Rooms Katholieke Basisschool De Kubus

Spaarnestraat 2 3812 HG Amersfoort

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus

Het team

Toelichting van de school

Team De Kubus

Op De Kubus werken momenteel 19 leerkrachten, waarvan een merendeel parttime. Het team van leerkrachten wordt aangevuld met een schoolleider, 1 teamleider, intern begeleider, een remedial teacher, muziekleerkracht, onderwijsondersteuners, schoolbusiness manager en een conciërge. Daarnaast bieden wij plek aan leerkrachten in opleiding (stagiaires) die zo bij ons het vak van leerkracht kunnen leren.

Het team van De Kubus bestaat uit hardwerkende leerkrachten die energiek hun werk doen, zodat de kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Leerkrachten van De Kubus hebben hart voor de leerlingen, passie voor onderwijs en zijn betrokken bij veranderingen en ontwikkeling op groeps- en schoolniveau. Zij staan open voor samenwerken en kennisdelen en hebben de intentie te denken vanuit kansen en mogelijkheden. 

Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. De keuze voor persoonlijke ontwikkeling heeft, behalve een individuele voorkeur, ook een duidelijke relatie met de schoolontwikkeling en behoefte van de school. 

Studenten

Als basisschool leiden wij niet alleen kinderen op. Wij zien het ook als onze maatschappelijke taak om ruimte te bieden aan de leerkrachten van de toekomst om het vak te leren. We bieden daarom al jaren stageplekken voor studenten aan die dan een gedeelte van hun opleiding bij ons kunnen volgen. In de loop van de jaren hebben we gemerkt dat dit een grote meerwaarde heeft voor de school. De studenten leren van ons maar wij ook van hen. Om dit leren nog verder te verdiepen, zijn we een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Utrecht om (Academische) Opleidingsschool te worden. Dit houdt in dat wij veel derde en vierdejaars studenten in de school krijgen. Zij zijn onderdeel van ons team. Tijdens hun opleiding krijgen zij de kans om; bij oudergesprekken aanwezig te zijn en deze ook te voeren, een onderzoek te doen, bij vergaderingen te zijn, enz. De leerkrachten die hen begeleiden, hebben een opleiding gevolgd tot mentor. Op deze manier zijn de studenten aan het eind van hun studie goed toegerust om het vak van leerkracht zelfstandig uit te gaan oefenen.

Het bestuur

De school valt samen met 16 andere scholen in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Nijkerk onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. Op iedere school is een directie die integraal verantwoordelijk is voor het beleid van de school. De Stichting voor KPOA e.o. wordt bestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een stafbureau. Meer informatie over de stichting kunt u lezen op de website van KPOA.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid (verzuim of verlof) van personeelsleden doen wij een beroep op de eigen KPOA medewerkers uit de flexibele schil of de invalpool. Ook vragen wij collega's die parttime werken of zij, indien mogelijk, de afwezige leerkracht willen vervangen. Continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zijn een uitgangspunt bij de wijze waarop wij een afwezige leerkracht vervangen.

Hoewel wij in alle gevallen zoeken naar een kwalitatieve oplossing bij de vervanging van een leerkracht, hebben wij helaas ook te maken met een lerarentekort, waardoor er vanuit de invalpool niemand beschikbaar kan zijn. In het uiterste geval vragen wij ouders hun kind thuis te houden wanneer er geen vervanging beschikbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Kubus hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen op leeftijd in een bepaalde jaargroep zitten. Daanaast worden in sommige gevallen combinatiegroepen gevormd. We streven ernaar om per klas maximaal 2 leerkrachten voor de groep te hebben staan. 

In groep 1en 2  heeft spelend- en ontdekkend leren een belangrijke plaats. We creëren een rijke leeromgeving en werken thematisch. Binnen de verschillende thema's integreren we de leerdoelen. 

Voor de groepen 3 t/m 8 staan kennis en vaardigheden centraal. Wij kijken goed naar de onderwijsbehoefte van de kinderen en sluiten hier zo goed mogelijk bij aan. We maken bewuste keuzes in welke materialen en methodes we hierbij inzetten.

Binnen het team van De Kubus werken een vakspecialist meer- en hoogbegaafdheid, ICT-coördinator, gedragsspecialist, leesspecialist, rekenspecialist en een specialist jonge kind. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Kinderen van vier mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig. Als een kind vanaf zijn vierde verjaardag naar school gaat dan gaan we ervan uit dat het kind ook regelmatig de school zal bezoeken. Alleen dan zal het kind ook wennen aan regelmaat. Wel kan, als het kind nog maar pas op school is, met de leerkracht worden afgesproken dat het kind kortere schooldagen maakt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vak lezen bestaat uit technisch en begrijpend lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen in Nederland de plicht om ‘passend onderwijs’ aan te bieden. Scholen hebben een zorgplicht, dat betekent dat scholen er verantwoordelijk voor zijn dat leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen, dat recht doet aan hun onderwijsbehoefte. Als de school niet in staat is de leerling de extra benodigde ondersteuning te bieden dan is het de verantwoordelijkheid van de school om ervoor te zorgen dat het kind elders een passende onderwijsplek krijgt. De zorgplicht geldt niet als er op de school of in een groep geen plaatsruimte is. Het gaat hierbij om ‘fysiek vol’. Op onze website melden we als er in een groep geen plaatsruimte meer is. Op De Kubus is een groep fysiek vol als er 32 leerlingen in een groep zit of als de onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind niet vallen binnen de basisondersteuning.  

