KBS Kameleon

Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort

  • Schoolfoto van KBS Kameleon
  • Wees welkom
  • Schoolfoto van KBS Kameleon
  • Schoolfoto van KBS Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 scoorden wij het gemiddelde van 539,6. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde met vergelijkbare scholen..

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de corona crisis.

In 2020-2021 scoorde groep 8 op de eindtoets 533,2, dat is net onder het landelijke gemiddelde. Deze groep heeft in de afgelopen jaren een prachtige groei doorgemaakt. Deze groei is er geweest op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Er is door leerlingen, ouders en team in de afgelopen jaren heel hard (samen)gewerkt om deze groei mogelijk te maken en de opwaartse lijn hierin steeds voort te zetten. We hebben samen het beste uit de leerlingen en de groep kunnen halen. Met een, voor deze groep, prachtige resultaat.

Wij vinden het belangrijk om te werken aan onderstaande vaardigheden die de leerlingen verder kunnen helpen in de toekomst. We zien dat dit effect heeft op het lerend vermogen van de leerlingen.

-Zorgvuldigheid.
-Secuur werken.
-Reflecteren op het groeiproces.
-Feedback geven en ontvangen op het product en het proces.
-Lagere en hogere orde denkvragen stellen en beantwoorden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen gedurende het schooljaar in hun ontwikkeling te volgen. Dat doen we onder andere middels (kind)gesprekken, observaties en toetsen. Op basis hiervan optimaliseren wij ons onderwijs aan de groep, aan groepjes leerlingen of aan individuele leerlingen. Het gaat hierbij om kennis van bijvoorbeeld rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en vaardigheden op sociaal en emotioneel gebied.

Gesprekken en observaties vinden het hele jaar plaats. Toetsgegevens uit methodetoetsen maken inzichtelijk of leerlingen de lesstof hebben begrepen en kunnen toepassen. De Cito midden toetsen (halverwege ieder schooljaar) en de Cito eind toetsen (aan het eind van ieder schooljaar) geven ons inzicht in de vorderingen van onze leerlingen. Ook kunnen wij dit dan vergelijken met de ontwikkeling van leerlingen in Nederland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij houden met regelmaat contact met de scholen in het voortgezet onderwijs. Wij willen graag weten hoe het onze oud leerlingen vergaat. Ook om te kunnen concluderen of onze schooladviezen juist zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken met de methode De Vreedzame School. Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. Waarin wij als team samen met ouders beslissingen nemen. Waarin wij kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Ieder z'n kleur!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • betrokkenheid
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven