Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf

James Cookstraat 10 3814 XD Amersfoort

  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf
  • Schoolfoto van Geref School voor Speciaal Basisonderwijs De Werf

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u informatie over SBO De Werf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Wij zijn een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen uit Amersfoort en omgeving zijn van harte welkom! Op onze school geven we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, trainen van vaardigheden, ontdekken van talenten en creativiteit, het leren in de praktijk en het nemen van initiatief. Om zo vol vertrouwen in zichzelf en in God in het leven te kunnen staan. We geven passend onderwijs vanuit een christelijke identiteit, waarbij we altijd uitgaan van kansen en mogelijkheden van leerlingen.

Op onze school hebben we een keuken waarin kinderen leren samenwerken en aan de slag kunnen met hun handen en talenten. Ook hebben we een mini-kinderboerderij waar kinderen dieren mogen knuffelen en verzorgen om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Goed onderwijs
  • Gestructureerde leerlingenzorg
  • Vertrouwen
  • Compassie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op SBO De Werf is stabiel. Er zijn 8 groepen waaronder ook een kleutergroep.

Toelatingsbeleid
We hanteren een 'half-open' toelatingsbeleid. Bij aanmelding gaan we graag het gesprek met u aan over onze gedeelde liefde voor Jezus Christus.

Groepsgrootte
De groepsgrootte varieert van 7 tot 15 leerlingen per groep.
Leerling-gegevens en privacy
Op school verzamelen we veel gegevens van leerlingen. Dit is nodig om goed onderwijs te kunnen geven: zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe een leerling, klas of onze school zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Daardoor kunnen we ons onderwijs verbeteren en de leerling bijvoorbeeld een passend advies voor het Voortgezet Onderwijs geven. In sommige gevallen is het nodig om (een deel van) de leerling-gegevens te delen met anderen. Hierbij kunt u denken aan het Cito, ParnasSys (ons leerlingvolgsysteem), de school voor Voortgezet Onderwijs en het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Omdat het verzamelen en delen van deze gegevens nodig is voor het verzorgen van goed onderwijs, is dit wettelijk toegestaan. Wel kunt u altijd een verzoek indienen om te zien welke informatie we verzamelen en met wie we dit delen. Na inzage kunt u een verzoek tot wijziging indienen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant voor het verzorgen van goed onderwijs. De uitgebreide regeling kunt u vinden in ons Privacyreglement verwerking leerling-gegevens, dat u op school kunt inzien. In dit reglement staat beschreven hoe wij met leerling-gegevens omgaan. In de bijlage van dit reglement vindt u een overzicht van mensen en instanties die toegang hebben tot de gegevens. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school wil graag een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid er niet is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Er is op elke school een interne vertrouwenspersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan komen. Soms is het lastig om te zien welke weg bij een klacht of opmerking het beste bewandeld kan worden. De interne vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zo nodig helpen bij het formuleren van een klacht. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de mogelijkheden en kan ook in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. 

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven