School op de Berg

Tollenslaan 2 3818 VG Amersfoort

  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen KPOA zijn op basis van de schoolweging per school ambitienormen en minimumnormen bepaald voor de gemiddelde referentieniveaus en de afzonderlijke referentieniveaus voor de vakgebieden lezen, rekenen-wiskunde en spelling. De ambitienorm betreft het gewogen landelijke gemiddelde passend bij de schoolweging. De minimumnorm betreft de signaleringswaarde van de inspectie.
Op grond van de resultaten van de eindtoets – per 2024 de doorstroomtoets – komen we tot de conclusie dat de school:
- voor het vakgebied lezen boven de minimumnorm scoort en op niveau van de ambitienorm van 2F onder de ambitienorm van 1S
- voor het vakgebied rekenen-wiskunde boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm van 2F en onder de ambitienorm bij 1S
- voor het vakgebied spelling boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm van 2F en onder de ambitie norm van 1F
Deze scores vinden wij passend bij de leerlingpopulatie in groep 8 van het afgelopen jaar, omdat we een aantal kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften door arrangementen op onze school hebben kunnen behouden.   
Op grond van deze eindopbrengsten zijn in het kader van kwaliteitszorg het komende schooljaar verbetermaatregelen voorzien (zie paragraaf 2.4).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is signalering van de voortgang noodzakelijk. Signalering is de eerste stap in het aanbieden van onderwijs en ondersteuning op maat. Signalering is onder meer mogelijk op basis van het meten en vergelijken van leerprestaties en gedrag. Het meten en vergelijken van leerprestaties helpt om per leerling en per groep te kunnen bepalen hoe het leer- en ontwikkelingsproces efficiënt en effectief ingericht kan worden. Hiervoor gebruiken wij observaties zowel systematisch als ongepland, methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Twee keer per jaar vindt methode-onafhankelijke toetsing plaats via CITO Leerling in beeld.
De school maakt gebruik van de volgende toetsen binnen CITO Leerling in beeld:
- Rekenen-wiskunde
- DMT
- Begrijpend lezen
- Spelling
- Studievaardigheden
- Engels         
Daarnaast maakt de school gebruik van het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining , van het DHH, AVI, het PI dictee, mijn Kleutergroep en de methode-afhankelijke toetsen. Alle resultaten van observaties en toetsen worden geregistreerd in het leer- en onderwijsvolgsysteem Parnassys. Voor de tussenopbrengsten voor rekenen-wiskunde, DMT, begrijpend lezen en spelling zijn op basis van de schoolweging KPOA-minimumnormen en -ambitienormen geformuleerd. Terugkijkend op het vorige schooljaar stellen wij vast dat bij de volgende groepen voor de volgende vakgebieden de minimumnormen niet behaald zijn:
Rekenen-wiskunde        groepen 3 en 5
DMT                             groepen 3 t/m 5
Begrijpend lezen           groepen 5
Spelling                        groepen 7
Dit betekent dat in het kader van kwaliteitszorg (zie paragraaf 2.4) voor deze groepen verbetermaatregelen zijn voorzien.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het laatste jaar van School op de Berg is de overgang naar de brugklas naar een school voor voortgezet onderwijs (VO) in een aantal stappen georganiseerd:
·         In juni wordt Cito Eind 7 afgenomen.
·         In groep 7 vindt er in juni overleg plaats met de leerkrachten van groep 7 en 8, MT en IB. Van tevoren maken de betreffende collega's een prognose op basis van de gegevens die zij in het LOVS en Parnassys kunnen vinden. Deze worden tijdens de bijeenkomst naast elkaar gelegd, waarna de prognose met elkaar wordt vastgesteld. Leerkrachten van groep 7 leggen dit vast in een overzicht.
·         Eind juni vinden de indicatie-adviesgesprekken tussen leerkrachten, ouders en kinderen plaats. 
·         Door de leerkrachten van groep 8 wordt in afstemming met de leerkrachten van groep 7 een groepsplan voor de periode augustus tot de Centrale Eindtoets Cito groep 8 in februari opgesteld.
·         In oktober wordt de B8 toets afgenomen en geanalyseerd. Aan de hand hiervan vindt een tussenevaluatie plaats in november.
·         Het voorlopig schooladvies wordt bepaald na afstemming met leerkrachten, intern begeleider en directie. (inplannen in jaarrooster) Tussen 10 en 31 januari wordt het voorlopig schooladvies door de leerkrachten met ouders en kinderen gedeeld en vastgelegd.
·         De doorstroomtoets wordt afgenomen in de eerste 2 weken van februari
·         Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen hun definitieve schooladvies
·         Aanmelding voor het voortgezet onderwijs vindt plaats tussen 25 en 31 maart.
·         Aanpassing van het schooladvies vindt plaats als een leerling hoger scoort op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies, tenzij in het belang van het kind anders wordt besloten
Bij de warme overdracht volgen wij de afspraken zoals vastgelegd in het bestuurlijk overleg PO-VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om optimaal te kunnen leren, is het van belang dat kinderen zich veilig en prettig voelen. Wij zetten hiervoor de Kanjertraining in alle groepen in. Het doel van de Kanjertraining is de sfeer in de klas goed te houden en / of te bevorderen. Subdoelen hierbij zijn:
- Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
- Versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;
- Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieeen in conflicten:
- Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;
- Verantwoordelijkheid nemen;
- Bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van dit inspectierapport hebben wij, waar nodig, verbeterplannen opgesteld en deze opgenomen in ons schoolplan.

Terug naar boven