School op de Berg

Tollenslaan 2 3818 VG Amersfoort

  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat er veel mensen bij ons werken met een heleboel ervaring. In ons sollicitatiebeleid houden wij de focus op de aanwas van leerkrachten die relatief kort van de opleiding komen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten recht hebben op verlof wordt er vervanging geregeld. Dit kan door een (duo)-collega of een invaller. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen zo veel mogelijk les in groepen die homogeen zijn ingedeeld. Dit houdt in dat ze bij leeftijdsgenoten in de klas zitten. We hebben in 2023-2024 een combinatiegroep 6/7. In principe zitten de kinderen vanaf groep 3 in dezelfde klas. We streven ernaar om per klas maximaal 2 leerkrachten voor de groep te hebben staan. 

Als school onderscheiden wij ons doordat we werken met een specialistenteam. Dit is een groep leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald vakgebied. We hebben 2 taalspecialisten, 2 rekenspecialisten, 2 gedragsspecialisten, 2 kindercoaches, een motorisch specialist en een specialist begaafdheid. Onze specialisten zijn allemaal co-teacher. Dit betekent dat ze samen met de leerkracht een les kunnen geven en hun expertise praktisch delen. Specialisten zijn betrokken bij het beleid op hun vakgebied. Zij zetten schoolbreed de lijnen uit samen met de kwaliteitsgroep (werkgroep). Ze begeleiden (groepjes) kinderen binnen of buiten de groep. Daarnaast zijn de specialisten onmisbaar voor hun collega’s. Zij begeleiden en monitoren leerkrachten o.a. met het doorgeven van hun kennis binnen hun vakgebied. Dit kan zijn door workshops aan het team, of individuele hulp aan de leerkracht en d.m.v. co-teaching. De specialisten zorgen samen met de leerkracht voor implementatie in de klas en daardoor kunnen ook andere kinderen profiteren van de expertise. De handelingsplannen voor de betreffende kinderen worden door de specialist gemaakt en met de leerkrachten besproken. De leerkracht blijft te alle tijden eindverantwoordelijk over het kind en de groep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij maken gerichte keuzes en besteden onze onderwijstijd zo effectief mogelijk. Onze keuzes hebben wij uitgebreid beschreven in het schoolplan dat u kunt vinden op onze website www.schoolopdeberg.nl

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Goed onderwijs begint met het goed kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Onze school is klassikaal georganiseerd en is zo ingericht dat we met die verschillen tussen kinderen om kunnen gaan. Kinderen een veilige plek bieden waar ieder kind met plezier leert leren. Ieder kind gaat daarin zijn eigen weg en verdient onze aandacht en zorg.
Omdat wij voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling willen bieden, werken we samen met het Samenwerkingsverband De Eem (SWV De Eem). Het SWV is een orgaan dat ondersteuning biedt aan ouders en scholen als dat nodig is.  
School op de Berg is een begaafdheidsprofielschool. Dit houdt in dat wij naast het lesgeven aan alle kinderen een specialisme hebben in het begeleiden van en lesgeven aan meer- en hoogbegaafde kinderen. We delen onze expertise ook met andere scholen. Waar nodig, wordt voor leerlingen een individueel traject opgesteld. Ook behoort deelname aan de plusklas tot de mogelijkheden.

Daarnaast onderscheiden wij ons doordat we werken met een specialistenteam. Dit is een groep leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald vakgebied. We hebben 2 taalspecialisten, 2 rekenspecialisten, 2 gedragsspecialisten, 2 kindercoaches, een beeldcoach en een specialist begaafdheid. Onze specialisten zijn allemaal co-teacher. Specialisten zijn betrokken bij het beleid op hun vakgebied. Zij zetten schoolbreed de lijnen uit samen met de kwaliteitsgroep. Ze begeleiden (groepjes) kinderen binnen of buiten de groep. Daarnaast zijn de specialisten onmisbaar voor hun collega’s. Zij begeleiden en monitoren leerkrachten o.a. met het doorgeven van hun kennis binnen hun vakgebied. Dit kan zijn door workshops aan het team, of individuele hulp aan de leerkracht en d.m.v. co-teaching.  Zo zijn leerkrachten in staat de hulp door te zetten in de klas en kunnen ook andere kinderen profiteren van de expertise. De handelingsplannen voor de betreffende kinderen worden door de specialist gemaakt en met de leerkrachten besproken. De leerkracht blijft te allen tijde eindverantwoordelijk over het kind en de groep.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij focussen ons de komende jaren op het behouden en versterken van de kwaliteiten die wij al in huis hebben door ervoor te zorgen dat er voldoende specialisten opgeleid worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt het fundament voor het leren in de groepen 3 t/m 8 gelegd. Hierbij wordt de basis gelegd die leerlingen in hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Het jonge kind ontwikkelt zich door spel en bewegen, anders dan een kind in de hogere groep. Wij willen een rijke leeromgeving bieden die aansluit bij de belevingswereld van het kind en waarin het zich kan ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Betrokkenheid en welbevinden zijn van groot belang. We creëren een beredeneerd opbrengstbewust aanbod, die past bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de kleuterfase. De leerkracht heeft zicht op de leer- en ontwikkelingsdoelen en zorgt voor adequate spelbegeleiding. We vinden het belangrijk dat kleuters leren zelfstandig te zijn en zelfsturing te hebben. Door kleuters te laten kiezen, plannen te laten maken, problemen te laten oplossen, zelf bij te laten sturen en te leren doorzetten, bieden wij steun in deze ontwikkeling.
Het doel is om als school te werken vanuit vier belangrijke kernwaarden:
1.     Socialisatie: we leiden leerlingen op in de sociale structuur.
2.     Kwalificatie: we rusten leerlingen uit met kennis en vaardigheden.
3. Subjectwording: leerlingen werken aan hun persoonsontwikkeling.
4. Kwaliteit: we vinden het belangrijk dat het onderwijs vanuit een constante kwaliteit wordt gegeven.

Voor deze kernwaarden voldoet de basishouding van de leerkracht aan de volgende kenmerken: echtheid, waardering, aanvaarding, vertrouwen en empathisch begrijpen. 
Wij geven deze visie vorm door:
.  Thematisch werken: het beredeneerd aanbod wordt vormgegeven vanuit een combinatie van  programmagericht en ontwikkelingsgericht onderwijs.
.  Wij stemmen onze handelingen en interventies af om het kind een stap verder te helpen in zijn zone van de naaste ontwikkeling.
.  Spel is een belangrijk onderdeel van het beredeneerd aanbod, omdat spel een manier is van het jonge kind waarop het leert over zichzelf, de ander en de wereld waarin ze leven.
.  Het handelen van de leerkracht is aanbodgericht en gericht op spelbegeleiding.

Terug naar boven