Evangelische Basisschool De Parel

Zuiderkruis 4 3813 VA Amersfoort

Schoolfoto van Evangelische Basisschool De Parel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn de scores op de Eindtoets wisselend geweest. De groepsgrootte (> 10 leerlingen) had invloed op de opbrengsten. In het jaar 2020 is er geen eindtoets afgenomen ivm Corona. In 2021, 2022 en 2023 lag de gemiddelde score boven het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Cyclisch werken aan kwaliteit

OP de Parel willen we kwaliteit leveren. Daarom werken we handelingsgericht volgens Data-Duiden-Doelen-Doen. Dat betekent dat we op basis van verschillende data (resultaten) doelen formuleren en daarop de lessen voorbereiden. 

In het schooljaar 2023-2024 stappen we over naar een nieuw leerlingvolgsysteem; DIA-toetsen. De DIA- metingen gaan we op een andere manier inzetten dan we tot nu toe gewend zijn. Aan het begin van het schooljaar vindt de eerste meting plaats, de tweede meting in februari. De resultaten van de metingen dienen met name om te laten zien waar de leerlingen op dat moment staan in hun ontwikkeling en om op basis van die gegevens te kijken naar wat er nodig is om de leerlingen zich verder te laten ontwikkelen. Uitgangspunt van deze manier van meten is dat we willen kijken naar hoe een leerling kan groeien in plaats van te meten wat een kind op een bepaald moment kan. 

Het proces van evalueren: de data van de DIA-toetsen en de data van observaties analyseren en duiden we om zo te evalueren of de groep van het onderwijs heeft geprofiteerd. De resultaten worden in het team besproken.

De intervisie is vooral op groepsniveau, wanneer er een specifieke leerling is die besproken moet worden kan dat met de IB’er

In de kwaliteitskaart data duiden doelen doen is dit proces uitgewerkt voor een heel schooljaar.

Onze kwaliteitseisen

Het waarderingskader van de Inspectie is de basisnorm voor ons kwaliteitskader. Daarnaast hebben we ook aanvullende eigen kwaliteitseisen, op grond van onze missie en visie. Om de resultaten van ons onderwijs te evalueren, hebben we een eigen norm geformuleerd op basis van onze leerlingenpopulatie. Deze is terug te vinden in de bijlage 'analyse leerlingpopulatie in beeld'. Jaarlijks maken wij een analyse van de leerlingpopulatie. Deze brengen we in beeld met een instrument van de CED-groep. 

Kwaliteit voor iedere leerling

De leerlingresultaten leggen we vast in ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. Hierin registreren we in ieder geval: niet-methode toetsen, methode toetsen, groepsplannen en individuele plannen. Gespreksverslagen van ouder- en kindgesprekken.

De ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP's) worden binnen SWV De Eem in TOPdossier opgebouwd. Wanneer er voor een leerling dan gesprekken plaatsvinden worden de gespreksverslagen ook in TOPdossier gedaan. We kijken hierbij als team telkens kritisch naar welke registraties bijdragen aan een goed zicht op de leerling en welke registraties vooral administratieve druk opleveren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Omdat de bovenbouwgroepen nog erg klein waren, gaan de gegevens maar over een kleine groep leerlingen. De uitstroom die u in de grafieken ziet, voorspellen dus niet hoe de uitstroom er de komende jaren uitziet. 

Wat voor ons het belangrijkst is, is dat ieder kind uitstroomt op een niveau dat past bij zijn talenten. Dat is het doel waar we op De Parel voor gaan!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind geliefd, gezien & gekend. Dat betekent voor ons dat we in een veilig klimaat kinderen zien, vertrouwen geven en uitdagen om hun verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan uit van de talenten van de kinderen en spreken ons vertrouwen uit: “Je kunt het!”. Kinderen leren om zichzelf te zien als waardevol, want dat is ook hoe God hen ziet. Vanuit deze basis zijn kinderen er klaar voor om hun verantwoordelijkheid te nemen, gesteund door school, hun ouders en God. Kinderen hebben een actieve rol in hun eigen leerproces en de schoolgemeenschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft in 2017 het basisarrangement van de Inspectie gekregen. Dit betekent dat de kwaliteit van het onderwijs op De Parel voldoet aan de eisen van de wet. In november 2018 heeft de Inspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan op EBS De Parel, in het rapport beoordeelt de Inspectie de kwaliteit als 'voldoende'.

Terug naar boven