Evangelische Basisschool De Parel

Zuiderkruis 4 3813 VA Amersfoort

Schoolfoto van Evangelische Basisschool De Parel

Het team

Toelichting van de school

De Parel functioneert als zelfstandige basisschool, maar is officieel een onderdeel (nevenvestiging) van GBS De Regenboog. De cijfers over personeel die u op deze pagina ziet, gaan daarom over De Parel en De Regenboog samen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen CorDeo Scholengroep is er een invalpool met vaste invallers. Het beleid is dat er eerst wordt gekeken of er een vervanger beschikbaar is vanuit de invalpool. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, dan worden collega’s benadert welke mogelijkheden zij hebben om extra te werken. Parttimers hebben op dagen dat ze niet werken ook hun afspraken en verplichtingen (zij werken vaak niet voor niks in deeltijd!) . 

Als evangelische school hebben we daarnaast ook onze formele eisen die we aan invallers stellen.  

Wat zijn de mogelijkheden wanneer er geen vervanging is? Voorop gesteld: alles is al in het werk gesteld om vervanging te vinden.

1) De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen

Deze oplossing is verre van ideaal. In de praktijk is dit meer ‘opvang’, dan ‘onderwijs’. Het is belangrijk dat leerlingen instructie krijgen bij hun leertaken. Wanneer de leerlingen over de groepen zijn verdeeld is deze tijd er nauwelijks. Voor de bovenbouwgroepen is het gemakkelijker verdelen, dan in de onderbouwgroepen. Zij werken met weektaken en kunnen al meer zelfstandig aan de slag.

2) De klas wordt naar huis gestuurd, heeft die dag geen les.     

Deze oplossing is eigenlijk geen oplossing, maar noodzaak. Wanneer er geen les is, dan streven we ernaar u voor 7:30 uur te informeren op de dag van uitval via de mail of via Parro. Leerlingen die thuis of elders niet kunnen worden opgevangen, worden opgevangen op school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werkt een team van leerkrachten, intern begeleider, onderwijsondersteuner en een locatie-directeur. De leerlingen zijn verdeeld in groepen: 2x groep 1-2, groep 3/4, groep 4/5, groep 6 en groep 7/8. Elke groep heeft een eigen groepsleerkracht (of groepsleerkrachten), die verantwoordelijk is voor het onderwijs. Deze leerkracht is de belangrijkste persoon in het onderwijsaanbod aan uw kind.

Thematisch onderwijs neemt een belangrijke plaats in op de Parel. Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt er jaarlijks aan ongeveer 5 thema's gewerkt. Deze manier van werken maakt dat het onderwijs betekenisvol is, doordat het aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en doordat de voorkennis en de (individuele) leervragen van de kinderen lijdend zijn. In overleg met de leerkracht bepalen de leerlingen zelf op welke wijze een thema wordt afgesloten en op welke wijze aangetoond kan worden dat de leerdoelen bereikt zijn. Zo is er het afgelopen jaar een thema afgesloten met een voorstelling voor ouders en is er een museum ingericht waarin de leerlingen aan hun ouders konden laten zien wat ze geleerd hadden.

In groep 3 wordt nog veel spelenderwijs geleerd om op die manier de overstap tussen groep 2 en 3 te verkleinen. Zo zijn er voor deze leerlingen ook hoeken waarin al spelende geleerd wordt. Deze hoeken sluiten aan bij de thema's die bestudeerd worden.

In groep 3/4 en groep 4/5 wordt circuitonderwijs gegeven. Een belangrijk kenmerk van dit onderwijs is dat leerlingen instructie krijgen in kleine groepjes. Op deze manier wordt er onder andere tegemoet gekomen aan de verschillen tussen leerlingen en leren kinderen zelfstandig te werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We geloven in doelbewust en betekenisvol leren. In alle activiteiten werken we vanuit doelen, deze vertalen we in spel gerelateerd aan het thema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Niet voor niets is ons motto: ieder kind gezien, geliefd & gekend. Voor sommige kinderen vraagt dat om extra aanpassingen in het onderwijs. De afgelopen jaren ging het dan bijvoorbeeld om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften voor taal, meer- en hoogbegaafdheid.

Op onze school hebben we verschillende mensen die gespecialiseerd zijn om onderwijs op maat te realiseren: de intern begeleider, de leerkrachtondersteuner, en een specialist hoogbegaafdheid in opleiding. Zij werken altijd samen met de groepsleerkracht van het kind.

Per kind kijken we of we op De Parel de goede zorg kunnen geven, eventueel met hulp vanuit ons samenwerkingsverband De Eem.

Daarnaast maken we gebruik van de expertise van het Onderwijspunt, dat deel uitmaakt van CorDeo.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ook in de toekomst zullen wij goed samen blijven werken met deskundigen en overleggen leerkrachten en intern begeleider over de juiste ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Dit schooljaar volgt een van onze medewerkers de opleiding tot hoogbegaafdheid-specialist, specialiseert een leerkracht zich in lesgeven aan het jonge kin, en volgt een collega de opleiding tot beeldcoach.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met kinderopvangorganisatie Bijdehandjes, ons gebouw peuteropvang verzorgt voor kinderen van 2,5-4 jaar. Kinderen krijgen hier waar nodig extra aandacht bij de taalontwikkeling vanuit het VVE-programma (Vroeg & Voorschoolse Educatie). Bijdehandjes biedt opvang vanuit een christelijke visie. De samenwerking met Bijdehandjes is goed. Er is een warme, persoonlijke overdracht tussen Bijdehandjes en onze school.

Terug naar boven