stageplaatsen als ruimte om bv extern overleg te kunnen voeren. ·        

Kinderboerderij de Vosheuvel. Onze buren op het Vosheuvelterrein in Amersfoort.

Terug naar boven