Rooms Katholieke Basisschool De Kubus

Spaarnestraat 2 3812 HG Amersfoort

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kubus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

Hartelijk welkom op het schoolvenster van Basisschool De Kubus.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van De Kubus.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten.
KBS De Kubus is een school in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort.

De school heeft 2 locaties, één onderbouwlocatie (groep 1 t/m 5) en één bovenbouwlocatie (groep 6 t/m 8). De Kubus is een Katholieke school.
Wij besteden aandacht aan de algemene katholieke feesten.

Op onze website kunt u meer informatie vinden over onze school.

Heeft u na het lezen van deze site nog vragen kunt u altijd een bellen naar telefoonnummer 033-4617221.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken: Samen leven
  • Ondernemend: Samen werken
  • Nieuwsgierig: Samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting leerlingaantal

Basisschool De Kubus is een school met ongeveer 260 leerlingen, verdeeld over 10 groepen.
Momenteel zijn er 3 kleutergroepen, 1 groep 3, 1 groep 4, 1 groep 5, 2 groepen 6, 1 groep 7 en 1 groep 8.

De school bestaat uit 2 locaties:
Op de onderbouwlocatie, aan de Spaarnestraat 2, zijn gehuisvest de groepen 1 t/m 5.
Op de bovenbouwlocatie, aan de Noordewierweg 235, zijn gehuisvest de groepen 6 t/m 8.

De Kubus werkt samen met de Amersfoort International School waarbij het gebouw aan de Noordewierweg gedeeld wordt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden van onze school

De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. Vanaf 8.20 uur gaan op beide locaties de deuren open en verwelkomen wij de leerlingen. Met ingang van dit schooljaar hanteren we een 5 gelijke dagen model voor alle groepen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het leerteam "Sociaal-emotionele ontwikkeling" is verantwoordelijk voor het vormgeven en de monitoring van dit domein. 

Schoolveiligheidsplan

We streven ernaar om in alle opzichten een veilige school te zijn. Daarvoor hebben we voor onze school een schoolveiligheidsplan. Daarnaast is binnen de school een aantal bedrijfshulpverleners (BHV’er) opgeleid, deze BHV’ers kunnen eerste hulp verlenen bij ongevallen en zullen in actie komen als er ontruiming van het gebouw nodig is bij een calamiteit. Een aantal keer per schooljaar oefenen we met de leerlingen om het gebouw zo snel en ordelijk mogelijk te verlaten bij een calamiteit. Zo zijn we met elkaar voorbereid als het nodig is. Daarnaast voeren we ieder jaar een quickscan uit van een risico inventarisatie (RI&E), dat doen we om risico’s in de veiligheid in kaart te brengen en op basis van de RI&E maken we een plan van aanpak om te verbeteren waar dat kan. Tot slot houden we ieder jaar een leerlingpeiling om de sociale veiligheid van de leerlingen in beeld te hebben en te houden. Ook op basis van deze peiling maken we een analyse en ene plan van aanpak om het welbevinden van onze leerlingen te kunnen waarborgen.

Verwijsindex Risicojongeren

Kinderen en jongeren waarbij sprake is van problemen hebben vaak te maken met meerdere instanties die verschillende problemen behandelen. Om deze reden is een soepele samenwerking tussen al deze instanties noodzakelijk. De verwijsindex is een internet applicatie waar professionals die met kinderen en jongeren werken melding kunnen maken van een risico. De meldingen worden samengebracht en dit bevordert een goede, efficiënte en gecoördineerde hulp voor risicojongeren. In de verwijsindex wordt alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan, de aard en inhoud van de melding worden niet vastgelegd. Hiermee wordt de privacy gewaarborgd. Als wij een melding doen in de verwijsindex dan informeren wij de betrokken ouders daarover, zij mogen desgewenst de geregistreerde gegevens inzien.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 is iedere school wettelijk verplicht te werken met een 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Reden is dat het helaas voorkomt dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld of mishandeling. Doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van dit soort geweld. De meldcode bevat een stappenplan die beroepskrachten op school stap voor stap door het proces leidt, van signaleren tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen wordt over het doen van een melding bij Veilig Thuis. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. Het afwegingskader voor het onderwijs is terug te vinden op:

Afwegingskader onderwijs meldcode kindermishandeling

Terug naar boven