Gereformeerde Basisschool De Regenboog

Reinaartpad 1 3813 KM Amersfoort

  • Eigentijds en uitdagend onderwijs met moderne middelen
  • Het grote en groene schoolplein van De Regenboog biedt de kinderen een uitnodigende omgeving voor samen spelen
  • Onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van het kind
  • Structuur, afstemming en samen leren in de klas; onderwijs met goed resultaat en een fijn pedagogisch klimaat.
  • Leren én leven in het licht van Gods liefde

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van De Regenboog kenmerkt zich door passie, kwaliteit en moreel besef.

Gods liefde is de basis voor ons werken, leren en leven. Dat dragen we van harte uit naar de kinderen, naar elkaar en naar de omgeving.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van afwezigheid van een leerkracht (door ziekte, verlof, Covid-19 e.d.) doen we er alles aan om vervanging te regelen of over te stappen op een andere onderwijsvorm. Meestal lukt dit goed o.a. via de Vervangpool van CorDeo Scholengroep of via één van onze eigen medewerkers die bereid is in te vallen. Als dit niet lukt, dan maken we de volgende keuzes:

- Leerjaren 5 t/m 8: we schakelen over op thuisonderwijs. Hierbij geeft de eigen leerkracht of een collega uit hetzelfde leerjaar digitaal les. De les voor de leerlingen staat klaar in Google Classroom. De leerlingen krijgen een gedeelte 'live' les (instructie bijv.) en een gedeelte werken zij zelfstandig digitaal af. Ook is er die dag ruimte voor het stellen van vragen en extra uitleg;

- Leerjaren 1 t/m 4: we doen ons best om de leerlingen zoveel mogelijk op school te laten werken door bijvoorbeeld groepen te combineren en de lessen te laten verzorgen door 1 leerkracht met ondersteuning van een onderwijsassistent. De les wordt dan gegeven in een grotere ruimte zoals het speellokaal of de aula. Ook kunnen we gebruik maken van de BSO-ruimten. Lukt dit niet, dan schakelen we over op thuisonderwijs;

- Het kan ook voorkomen dat de situatie ons dwingt om de groep 'naar huis te sturen', we kunnen dan geen onderwijs verzorgen en de groep heeft dan een vrije dag. Dit is uiteraard zeer ongewenst en proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

U wordt van deze beslissingen zo vroeg mogelijk in kennis gesteld via de schoolapp; liefst voor 20.00 uur de avond voorafgaande aan de bewuste dag of anders 's ochtends vóór 7.30 uur. Mocht de beslissing om over te gaan op thuisonderwijs of de groep een dag vrijaf te geven, onoverkomelijke praktische problemen met zich meebrengen, dan kunt u uw kind wel naar school brengen, aangezien wij verplicht zijn om voor opvang te zorgen. U begrijpt dat dit ook niet ideaal is voor de groep waar uw kind dan in terecht komt, daarom vragen wij u met deze mogelijkheid terughoudend om te gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Directiestructuur
Een locatiedirecteur (LD) heeft een lokale en een bovenschoolse taak. Wat betreft de lokale taak is de locatiedirecteur het aanspreekpunt en de onderwijskundig leider van de school. Hij is budgetbeheerder van een aantal lokale budgetten en uitvoerder van het lokale personeelsbeleid. Hij is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratieve taken in de school. Samen met de Identiteitscommissie (IC) draagt hij zorg voor de uitvoering van het lokale toelatingsbeleid van leerlingen. Wat betreft de bovenschoolse taken: bovenschools hebben de directeuren zitting in een managementteam. Dit team staat onder leiding van het College van Bestuur.

