Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Darthuizerberg 133 3825 BN Amersfoort

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


De eindtoetsuitslagen van 2021-2022 en 2022-2023 zijn boven de signaleringswaarde die landelijk is vastgesteld.

We zijn met de eindtoets van 2022-2023 gegroeid zijn t.o.v. de andere jaren, met een gemiddelde score van 538,8. 

We hebben de volgende conclusies getrokken:

We hebben de leerlingen goed in beeld, de adviezen voor het vervolgonderwijs eind groep 7 en eindadvies kloppen.

We zetten de doelen voor uitdagend rekenen door, zodat de groei die we nu op dat gebied zien, door gaat zetten. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling van het kind gebruiken we naast onze observaties en gegevens van vorige leerkrachten het leerlingvolgsysteem. De vorderingen van de leerlingen meten we in methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen (CITO leerling in Beeld). De scores daarvan worden in Parnassys geregistreerd en zijn voor ouders inzichtelijk. Een toets staat nooit op zichzelf. Methodegebonden toetsen zijn bedoeld om houvast te bieden bij het afstemmen van onderwijsaanbod op de leerlingen. Cito-toetsen geven daarentegen weer of een leerling zich gedurende de schoolloopbaan op eigen niveau ontwikkelt en dienen voor ons als 'thermometer' voor de cognitieve ontwikkeling van het kind. Twee maal per jaar maken de leerlingen van groep 3-8 een CITO-toets voor verschillende vakken: lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. In de groepen 1 en 2 werken we met het observatiesysteem: Leerlijnen Parnassys. De scores uit dit observatiesysteem geven aan of een kind leeftijdsadequaat scoort.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de loop van de jaren leren wij de kinderen goed kennen en toetsen we regelmatig of de kinderen zich naar vermogen ontwikkelen. Daar gebruiken wij Cito-toetsen voor. Op basis van onze kennis van de kinderen en de CITO-toetsen geven wij de adviezen voor het vervolgonderwijs. De ervaring leert dat de kinderen een aantal jaren na het verlaten van Het Zwaluwnest in de meeste gevallen nog op de geadviseerde schoolsoort zitten. De schooladviezen geven daarmee goed aan hoe onze leerlingenpopulatie eruit ziet.

In februari 2022 is het wetsvoorstel doorstroomtoetsen aangenomen. Deze nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt. Het ministerie van OCW schrijft dat hierdoor ‘alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies’ krijgen. Relevante data: Tussen 10 en 31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies. In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.? Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.? Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Let op! Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.? Vanaf schooljaar 2023/2024 zal tijdens de genoemde centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs het schooladvies naar boven worden bijgesteld wanneer de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft. Zo draagt de toets bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs en ook aan meer kansengelijkheid.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen op Het Zwaluwnest leren hoe ze goed kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Hierbij zijn vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid kernwoorden:

  • We laten de kinderen zien dat ze ons kunnen vertrouwen, dat ze mogen geloven in een God die te vertrouwen is en dat ze ook vertrouwen mogen hebben in zichzelf en de ander. Daarbij leren ze ook hoe je geschonden vertrouwen kunt herstellen.
  • We bieden kinderen een veilige omgeving, waarin ze zich zelf mogen zijn en hun sociale vaardigheden kunnen oefenen.
  • Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de mensen in hun omgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2015 heeft de inspectie onze school bezocht. Het Zwaluwnest heeft hierbij een basisarrangement aangegeven: dit geeft aan dat de kwaliteit voldoende is. Een verbeterpunt zijn de opbrengsten: die zijn weliswaar voldoende, maar op dit moment wordt niet het volledige cognitieve potentieel van de kinderen benut. We werken er hard aan om dit te verbeteren. De Inspectie geeft hierbij aan dat het team alles in huis heeft om verbeteringen door te voeren: voor de kwaliteitszorg krijgen we met 'goed' de hoogst mogelijke beoordeling.

Ook het schoolklimaat scoort goed. De Inspecteur schrijft hierover: "Het schoolklimaat is een sterk punt van de school en is ondersteunend voor de ontwikkeling van de kinderen.  Leerlingen en ouders voelen zich gezien." Daar zijn we trots op!

Daarnaast is er in januari 2020 een vierjaarlijks onderzoek voor bestuur en scholen gedaan. Conclusie voor het Zwaluwnest was:
"Op basisschool Het Zwaluwnest hebben we op 30 januari 2020 een verificatieonderzoek uitgevoerd. De standaarden: Zicht op ontwikkeling, Kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog voldoen aan de basiskwaliteit. De standaard Kwaliteitscultuur hebben we als goed gewaardeerd. De beleidsthema's van het bestuur waren goed zichtbaar binnen de school en ook het beeld van de kwaliteit kwam overeen met dat van ons.

Het team werkt zichtbaar vanuit een gedeelde visie We waarderen de standaard Kwaliteitscultuur op basisschool Het Zwaluwnest als goed, omdat de school hier eigen aspecten van kwaliteit laat zien. Zo is de gezamenlijk gedragen visie en ambitie van de directie en het team een mooi praktijkvoorbeeld van de kwaliteitscultuur binnen Cordeo. Het voortdurend verbeteren van de onderwijskwaliteit en professionaliteit als team blijkt onder andere uit de effectieve overleggen aan de hand van een verbeterbord waarbij expertteams en clusters hun rol pakken. Hierbij wordt planmatig, cyclisch en doelgericht gewerkt aan de verbeteringen. Ieders rol en verantwoordelijkheid zijn helder en beschreven in een onderwijsgids. Naast de teamontwikkeling is de animo groot om op individueel niveau bijscholingen en cursussen te volgen en dit wordt ook gefaciliteerd."

Terug naar boven