Gereformeerde Basisschool De Regenboog

Reinaartpad 1 3813 KM Amersfoort

  • Eigentijds en uitdagend onderwijs met moderne middelen
  • Het grote en groene schoolplein van De Regenboog biedt de kinderen een uitnodigende omgeving voor samen spelen
  • Onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van het kind
  • Structuur, afstemming en samen leren in de klas; onderwijs met goed resultaat en een fijn pedagogisch klimaat.
  • Leren én leven in het licht van Gods liefde

In het kort

Toelichting van de school

Gereformeerde Basisschool De Regenboog
Wij zijn een gereformeerde basisschool voor goed én bijbelgetrouw onderwijs voor christenen in heel Amersfoort!

Wij gaan voor goed én christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon én heel bijzonder. Onderwijs waar een kind geliefd en gezien wordt, waar kansen en ruimte wordt geboden om tot leren te komen. Wij leren hoe we zorgdragen voor onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Hoe we Zijn Licht mogen laten schijnen.

Interesse? Neem contact met ons op en kom langs voor een kennismaking en rondleiding. Van harte welkom, de koffie staat voor u klaar!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Uitdagend onderwijs
  • Optimale resultaten
  • Gestructureerde leerlingenzorg
  • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is een bloeiende school met 13 groepen (afhankelijk van de instroom soms 14). Na de sterke groei van de laatste decennia is De Regenboog in stabieler vaarwater terechtgekomen. Aangezien onze huisvesting op onze hoofdlocatie aan het Reinaartpad te klein is voor het aantal leerlingen, maken we sinds een aantal jaren gebruik van een tweede locatie aan de Paladijnenweg 253 (in het 'onderbouw'-gebouw van GSG Guido). Daar hebben we onze eigen verdieping (3e etage) met een eigen ingang aan het Rederijkerspad.
Plannen voor nieuwbouw zijn concreet, waardoor we binnen afzienbare tijd over kunnen naar één locatie aan het Koning Karelpad. Verwachte oplevering van ons nieuwe gebouw is zomer 2025.

Toelatingsbeleid
We hanteren een 'half-open' toelatingsbeleid. Bij aanmelding gaan we graag het gesprek met u aan over onze gedeelde liefde voor Jezus Christus.

Groepsgrootte
Theorie: cluster 1/2 maximaal 25 leerlingen per groep. Andere clusters maximaal 30 leerlingen per groep.
Praktijk: gemiddelde groepsgrootte is <25 en varieert tussen de 22 en 26 leerlingen per groep, met een enkele uitschieter naar 30.

Leerlinggegevens en privacy
Op school verzamelen we veel gegevens van leerlingen. Dit is nodig om goed onderwijs te kunnen geven: zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe een leerling, klas of onze school zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Daardoor kunnen we ons onderwijs verbeteren en de leerling bijvoorbeeld een passend advies voor het Voortgezet Onderwijs geven. In sommige gevallen is het nodig om (een deel van) de leerlinggegevens te delen met anderen. Hierbij kunt u denken aan het Cito, ParnasSys (ons leerlingvolgsysteem), de school voor Voortgezet Onderwijs en het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.
Omdat het verzamelen en delen van deze gegevens nodig is voor het verzorgen van goed onderwijs, is dit wettelijk toegestaan. Wel kunt u altijd een verzoek indienen om te zien welke informatie we verzamelen en met wie we dit delen. Na inzage kunt u een verzoek tot wijziging indienen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant voor het verzorgen van goed onderwijs. De uitgebreide regeling kunt u vinden in ons Privacyreglement verwerking leerlinggegevens, dat u op school kunt inzien. In dit reglement staat beschreven hoe wij met leerlinggegevens omgaan. In de bijlage van dit reglement vindt u een overzicht van mensen en instanties die toegang hebben tot de gegevens. Voor gebruik van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het geven van goed onderwijs en vervullen van onze wettelijke plichten – denk bijvoorbeeld aan het opslaan en delen van foto's – wordt altijd vooraf toestemming gevraagd.
Meer informatie en contactgegevens vindt u op https://cordeoscholen.nl/privacy/.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor onze locatie aan de Paladijnenweg (PW) gelden dezelfde schooltijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school wil graag een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid er niet is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.
Er is op elke school een interne vertrouwenspersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan komen. Soms is het lastig om te zien welke weg bij een klacht of opmerking het beste bewandeld kan worden. De interne vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zo nodig helpen bij het formuleren van een klacht. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de mogelijkheden en kan ook in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert.

Sociale onveiligheid door pesten
Als uw kind wordt gepest of u heeft vernomen dat een ander kind wordt gepest, dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan dit bespreken met ‘aanspreekpunt pesten’ van onze school (dit is een juf of meester die als taak interne vertrouwenspersoon is).  Hij/zij zal de leerkracht adviseren hoe een plan van aanpak te maken. De leerkracht is en blijft het eerste en vaste aanspreekpunt wanneer er sprake is van pesten. Een ‘aanspreekpunt pesten’ komt in beeld wanneer ingezette interventies niet het gewenste resultaat opleveren. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers en collega’s kunnen een beroep op hem/haar doen. Hij/zij zal samen met de betreffende leerling(en), de betreffende ouders/verzorgers en de betreffende leerkracht(en) het pestprobleem in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen.
Wanneer u klachten heeft over pestgedrag kunt u dus allereerst contact opnemen met de eigen leerkracht. Daarna is het mogelijk om contact op te nemen met een interne vertrouwenspersoon en/of met de directeur. Een interne vertrouwenspersoon kan zorgen voor eerste opvang en kan u, indien nodig, doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Zowel ouders als kinderen kunnen een beroep doen op de interne én externe vertrouwenspersoon. Zij zijn verplicht om uw melding of klacht vertrouwelijk te behandelen. Wanneer het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. 

Terug naar boven