Rooms Katholieke Basisschool De Kubus

Spaarnestraat 2 3812 HG Amersfoort

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Op De Kubus wordt het definitieve advies vastgesteld tijdens een gezamenlijk overleg met de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de teamleider van de bovenbouw. Hierbij wordt gekeken naar werk- en leerhouding, interesse, CITO resultaten, methodetoetsenen input van kind en ouders. Scoort de leerling op de eindtoets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Overgang basisonderwijs naar VO

BaVo Eemland is een overlegorgaan voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Eemland. In dit orgaan worden afspraken gemaakt over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in de regio Eemland. KPOA maakt onderdeel uit van het BaVo en hanteert de afspraken die in het overlegorgaan zijn gemaakt over de overgang van basisonderwijs naar het VO. Onderdelen van de overdracht zijn de koude en de warme overdracht. De koude overdracht is ‘het kind op papier’ dit bestaat uit het aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport (OKR), toets gegevens, verklaringen en zo nodig aanvullende informatie dat de basisschool samenstelt. Dit pakket wordt door middel van digitale uitwisseling genaamd OSO aan de VO school toegestuurd. Ouders tekenen vooraf voor inzage van het onderwijskundig rapport.

Naast de koude overdracht is er voor alle leerlingen ook een warme overdracht. In het kader van de warme overdracht vinden leerling besprekingen plaats tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de basisscholen. In dit gesprek staan twee onderwerpen centraal:
·       Speciale aspecten van de begeleiding die in de brugklas zouden moeten worden voortgezet.
·       De beste keuze van de soort brugklas.
·       Belemmerende en stimulerende factoren om tot leren te komen.  

Vanuit het VO komen burgklascoördinatoren, afdelingsleiders en/of mentoren naar de basisschool. Van de basisschool zijn naast de groep 8-leerkracht soms ook de intern begeleider en de (adjunct-) directeur aanwezig. “Het schooladvies is immers niet het advies van een groep 8-leerkracht alleen, het is een breed gedragen advies, dat iedere betrokkene vanuit de basisschool vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan motiveren.

Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het VO. Alle leerlingen op de basisschool maken een verplichte eindtoets voor taal en rekenen en eventueel het extra gedeelte  dat aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek behelst. Alleen taal en rekenen vormen het resultaat van de toets. Het resultaat van deze toets is een aanvulling op het advies van de basisschool. Indien het resultaat van het schooladvies sterk afwijkt van het resultaat van de eindtoets dan heroverweegt de school haar advies. Dat  gebeurt alleen in het geval van een positieve groei, niet als de groei negatief is. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen wordt planmatig gevolgd. Dat doen we door middel van observaties, evalueren van het dagelijks werk, methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO.

In de jaargroepen 3 t/m 8 nemen we de volgende toetsen af:

- Rekenen en wiskunde

- Spelling

- DMT / AVI

- Woordenschat

- Begrijpend lezen

In de onderbouw (groep 1 en 2) gebruiken we de leerlijnen van Parnassys. 

Drie keer per jaar vindt er een groepsbespreking met de intern begeleider plaats. Er wordt ingezoomd op de onderwijsbehoeften van de groep. Er wordt besproken of de kinderen voldoende hebben geprofiteerd van het aanbod en of de ingezette interventies het beoogde effect hebben gehad. Groepsplannen worden bijgesteld, zodat voor de nieuwe periode optimaal kan worden afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Daarnaast zijn er binnen een groep soms leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor deze leerlingen kan de leerkracht een leerlingbespreking aanvragen bij de intern begeleider.

Twee keer per jaar focussen we met het hele team op de resultaten, om de effecten van ons onderwijs tegen het licht te houden en van elkaar te leren. De leerteams zoomen schoolbreed in op hun vakgebied.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders worden door hun leerkrachten voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs.

Halverwege groep 7 wordt het uitstroomperspectief (voorlopig advies) met kinderen en hun ouders besproken. Ook wordt er door de leerling samen met ouders en de leerkracht nagedacht over concrete doelen richting het einde van de basisschoolperiode. Wat is nog moeilijk? Wat gaat goed? Wat moet er nog extra geoefend worden? 

In groep 8 wordt het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Het advies is gebaseerd op vele aspecten.

De Kubus hanteert een zorgvuldige overgangsprocedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De kinderen en hun ouders, de leerkrachten bovenbouw, de intern begeleider en de schoolleider zijn betrokken bij het maken van een passend advies voor het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op donderdag 10 december 2020 heeft de Inspectie een (digitaal) themabezoek afgelegd aan De Kubus waarbij kwaliteitsverbetering in relatie tot onze leerlingpopulatie centraal stond.

We hebben kunnen vertellen welke zelf gekozen verbeterthema's er binnen de school spelen en op welke manier we daar vorm aan geven. We ontvingen mooie complimenten. "De focus van de school is heel helder". Complimenten ook voor de passie voor onderwijs en de doelgroep specifiek. Ook kregen we mooie input voor verdere ontwikkeling. Op welke manier kunnen we de stem van de leerling nog meer laten horen? 

Terug naar boven