Lidmaatschap CorDeo scholengroep
Leden van de Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerk kunnen lid worden van de schoolvereniging CorDeo. Via de plaatselijke ledenvergadering hebben zij inspraak in het beleid van CorDeo scholengroep. De Algemene Vergadering, die bestaat uit afgevaardigden van de lokale IC, bepaalt het beleid van de vereniging. In 2022 loopt een onderzoekstraject naar aanpassing van de lidmaatschapscriteria voor de vereniging. De contributie voor 2022 is door de ledenvergadering vastgesteld op EUR 37,50 per jaar. Als per automatische incasso wordt betaald, geldt een korting van EUR 2,50 en is het bedrag EUR 35,- per jaar. Deze verenigingsbijdrage is niet verplicht.

College van bestuur (CvB)
Het CvB van CorDeo scholengroep vormt het bevoegd gezag van 16 gereformeerde en 2 evangelische basisscholen te weten: CBS De Verbinding te Almere, EBS De Morgenster te Amsterdam, GBS De Regenboog te Amersfoort, GBS Het Zwaluwnest te Amersfoort, GBS De Horizon te Hoogland, EBS De Parel te Amersfoort, GBS ’t Schrijvertje te Apeldoorn, GBS Pieter Jongeling te Arnhem, GBS De Bron te Barneveld, GBS De Triangel te Ede, GBS Fontanus te Harderwijk, GBS De Wegwijzer te Hilversum, GBS Het Christal te Leusden, GBS De Open Kring te Nijkerk, GBS De Plantage te Veenendaal, GBS In de Lichtkring te Zeewolde, GBS De Bongerd te Zutphen en tevens SBO De Werf te Amersfoort.College van Bestuur: Arriën Boes. Annet Wilts is bestuurssecretaresse. E-mailadres: info@cordeoscholen.nl. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Burg. de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden. Telefoon: 033-4324258.

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur. De RvT-leden worden verkozen door de ledenvergadering van CorDeo scholengroep. De RvT-leden zijn: Eric van der Graaf (voorzitter), Gerlof Boersma, Pim Boven, Marjon Welmers en Carmen Zwarteveen.

Burgerschapsvorming
Onze school heeft ervoor gekozen om de kinderen te onderwijzen binnen een eigen ‘veilige’ setting vanuit de visie dat de opvoeding thuis ondersteund wordt door het onderwijs op school en in de kerkelijke gemeenten. Deze setting brengt met zich mee dat de kinderen op onze school minder vanzelfsprekend ontmoetingen hebben met kinderen die een andere levensbeschouwing hebben.

Daarom doen we aan burgerschapsvorming met bijzondere aandacht voor de relatie tussen eigenheid van onderwijs op basis van christelijke levensbeschouwing en als voorbereiding op het participeren in een plurale, multiculturele en multireligieuze samenleving. Juist omdat onze kinderen de waarde leren van het christelijke geloof, kunnen ze ook beseffen dat andere geloofsovertuigingen voor anderen evenzeer van waarde zijn. In potentie creëert dit meer begrip voor andere religies dan wanneer je de waarde van religie niet persoonlijk hebt leren kennen.

Vanuit dit uitgangspunt gaan we met name in de bovenbouw op zoek naar ontmoetingen binnen de samenleving om op die manier de kinderen te leren hoe ze binnen de maatschappij hun eigen plek kunnen krijgen. We zoeken naar evenwichtige verhouding tussen aanpassingsgerichtheid (zich voegen naar het algemeen belang, de geldende regels, de gemeenschap) en het leren kritisch en zelfstandig na te denken over de eigen gemeenschap(pen), de samenleving en de eigen rol daarin.

Op onze school leren we de kinderen om navolgers te worden van Jezus. Jezus had ook oog voor de mensen in moeilijke omstandigheden. Als we dit vertalen naar onze tijd, dan zou dat bijzondere aandacht betekenen voor zwervers, daklozen, verslaafden en fraudeurs. Binnen onze visie op burgerschap willen werken aan de attitude om Jezus na te volgen.

Binnen onze school betrekken we kinderen actief bij de samenleving waar ze deel vanuit maken, zodat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de wereld om hen heen. Dit begint al in hun eigen groep en wordt verder doorontwikkeld richting school en samenleving. Burgerschapskunde brengt onze jonge burgers basiskennis, vaardigheden en attitude bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Het gaat er dus om dat leerlingen niet alleen verantwoordelijk leren zijn voor zichzelf maar ook voor hun omgeving en het algemeen belang.

Democratie heeft een eigen blik in het politieke stelsel; het maakt mogelijk dat iedere burger een bijdrage kan leveren aan bestuur van de samenleving. Binnen dit kader vinden we het belangrijk dat kinderen kennis krijgen van begrippen als: gelijkheidsbeginsel, vrijheidsbeginsel, mensenrechten en rechtssysteem. Daarnaast is het belangrijk voor de jonge burgers om democratische procedures (meerderheid, minderheid, parlementaire democratie) te leren kennen. Kinderen oefenen bij ons op school vaardigheden als informatie verwerken, de dialoog zoeken, debatteren en presenteren in een soort minidemocratie. Op deze manier wordt een attitude gevormd waarbij de begrippen: respect, vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheid een plek krijgen. De jonge burger leert op school om z’n eigen plek te verwerven en behouden binnen de samenleving waar hij/zij deelgenoot van is. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

- Levensbeschouwing: Bijbelonderwijs, dagopening
- Sociaal Emotionele ontwikkeling: Kanjertraining, Leefstijl, (social) media wijsheid
- Spelcircuit: spelcircuit incl. speelwerktijd, thematisch werken (incl. wereldoriëntatie, taal en rekenen)
- Bewegingsonderwijs: gym, buitenspelen, buitengymlessen (georganiseerd door Sportivate), sportdag
- Taal: taal, kringgesprek, presentaties
- Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, 21ste-eeuwse vaardigheden (geïntegreerd)
- Kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, drama, dans


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

- Lezen: stillezen en begrijpend lezen
- Taal: taal, spelling, kringgesprek, presentaties
- Rekenen/wiskunde: rekenen, automatiseren
- Wereldoriëntatie: aardrijkskunde (incl topografie), geschiedenis, natuur en techniek, 21ste-eeuwse vaardigheden (geïntegreerd)
- Kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, drama, dans, beeldende vorming
- Bewegingsonderwijs: gym, buitenspelen, buitengymlessen (georganiseerd door Sportivate), sportdag
- Levensbeschouwing: Bijbelonderwijs, dagopening
- Sociaal Emotionele ontwikkeling: Kanjertraining, Leefstijl, (social) media wijsheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

3.1.1. Basisondersteuning
We hebben vijf leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald gebied: Kunst & Cultuur, Handelings- en Opbrengstgericht werken, Planmatig werken en evalueren, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Wereldoriëntatie. Naast hun werk als leerkracht denken zij mee over ontwikkeling van beleid op deze gebieden, zij doen dat in de functie van LB-Leerkracht. Ook hebben we coördinatoren voor o.a. rekenen, taal en lezen. De gedragsspecialist levert samen met de LB'er voor sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan ons onderwijsbeleid op dit gebied.

Uitgaande van onze visie en missie zijn de doelen van ons onderwijs, in volgorde van prioriteit:
- Leerlingen zitten goed in hun vel
- Leerlingen halen de kerndoelen
- Leerlingen voldoen aan de plusdoelen, gericht op vaardigheden. Het meeste gebeurt in de klas, maar we hebben op De Regenboog ook verschillende ondersteuningsgroepen.

3.1.2. Extra Ondersteuning
In het ondersteunen van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag spelen verschillende teamleden een rol. Naast de leerkrachten die de kinderen onderwijs geven en begeleiden (L10-functie), zijn er op De Regenboog drie Intern Begeleiders. Aan alle groepen is een IB’er gekoppeld. Zij zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van het onderwijsleerproces in de groepen en coördineren de zorgverbreding namens het hele team.
Elk schooljaar hebben we verdeeld in twee periodes. Aan het einde van elke periode worden Cito-toetsen afgenomen, ook worden door het jaar heen methodetoetsen afgenomen. Na afloop van de Cito-periode worden de toetsen geanalyseerd. Ook wordt door het jaar heen gekeken naar het welbevinden van de leerlingen. Voor kinderen die (ver) onder het gemiddelde, of juist (ver) boven het gemiddelde scoren is er extra ondersteuning, in en zo nodig buiten de klas. Plaatsing in een ondersteuningsgroep gaat altijd in overleg met de IB’er.

Welke hulp wordt buiten de klas geboden?
Dit kan hulp zijn op het gebied van spelling, lezen of rekenen, of een kind is gebaat bij meer uitdaging. De extra ondersteuning wordt in eerste instantie in de klas gegeven. Blijkt dat niet voldoende en/of heeft een kind ook baat bij ondersteuning buiten de groep dan kan een leerling voor een bepaalde periode in een ondersteuningsgroep geplaatst worden.

Wat zijn ondersteuningsgroepen?
De ondersteuningsgroepen zijn groepen die regelmatig kunnen wisselen van samenstelling, de wissel vindt vaak plaats bij het begin van een nieuwe periode, aan het begin van het schooljaar, of net voor de voorjaarsvakantie.

Welke ondersteuningsgroepen zijn er zoal?
- Ondersteuningsgroep Spelling: in deze groep wordt gewerkt aan het ondersteunen van het spellingonderwijs d.m.v. pre-teaching, verlengde instructie en extra in-oefening van de spellingcategorieën;
- Ondersteuningsgroep Begrijpend lezen: in deze groep wordt met strategielessen geoefend zodat leerlingen deze strategieën kunnen toepassen bij het lezen van een tekst en hun tekstbegrip beter wordt;
- Ondersteuningsgroep Rekenen: afhankelijk van in welke groep de leerlingen zitten komen hier de verschillende rekenonderdelen aan de orde d.m.v. pre-teaching, verlengde instructie en extra in-oefening;
- Ondersteuningsgroep Technisch Lezen: in deze groepen wordt met de leerlingen gelezen aan de hand van de methode Connect lezen of Ralfi lezen, het gaat vooral om veel leeskilometers maken om zo het automatiseren te bevorderen;
- Ondersteuningsgroep Verrijking: in deze groep zitten de leerlingen meestal met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar. Het gaat om meer- en hoogbegaafde leerlingen die naast de extra verrijking in de klas meer uitdaging of extra ondersteuning nodig hebben in essentiële studievaardigheden en/of mindset-ontwikkeling.

3.1.3. Beleid meer- en hoogbegaafde leerlingen
We proberen vroegtijdig te signaleren of een leerling meer- of hoogbegaafd is, dit ook om onderpresteren te voorkomen. Voor iedere leerling die op school wordt aangemeld wordt een anamneseformulier ingevuld. Geven de antwoorden op dit formulier aanleiding om te denken aan hoogbegaafdheid dan vragen we de ouder(s) om ook de intake vragenlijst kleuters in te vullen, de leerkracht vult ook een vragenlijst in als het kind 6 weken op school zit, over de antwoorden van beide lijsten gaat de leerkracht het gesprek aan met de ouders. Ook kijken we naar de ontwikkeling van het tekenen en wordt gelet op het welbevinden van de leerling.

Door de hele schoolloopbaan van het kind heen blijven we letten op signalen van meer- en hoogbegaafdheid door onder meer de scores van methode- en niet-methodetoetsen, kijken hoe leerlingen omgaan met aangeboden verrijkingswerk en naar hun welbevinden. In groep 3 en 5 wordt door de leerkrachten de QuickScan hoogbegaafdheid ingevuld voor alle leerlingen en in groep 6 wordt de NSCCT afgenomen.
Opvallende uitslagen worden besproken met de IB’ers, waar nodig wordt ook de talentbegeleider betrokken in dit proces.

Compacten en verrijken
Haalt een leerling een I of I+ score op de Cito dan gaat een leerling in principe voor dat vak compacten, hij hoeft dan niet meer alle instructies mee te doen en alle oefenopgaven te maken. Door het voortoetsen van methodetoetsen of het maken van de eerst proberen dictees wordt gekeken welke onderdelen de leerling al beheerst en waar hij nog aan mee moet doen. In de tijd die vrijkomt doordat de leerling de basisstof compact, wordt verrijkingswerk aangeboden, dit kan zowel verdiepend als verbredend werk zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Plusboeken bij de methode en een map met verschillende soorten verrijkingswerk. Onderpresterende leerlingen met een lage score worden besproken en hun scores worden geanalyseerd, in overleg met IB’er/talentbegeleider wordt besloten of de leerling mag compacten.

Verrijkingsgroep
Heeft een leerling niet genoeg aan wat in de klas aan verrijkend werk wordt aangeboden, dan is er de mogelijkheid om één of meerdere periodes deel te nemen aan de Verrijkingsgroep. In de Verrijkingsgroep wordt op verschillende manieren aan een aantal doelen gewerkt:
- Mindset/overtuigingen;
- Geheugen (geheugenstrategieën en studievaardigheden);
- Motivatie;
- Frustratietolerantie;
- Samenwerken;
- Zelfstandig werken (met o.a. ook aandacht voor faalangst en perfectionisme);
- Uitdaging op rekengebied;
- Uitdaging op taalgebied;
- Ontwikkeling van de 21ste-eeuwse vaardigheden.

Plusklas/Masterclass/Junior College
Is er duidelijk sprake van hoogbegaafdheid én wordt op De Regenboog niet voldaan aan de onderwijsbehoefte, dan kan een leerling, in overleg met de IB’er, worden aangemeld voor de CorDeo Plusklas. Voor leerlingen van groep 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Masterclass op het Corderius of het Junior College van GSG Guido.

Communicatie
De meeste communicatie verloopt via de groepsleerkracht. Via het rapport worden de resultaten van de leerlingen in de klas en de ondersteuningsgroepen ook getoond. In september zijn er informatieavonden, dan is er ook de mogelijkheid om informatie te krijgen over de ondersteuningsgroepen. Het beleid meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt bewaakt en bijgewerkt door het Expertteam-Hoogbegaafdheid.

3.1.4. CorDeo OnderwijsPunt
Onder CorDeo OnderwijsPunt vallen ambulant begeleiders, orthopedagogen en leerkrachtcoaches. CorDeo OnderwijsPunt levert diensten aan de scholen, bijvoorbeeld in de vorm van orthopedagogen en ambulant begeleiders. Samen streven we naar goed en passend onderwijs op en door de school zelf, zodat het aantal verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs wordt beperkt en kinderen in hun eigen omgeving thuisnabij onderwijs kunnen volgen. De scholen ontvangen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een financiële ondersteuning ten behoeve van de Intern begeleiders voor het werken aan en met afstemmingsplannen. Ook kan trajectbegeleiding worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen bij hun werk met zorgleerlingen. Het algemene e-mailadres hiervoor is passendonderwijs@cordeoscholen.nl. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie ook 'samenvatting schoolondersteuningsprofiel'

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als school faciliteren we geen extra aanbod voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wel bieden we Peuteropvang aan (zie elders in deze gids).

Er is regelmatig een overleg binnen het Integraal Wijk- en Onderwijsoverleg  (IWOO) van de wijken Schothorst en Zielhorst waarin alle instanties die iets te maken hebben met opvoeding en onderwijs van kinderen tussen 0 en 12 jaar vertegenwoordigd zijn. Zo nodig wordt ook samengewerkt met andere wijkteams.

Terug naar boven