Samenwerkingsverband

Om Passend Onderwijs goed vorm te geven is onze school onderdeel van een Samenwerkingsverband. Voor scholen in Amersfoort is dat SWV De Eem. Met het samenwerkingsverband is een structuur van zorg opgezet, met verschillende niveaus van zorg voor de leerling, deze is gebaseerd op de 6 beloftes van het samenwerkingsverband.                                                          

De basisondersteuning vormt de basis van onze ondersteuningsstructuur. Onder basisondersteuning verstaan we de vereiste kwaliteit en het niveau van handelen van elke school, die nodig zijn om passend onderwijs te realiseren. De invulling van basisondersteuning bestaat uit een drietal onderdelen:
- Bestuurlijke afspraken rondom basisondersteuning
- Beloftes rondom basisondersteuning
- Concrete uitwerking van deze 6 beloftes  

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken staan centraal in de basisondersteuning. Dit zijn:
- Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal.
- Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding (systeemdenken).
- De leerkracht doet ertoe.
- Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang.
- Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen.
- Het handelen is doelgericht.
- De werkwijze is systematisch en transparant.  

In de klas

De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte cyclus. De leerkracht handelt naar aanleiding van eigen observaties en (toets)resultaten van de leerlingen. De leerkracht volgt de ontwikkeling van iedere leerling door de analyse van methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Op basis van de analyse voert de leerkracht - indien noodzakelijk - basisinterventies uit, zoals verlengde instructie, de aanpassing van de leerlijn en het bieden van extra verwerkingstijd. Het groepsplan kan een belangrijk hulpmiddel voor afstemming en differentiatie zijn binnen de groep. Vroegsignalering en zorgvuldige monitoring van zowel de individuele ontwikkeling van leerlingen als de leerlingpopulatie van de school zijn van groot belang.  

De uitgewerkte basisondersteuning is te vinden op de website van SWV De Eem. http:////www.swvdeeem.nl/voor-ouders/passend-onderwijs/ 

Specifieke zorg- of onderwijsbehoefte

Bij zorg om een individuele leerling, vraagt de leerkracht  advies aan de IB-er. Er wordt gekeken hoe er zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij de zorg- en /of onderwijsbehoefte van de leerling. Soms is er expertise van binnen- of buiten de school nodig of een aangepaste leerlijn. Als de school ondanks alle inspanningen toch handelingsverlegen blijft, kan de intern begeleider, in overleg met ouders, een aanmelding doen voor ondersteuning bij het samenwerkingsverband (SWV). De onderwijsondersteuner van het SWV denkt mee in wat de leerling nodig heeft om tot leren en ontwikkeling te komen. Eventueel kan dit leiden tot een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs (SO of SBO). 

Expertise en ondersteuning binnen de school

Op De Kubus is relatief veel ondersteuning voor leerlingen buiten de reguliere groepsleerkrachten. Binnen de school zijn onderwijsassistenten en leraarondersteuners werkzaam.

Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft De Kubus een clusterarrangement op het gebied van rekenen in de bovenbouw. In schooljaar 2020-2021 was er ook een clusterarrangement voor het jonge kind gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling en executieve vaardigheden door middel van spelend- en ontdekkend leren. Dit wordt dit schooljaar voortgezet in een wijkgerichte aanpak. 

Binnen De Kubus is er ook aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wij passen het lesprogramma in de klas zo goed mogelijk aan.  Buiten de klas hebben wij een plusklas, Het Sulplab. Het beleid op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid wordt in schooljaar 2021-2022 herzien. Binnen ons team hebben wij een HB specialist. 

Het volledige schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school en op onze schoolpagina van Scholen op de kaart. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om onze intensieve samenwerking met Partou, peuterschool en naschoolse opvang, te bekrachtigen noemen wij ons vanaf 1 augustus 2021 kindcentrum. Wij zorgen voor een doorgaande lijn voor peuters / kleuters. Afstemming en samen invulling geven aan thema's en feesten en vieringen kenmerkt onze samenwerking. 

Binnen het kindcentrum werken we onder meer ook samen met een logopediste. 

Naast Partou zijn er ook andere BSO organisaties in de wijk die onze leerlingen bezoeken. 

Binnen de kleutergroepen staat spelend- en ontdekkend leren centraal. Dit geven wij vorm binnen grote en uitdagende ruimtes. Binnen het onderwijs wordt themagericht gewerkt waarbij doelen geïntegreerd worden binnen spel. 

Terug naar boven