Gereformeerde Basisschool De Regenboog

Reinaartpad 1 3813 KM Amersfoort

 • Eigentijds en uitdagend onderwijs met moderne middelen
 • Het grote en groene schoolplein van De Regenboog biedt de kinderen een uitnodigende omgeving voor samen spelen
 • Onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van het kind
 • Structuur, afstemming en samen leren in de klas; onderwijs met goed resultaat en een fijn pedagogisch klimaat.
 • Leren én leven in het licht van Gods liefde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2014-2015 hebben we voor het eerst de Centrale Eindtoets afgenomen. Dit leverde ons de mooie score van 540 op. Hoewel dat een hoge score is, zegt dat nog niet alles over de kwaliteit van ons onderwijs. In schooljaar 2015-2016 hebben we een score van 536 en in schooljaar 2016-2017 een Cito-score van 537 gehaald. In schooljaar 2017-2018 was de Cito-score 532. Dat betekent niet dat het onderwijs dat schooljaar slechter is geweest. Ons team gaat voor planmatig werken aan goed onderwijs. We stellen onszelf steeds de vraag 'Hoe halen wij uit de leerlingen wat we op grond van hun intelligentie mogen verwachten?' en 'Hoe sluiten wij steeds aan bij de mogelijkheden van een kind?', en 'Hoe kunnen wij ons onderwijs aanpassen zodat alle kinderen optimaal presteren?'.
Ons doel is om een eindscore te halen die past bij de kenmerken van het kind. We leggen daarbij de lat hoog, binnen de kaders van passend onderwijs. Dat heeft in schooljaar 2018-2019 geresulteerd in een Cito-score van 536,9.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de opbrengstgegevens van de CITO toetsen volgens een vaste procedure geanalyseerd. Dat gebeurt in de twee weken nadat de CITO toetsen zijn afgenomen. De leerkracht van iedere groep is zelf verantwoordelijk voor het analyseren van de gegevens, het stellen van doelen en het bedenken en uitvoeren van maatregelen. De leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ondersteuning door de intern begeleider. De procedure wordt bewaakt door de directeur. De procedure verloopt samengevat als volgt:

 1. De leerkracht verzamelt de gegevens van de groep, er wordt gekeken naar vaardigheidsscores en de historie van de groep. We werken met de CITO niveau’s I tm V.
 2. De leerkracht neemt de tijd om de gegevens te bestuderen en er zichzelf vragen over te stellen zoals: ‘Wat zie ik?’, ‘Hoe komt het?’ en ‘Wat vind ik ervan?’
 3. De leerkracht trekt conclusies t.o.v. de vorige toetsperiode over de kwaliteit en het rendement van het onderwijs. Wat was het effect van genomen maatregelen, bv. extra ondersteuning. Zo nodig worden de maatregelen bijgesteld.
 4. De leerkracht stelt nieuwe doelen en bedenkt wat er nodig is om de doelen te halen.
 5. De leerkracht plant de vervolgactiviteiten, zowel maatregelen in als buiten de klas en zet dit in een persoonlijk actieplan waarin zo concreet mogelijk beschreven wordt wat er gaat gebeuren.
 6. De leerkracht deelt de uitkomsten van dit denkproces met collega’s a.d.h.v. een afgesproken format. Dit kan in het team en/of cluster, hierbij is de directeur aanwezig. Er wordt ook een nieuwe evaluatiedatum gepland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt een schooladvies voor het voortgezet onderwijs tot stand?
We volgen uw kind alle schooljaren door, zowel op sociaal-emotionele als op cognitieve ontwikkeling en communiceren daarover in het rapport en in oudergesprekken. In de leerjaren 5 en 6 wordt uw kind door de betreffende leerkrachten ingeschat op cognitieve mogelijkheden en nemen we de NSCCT af (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test), om te checken of we inderdaad als school ‘alles eruit halen wat erin zit’. In deze test zien we nl. of er bij uw kind sprake is van onderpresteren. Daaruit volgen gesprekken tussen IB’ers (Intern Begeleiders) en leerkrachten. Als ouder wordt u hiervan op de hoogte gesteld in het voortgangsgesprek van februari van dat jaar.
Eind leerjaar 7 krijgt uw kind het voorlopig VO-advies mee. In dit leerjaar schat uw kind zichzelf in op basis van motivatie, interesse, werkhouding en resultaten. Een leerzaam proces van zelfreflectie. Daarnaast stelt de IB'er samen met de leerkrachten van leerjaar 7 het voorlopig advies voor uw kind vast, wat altijd een dubbel advies is (VMBO BL-KL, VMBO KL-TL, VMBO TL-HAVO of HAVO-VWO). N.a.v. hiervan volgt een oudergesprek, waarin dit voorlopige advies, het liefst samen met uw kind, wordt doorgesproken.

Belangrijke succesfactoren voor een goed en passend schooladvies zijn:
- de werkhouding (concentratie, motivatie, interesse, inzet, mate van zelfstandigheid, leertempo, zelfvertrouwen, zelfreflectie en doorzettingsvermogen);
- de huiswerkhouding (plannen en organiseren, zelfstandigheid, resultaten van overhoringen);
- de toetsresultaten (methodetoetsen en CITO-toetsen);
- eventuele specifieke onderwijsbehoeften (specifieke kindkenmerken en welbevinden).

In leerjaar 8 wordt het definitieve VO-advies vastgesteld in nauw overleg met de leerkrachten van groep 8 en de IB'er. Uw kind krijgt dan een enkelvoudig advies (VMBO-BL, KL, TL, HAVO, VWO) soms met een aanvullend plaatsingsadvies in een zgn. 'dakpanklas' (bijv. TL-HAVO of HAVO-VWO), omdat sommige VO-scholen geen "losse" HAVO-klassen hebben. In februari van dat jaar volgt dan het VO-gesprek met u en uw kind. In januari nemen we ook de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af, zodat u als ouders nog aanvullende informatie heeft voor de verwijzing naar het VO. Het is wellicht goed om te weten, dat het definitieve VO-advies van school niet wordt beïnvloed door de uitslag van NIO.
Al met al een heel proces om tot een zorgvuldige keuze te komen om uw kind door te laten stromen naar een passende VO-richting! Mocht u het niet eens zijn over het VO-advies aan uw kind, dan gaan we als school, IB'er en leerkracht(en), graag met u in gesprek.
Zo nodig is er daarna ook een gesprek mogelijk met de directie van school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven