Gereformeerde Basisschool De Regenboog

Reinaartpad 1 3813 KM Amersfoort

 • Eigentijds en uitdagend onderwijs met moderne middelen
 • Het grote en groene schoolplein van De Regenboog biedt de kinderen een uitnodigende omgeving voor samen spelen
 • Onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van het kind
 • Structuur, afstemming en samen leren in de klas; onderwijs met goed resultaat en een fijn pedagogisch klimaat.
 • Leren én leven in het licht van Gods liefde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gepubliceerde referentieniveaus zijn berekend over de laatst behaalde eindcito-scores (3 eindcito's in de laatste 4 jaar, aangezien in 2019-2020 geen eindcito is afgenomen). Als school rekenen wij echter met de eindcito-scores van de afgelopen 3 jaar (2 eindcito's in de afgelopen 3 jaar, aangezien in 2019-2020 geen eindcito is afgenomen). Dit is toegestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat ons onderwijs de laatste jaren sterk verbeterd is en 2017-2018 inmiddels lang geleden is. De resultaten zijn dan als volgt:

Fundamenteel niveau 1F (onze ambitie is hoger te scoren dan vergelijkbare scholen):
Signaleringswaarde inspectie is 85%
Onze score is 97,3%

Streefniveau 1S/2F (onze ambitie is te groeien richting het niveau van vergelijkbare scholen):
Signaleringswaarde inspectie is 54,7%
Onze score is 59,6%

Om onze ambities te (blijven) realiseren hebben we vorig jaar een traject ingezet om de kwaliteit van ons rekenonderwijs verder te verhogen. Dit jaar zijn we gestart met eenzelfde traject op ons taalonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de opbrengstgegevens van de CITO toetsen volgens een vaste procedure geanalyseerd. Dat gebeurt in de twee weken nadat de CITO toetsen zijn afgenomen. De leerkracht van iedere groep is zelf verantwoordelijk voor het analyseren van de gegevens, het stellen van doelen en het bedenken en uitvoeren van maatregelen. De leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ondersteuning door de intern begeleider. De procedure wordt bewaakt door de directeur. De procedure verloopt samengevat als volgt:

 1. De leerkracht verzamelt de gegevens van de groep, er wordt gekeken naar vaardigheidsscores en de historie van de groep. We werken met de CITO niveau’s I tm V.
 2. De leerkracht neemt de tijd om de gegevens te bestuderen en er zichzelf vragen over te stellen zoals: ‘Wat zie ik?’, ‘Hoe komt het?’ en ‘Wat vind ik ervan?’
 3. De leerkracht trekt conclusies t.o.v. de vorige toetsperiode over de kwaliteit en het rendement van het onderwijs. Wat was het effect van genomen maatregelen, bv. extra ondersteuning. Zo nodig worden de maatregelen bijgesteld.
 4. De leerkracht stelt nieuwe doelen en bedenkt wat er nodig is om de doelen te halen.
 5. De leerkracht plant de vervolgactiviteiten, zowel maatregelen in als buiten de klas en zet dit in een persoonlijk actieplan waarin zo concreet mogelijk beschreven wordt wat er gaat gebeuren.
 6. De leerkracht deelt de uitkomsten van dit denkproces met collega’s a.d.h.v. een afgesproken format. Dit kan in het team en/of cluster, hierbij is de directeur aanwezig. Er wordt ook een nieuwe evaluatiedatum gepland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt zo'n VO-advies voor mijn kind eigenlijk tot stand?
We volgen uw kind alle schooljaren door, zowel op sociaal-emotionele als op cognitieve ontwikkeling en communiceren daarover in het rapport en in oudergesprekken.
In de leerjaren 5 en 6 wordt uw kind door de betreffende leerkrachten ingeschat op cognitieve mogelijkheden en nemen we de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) af om te zien of uw kind wellicht aan het onderpresteren is. Daaruit volgen gesprekken tussen IB en leerkrachten. Als ouder wordt u hiervan op de hoogte gesteld in het voortgangsgesprek van februari van dat jaar. Eind leerjaar 7 krijgt uw kind het voorlopig VO-advies mee. In dit leerjaar schat uw kind zichzelf in op basis van motivatie, interesse, werkhouding en resultaten. Een leerzaam proces van zelfreflectie. Daarnaast stelt IB samen met de leerkrachten van leerjaar 7 het voorlopig advies voor uw kind vast, wat altijd een dubbel advies is (VMBO BL-KL, VMBO KL-TL, VMBO TL-HAVO of HAVO-VWO). N.a.v. hiervan volgt een oudergesprek, waarin dit voorlopige advies, het liefst samen met uw kind, wordt doorgesproken.

Belangrijke succesfactoren voor een goed en passend schooladvies zijn:
- de werkhouding (concentratie, motivatie, interesse, inzet, mate van zelfstandigheid, leertempo, zelfvertrouwen, zelfreflectie en doorzettingsvermogen);
- de huiswerkhouding (plannen en organiseren, zelfstandigheid, resultaten van overhoringen);
- de toetsresultaten (methodetoetsen en CITO-toetsen);
- eventuele specifieke onderwijsbehoeften (specifieke kindkenmerken en welbevinden).

In leerjaar 8 wordt het definitieve VO-advies vastgesteld in nauw overleg met de leerkrachten van groep 8 en IB. Uw kind krijgt dan in principe een enkelvoudig advies (VMBO-BL, KL, TL, HAVO, VWO) soms met een aanvullend plaatsingsadvies in een zgn. dakpanklas (bijv. TL-HAVO of HAVO-VWO), omdat sommige VO-scholen geen "losse" HAVO-klassen hebben. In februari van dat jaar volgt dan het VO-gesprek met u en uw kind. We nemen meestal in januari ook de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af, zodat u als ouders nog aanvullende informatie heeft voor de verwijzing naar het VO. Het is wellicht goed om te weten, dat het definitieve VO-advies van school niet wordt beïnvloed door de uitslag van NIO. Tenslotte hebben de kinderen van leerjaar 8 ook dit jaar voorafgaand aan het VO-advies een VO-opstel gemaakt, waarin ze presenteren welke richting past bij hen op basis van bovengenoemde succesfactoren. Erg waardevol om te lezen en hierover met de kinderen in gesprek te zijn op weg naar het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Regenboog sluiten we zo goed mogelijk aan bij de kenmerken van de kinderen. Voor elke groep stellen we een groepsoverzicht op waarin deze kenmerken vertaald worden in een onderwijsbehoefte.

We stemmen ons onderwijs af op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij hebben als school een apart beleidsplan over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons onderwijsaanbod ten aanzien van de sociale opbrengsten is planmatig opgezet. We hebben daarbij gekozen voor de observatielijst van ZIEN en het opstellen van een sociogram. Ook hanteren we structureel Kindgesprekken voor alle kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Acceptatie
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven