Gereformeerde Basisschool De Regenboog

Reinaartpad 1 3813 KM Amersfoort

  • Eigentijds en uitdagend onderwijs met moderne middelen
  • Het grote en groene schoolplein van De Regenboog biedt de kinderen een uitnodigende omgeving voor samen spelen
  • Onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van het kind
  • Structuur, afstemming en samen leren in de klas; onderwijs met goed resultaat en een fijn pedagogisch klimaat.
  • Leren én leven in het licht van Gods liefde

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van De Regenboog kenmerkt zich door passie, kwaliteit en moreel besef.

Gods liefde is de basis voor ons werken, leren en leven. Dat dragen we van harte uit naar de kinderen, naar elkaar en naar de omgeving.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van afwezigheid van een leerkracht (door ziekte, verlof, Covid-19 e.d.) doen we er alles aan om vervanging te regelen of over te stappen op een andere onderwijsvorm. Meestal lukt dit goed o.a. via de Vervangpool van CorDeo Scholengroep of via één van onze eigen medewerkers die bereid is in te vallen. We maken daarbij de volgende keuzes:

- Leerjaren 5 t/m 8: we schakelen over op thuisonderwijs. Hierbij geeft de eigen leerkracht of een collega uit hetzelfde leerjaar digitaal les. De les voor de leerlingen staat klaar in Google Classroom. De leerlingen krijgen een gedeelte 'live' les (instructie bijv.) en een gedeelte werken zij zelfstandig digitaal af. Ook is er die dag ruimte voor het stellen van vragen en extra uitleg;

- Leerjaren 1 t/m 4: we doen ons best om de leerlingen zoveel mogelijk op school te laten werken door bijvoorbeeld groepen te combineren en de lessen te laten verzorgen door 1 leerkracht met ondersteuning van een onderwijsassistent. De les wordt dan gegeven in een grotere ruimte zoals het speellokaal of de aula. Ook kunnen we gebruik maken van de BSO-ruimten. Lukt dit niet, dan schakelen we over op thuisonderwijs;

- Het kan ook voorkomen dat de situatie ons dwingt om de groep 'naar huis te sturen', we kunnen dan geen onderwijs verzorgen en de groep heeft dan een vrije dag. Dit is uiteraard zeer ongewenst en proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

U wordt van deze beslissingen zo vroeg mogelijk in kennis gesteld via de schoolapp; liefst voor 20.00 uur de avond voorafgaande aan de bewuste dag of anders 's ochtends vóór 7.30 uur. Mocht de beslissing om over te gaan op thuisonderwijs of de groep een dag vrijaf te geven, onoverkomelijke praktische problemen met zich meebrengen, dan kunt u uw kind wel naar school brengen, aangezien wij verplicht zijn om voor opvang te zorgen. U begrijpt dat dit ook niet ideaal is voor de groep waar uw kind dan in terecht komt, daarom vragen wij u met deze mogelijkheid terughoudend om te gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Levensbeschouwing: Bijbelonderwijs, dagopening

Sociaal Emotionele ontwikkeling: Kanjertraining, Leefstijl, (social) media wijsheid

Spelcircuit: spelcircuit incl. speelwerktijd, thematisch werken (incl. wereldoriëntatie, taal en rekenen)

Bewegingsonderwijs: (buiten-)gym, buitenspelen

Taal: taal, kringgesprek, presentaties

Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, 21ste-eeuwse vaardigheden (geïntegreerd)

Kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, drama, dans


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen: stillezen en begrijpend lezen

Taal: taal, spelling, kringgesprek, presentaties

Rekenen/wiskunde: rekenen, automatiseren

Wereldoriëntatie: aardrijkskunde (incl topografie), geschiedenis, natuur en techniek, 21ste-eeuwse vaardigheden (geïntegreerd)

Kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, drama, dans, beeldende vorming

Bewegingsonderwijs: (buiten-)gym, buitenspelen

Levensbeschouwing: Bijbelonderwijs, dagopening

Sociaal Emotionele ontwikkeling: Kanjertraining, Leefstijl, (social) media wijsheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteunen van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag spelen verschillende teamleden een rol. Naast de leerkrachten die de kinderen onderwijs geven en begeleiden (L10-functie), zijn er op De Regenboog drie Intern Begeleiders. Aan alle groepen is een IB’er gekoppeld. Zij zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van het onderwijsleerproces in de groepen en coördineren de zorgverbreding namens het hele team.

We hebben vijf leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald gebied: Kunst & Cultuur, Handelings- en Opbrengstgericht werken, Planmatig werken en evalueren, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Wereldoriëntatie. Naast hun werk als leerkracht denken zij mee over ontwikkeling van beleid op deze gebieden, zij doen dat in de functie van LB-Leerkracht. Ook hebben we coördinatoren voor o.a. rekenen, taal en lezen. De gedragsspecialist levert samen met de LB'er voor sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan ons onderwijsbeleid op dit gebied.

Uitgaande van onze visie en missie zijn de doelen van ons onderwijs, in volgorde van prioriteit:

- Leerlingen zitten goed in hun vel
- Leerlingen halen de kerndoelen
- Leerlingen voldoen aan de plusdoelen, gericht op vaardigheden. Het meeste gebeurt in de klas, maar we hebben op De Regenboog ook verschillende ondersteuningsgroepen.

Voor welke leerlingen?
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe weten we dat?
Elk schooljaar hebben we verdeeld in twee periodes. Aan het einde van elke periode worden Cito-toetsen afgenomen, ook worden door het jaar heen methodetoetsen afgenomen. Na afloop van de Cito-periode worden de toetsen geanalyseerd. Ook wordt door het jaar heen gekeken naar het welbevinden van de leerlingen. Voor kinderen die (ver) onder het gemiddelde, of juist (ver) boven het gemiddelde scoren is er extra ondersteuning, in en zo nodig buiten de klas. Plaatsing in een ondersteuningsgroep gaat altijd in overleg met de IB’er.

Welke hulp wordt buiten de klas geboden?
Dit kan hulp zijn op het gebied van spelling, lezen of rekenen, of een kind is gebaat bij meer uitdaging. De extra ondersteuning wordt in eerste instantie in de klas gegeven. Blijkt dat niet voldoende en/of heeft een kind ook baat bij ondersteuning buiten de groep dan kan een leerling voor een bepaalde periode in een ondersteuningsgroep geplaatst worden.

Wat zijn ondersteuningsgroepen?
De ondersteuningsgroepen zijn groepen die regelmatig kunnen wisselen van samenstelling, de wissel vindt vaak plaats bij het begin van een nieuwe periode, aan het begin van het schooljaar, of net voor de voorjaarsvakantie.

Welke ondersteuningsgroepen zijn er zoal?
- Ondersteuningsgroep Spelling: in deze groep wordt gewerkt aan het ondersteunen van het spellingonderwijs d.m.v. pre-teaching, verlengde instructie en extra in-oefening van de spellingcategorieën;
- Ondersteuningsgroep Begrijpend lezen: in deze groep wordt met strategielessen geoefend zodat leerlingen deze strategieën kunnen toepassen bij het lezen van een tekst en hun tekstbegrip beter wordt;
- Ondersteuningsgroep Rekenen: afhankelijk van in welke groep de leerlingen zitten komen hier de verschillende rekenonderdelen aan de orde d.m.v. pre-teaching, verlengde instructie en extra in-oefening;
- Ondersteuningsgroep Technisch Lezen: in deze groepen wordt met de leerlingen gelezen aan de hand van de methode Connect lezen of Ralfi lezen, het gaat vooral om veel leeskilometers maken om zo het automatiseren te bevorderen;
- Ondersteuningsgroep Verrijking: in deze groep zitten de leerlingen meestal met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar. Het gaat om meer- en hoogbegaafde leerlingen die naast de extra verrijking in de klas meer uitdaging of extra ondersteuning nodig hebben in essentiële studievaardigheden en/of mindset-ontwikkeling.

Over deze groep en over het beleid rondom de meer- en hoogbegaafde leerlingen willen we hier nog wat extra uitleg geven.

Signalering
We proberen vroegtijdig te signaleren of een leerling meer- of hoogbegaafd is, dit ook om onderpresteren te voorkomen.Voor iedere leerling die op school wordt aangemeld wordt een anamneseformulier ingevuld. Geven de antwoorden op dit formulier aanleiding om te denken aan hoogbegaafdheid dan vragen we de ouder(s) om ook de intake vragenlijst kleuters in te vullen, de leerkracht vult ook een vragenlijst in als het kind 6 weken op school zit, over de antwoorden van beide lijsten gaat de leerkracht het gesprek aan met de ouders. Ook kijken we naar de ontwikkeling van het tekenen en wordt gelet op het welbevinden van de leerling.
Door de hele schoolloopbaan van het kind heen blijven we letten op signalen van meer- en hoogbegaafdheid door onder meer de scores van methode- en niet-methodetoetsen, kijken hoe leerlingen omgaan met aangeboden verrijkingswerk en naar hun welbevinden. In groep 3 en 5 wordt door de leerkrachten de QuickScan hoogbegaafdheid ingevuld voor alle leerlingen en in groep 6 wordt de NSCCT afgenomen.
Opvallende uitslagen worden besproken met de IB’ers, waar nodig wordt ook de talentbegeleider betrokken in dit proces.

Compacten en verrijken
Haalt een leerling een I of I+ score op de Cito dan gaat een leerling in principe voor dat vak compacten, hij hoeft dan niet meer alle instructies me te doen en alle oefenopgaven te maken. Door het voortoetsen van methode toetsen of het maken van de eerst proberen dictees wordt gekeken welke onderdelen de leerling al beheerst en waar hij nog aan mee moet doen. In de tijd die vrijkomt doordat de leerling de basisstof compact, wordt verrijkingswerk aangeboden, dit kan zowel verdiepend als verbredend werk zijn. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Plusboeken bij de methode en een map met verschillende soorten verrijkingswerk.Onderpresterende leerlingen met een lage score worden besproken en hun scores worden geanalyseerd, in overleg met IB’er/talentbegeleider wordt besloten of de leerling mag compacten.

Eerste mogelijkheid buiten de klas
Heeft een leerling niet genoeg aan wat in de klas aan verrijkend werk wordt aangeboden, dan is er de mogelijkheid om één of meerdere periodes deel te nemen aan de ondersteuningsgroep verrijking. In de ondersteuningsgroep wordt op verschillende manieren aan een aantal doelen gewerkt:
- Mindset/overtuigingen;
- Geheugen (geheugenstrategieën en studievaardigheden);
- Motivatie;
- Frustratietolerantie;
- Samenwerken;
- Zelfstandig werken (met o.a. ook aandacht voor faalangst en perfectionisme);
- Uitdaging op rekengebied;
- Uitdaging op taalgebied;
- Ontwikkeling van de 21ste-eeuwse vaardigheden.


Tweede mogelijkheid buiten de klas
Is er duidelijk sprake van hoogbegaafdheid én wordt op De Regenboog niet voldaan aan de onderwijsbehoefte, dan kan een leerling, in overleg met de IB’er, worden aangemeld voor de CorDeo Plusklas. Voor leerlingen van groep 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Masterclass op het Corderius of het Junior College van GSG Guido.

Communicatie
De meeste communicatie verloopt via de groepsleerkracht. Via het rapport worden de resultaten van de leerlingen in de klas en de ondersteuningsgroepen ook getoond. In september zijn er informatieavonden, dan is er ook de mogelijkheid om informatie te krijgen over de ondersteuningsgroepen. Het beleid meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt bewaakt en bijgewerkt door het Expertteam-Hoogbegaafdheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is regelmatig een overleg binnen het Integraal Wijk- en Onderwijsoverleg  (IWOO) van de wijken Schothorst en Zielhorst waarin alle instanties die iets te maken hebben met opvoeding en onderwijs van kinderen tussen 0 en 12 jaar vertegenwoordigd zijn. Zo nodig wordt ook samengewerkt met andere wijkteams.

Terug naar boven