Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Darthuizerberg 133 3825 BN Amersfoort

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Het team

Toelichting van de school

Ons team heeft leerkrachten met verschillende leeftijden en kortere of langere ervaring in het onderwijs. De laatste jaren hebben we veel jonge leerkrachten aangenomen. Zij krijgen zowel interne (mentor) als externe (coach) begeleiding. 

Als school hechten we waarde aan een goed functionerend team. Dit heeft zijn weerslag op al het werk binnen de school. Wanneer we van de kinderen verwachten dat zij goed met elkaar omgaan, moeten wij als leerkrachten daarin het voorbeeld geven.  Elke maandag beginnen we in de personeelskamer met gebed. We vragen de Here om kracht en wijsheid voor ons werk. Op vrijdag sluiten we de week biddend af. 
Per schoolseizoen zijn er studiedagen voor het personeel. Daarnaast hebben we maandelijks zogenaamde cluster overleggen met de onder-, midden- en bovenbouw. Verder worden er twee keer in de week bordsessies gehouden. 

Onze leerkrachten zijn enthousiast en gedreven om de kinderen goed onderwijs te geven. Een aantal van ons is afgestudeerd in vervolgopleidingen (bijv. taalspecialist, rekenspecialist en hoogbegaafdheidsspecialist). We streven er naar om veel expertise in eigen huis te hebben. Ook maken we gebruik van externe expertise, bijvoorbeeld van de Rolfgroep, Expertis en anderen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Met eigen leerkrachten of via de vervangpool die valt onder de Cordeoscholen-groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over 15 (en vanaf februari 2024) 16 groepen. 

In schooljaar 2023-2024 werken we met 3 groepen 1/2 en verder met dubbele parallelgroepen 3 t/m 8. Vanaf begin februari komt er een instroomgroep.
We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem d.w.z. : de kinderen in een groep in principe de leerstof doorwerken die bij de jaargroep hoort. Kinderen voor wie het tempo te hoog of te laag ligt, krijgen werk dat is aangepast aan hun capaciteit. Daarbij kunnen we denken aan aanpassing van de leerstof, een andere vorm van instructie of intensieve begeleiding. In elke groep zijn verschillende niveaus.

Dit gaat allemaal in nauw overleg met Interne begeleiders en ouders. Interne begeleiders hebben een cyclisch systeem in het jaar waarin ze met de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen bespreken, zowel op emotioneel als op cognitief gebied. 

Elke klas heeft een groepsleerkracht: deze leerkracht is de spil in het onderwijs van uw kind. De meeste groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs samen met een duo-collega.

Leerkrachten zijn op onze school allround en geven dus les in alle vakken. Wel hebben we een aantal specialisten in onze school:

  • specialisten hoogbegaafdheid
  • specialist gedrag
  • specialist taal
  • specialist rekenen
  • gymdocent

Zij kunnen waar nodig extra ondersteuning bieden aan leerlingen en / of advies geven aan collega's.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle groepen gaan maandag t/m vrijdag naar school.

Alleen de instroomgroep (start begin februari) is op woensdag vrij. 

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

  Op dit moment zijn we bezig met hoe we de nieuwe wetgeving rondom extra bewegingsonderwijs willen gaan invullen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Het Zwaluwnest hebben we de ambitie om ons onderwijs passend te laten zijn. We richten ons onderwijs daarom in op basis van 7 uitgangspunten. De manier van werken die uit deze uitgangspunten voortvloeit, noemen we handelingsgericht werken (HGW).
Handelingsgericht werken past in een koers die recht doet aan verschillen tussen leerlingen.  Werken volgens het gedachtegoed van HGW betekent kort samengevat dat de volgende vraag wordt gesteld: wat heeft deze leerling de komende periode nodig in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders? De leerkracht denkt niet in de eerste plaats: welk probleem heeft dit kind? Hij of zij denkt meer in vragen als: wat heeft dit kind nodig van zijn omgeving, school en thuis? 

De eigen leerkracht staat centraal bij het onderwijs aan uw kind. Hij/zij zal met u afstemmen hoe we het onderwijs het beste kunnen vormgeven. Waar nodig, zetten we ook extra specialisten binnen de school in.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We brengen de verschillende niveaus van zorg in kaart: op welk handelingsniveau zitten we nu? Hierdoor is zowel voor leerkrachten als ouders duidelijk in welke fase van de zorg we zitten.  

Er is een nieuw beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid geschreven. Dit wordt nu uitgerold in de school. 

Een onderdeel van ons nieuwe beleid is het afnemen van een quickscan. Dit gebeurt door de leerkrachten van groep 1 na maximaal 6 weken onderwijs en  bij alle leerlingen in 2, 3, 5 & 7. Op die manier kijken we of er signalen zijn op het gebied van meer- of hoogbegaafdheid zodat we ons aanbod gericht kunnen geven. 

Verder hebben we een nieuw systeem, ZOOV+ , waarmee we een objectieve meting hebben en ook de aangepaste kinderen en minder talige (h)erkend kunnen worden. Zo nodig kunnen we dan acties uitzetten en ouders informeren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is vanuit CORDEO SCHOLENGROEP opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen.
BSO Het Zwaluwnest sluit aan bij GBS Het Zwaluwnest, zowel in identiteit en pedagogische benadering als in praktisch opzicht. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Het betreft naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 – 12-jarigen). 

De BSO is open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur en is gehuisvest in de school.  In vakanties en op studiedagen van de school is de BSO de hele dag geopend. 

Op de website www.koalah.nl vindt u het aanbod met een aanmeldingsformulier van BSO Het Zwaluwnest. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stichting KOALAH via info@koalah.nl.  Stichting KOALAH Burg. de Beaufortweg 16 3833 AG  Leusden 033-462 70 08 (ma en do van 9.00 -15.00 uur) info@koalah.nl BSO Het Zwaluwnest 06-444 53 833  

Daarnaast werken we met verschillende andere BSO's: SKA, Bijzzonder, Bijdehandjes. 

Terug naar boven