School op de Berg

Tollenslaan 2 3818 VG Amersfoort

  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg
  • Schoolfoto van School op de Berg

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de School op de Berg

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
Uitgebreidere informatie én alle praktische zaken en adressen vindt u op onze website: www.schoolopdeberg.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op elk niveau
  • Samen verantwoordelijk
  • Toekomstgericht
  • Doelgericht
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De School op de Berg is een middelgrote school met ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 19 groepen. In schooljaar 2023-2024 zijn er vijf groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, drie groepen 5, twee groepen 6, een groep 6/7, twee groepen 7 en twee groepen 8. Daarnaast verzorgen wij op dinsdag- en woensdagochtend een plusklas voor kinderen van onze school maar ook voor kinderen van andere scholen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
469
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het bestuur van de school (KPOA) heeft gekozen voor het makelaarsmodel. Er is een contract afgesloten met een aantal aanbieders van buitenschoolse opvang. Het betreft hier onder andere de SKA en de SKON. Om gebruik te maken van de BSO, dienen ouders zelf contact op te nemen met een dergelijke instantie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek
In het leerlingtevredenheidsonderzoek van 2022-2023 kwam duidelijk naar voren dat de leerlingen heel tevreden zijn over de school. Ze voelen zich sociaal en fysiek veilig. Wij zijn blij dat onze kinderen zich fijn en veilig voelen. Dat betekent dat kinderen openstaan voor leren. Voor de verschillende groepen zijn de resultaten net iets anders. Uiteraard nemen we de aandachtspunten uit dit onderzoek mee in onze lessen en jaarplannen.

In- en externe contactpersonen
De interne contactpersonen zijn medewerkers van de school, bij wie alle leerlingen en ouders terecht kunnen als ze met problemen zitten waarover ze een keer in vertrouwen willen praten. De interne contactpersoon kan je bijstaan. Je kunt je verhaal vertellen en steun krijgen bij het vinden van een oplossing. Zij luistert, helpt je zelf oplossingen te vinden voor het probleem of anders de juiste klachtroute te volgen. De interne contactpersoon helpt de juiste stappen te nemen, maar is geen bemiddelaar tussen jou en de school.
Voor de leerlingen is de contactpersoon een LUISTERJUF of LUISTERMEESTER. Zij/hij is via een briefje in de brievenbus te benaderen. De luisterjuffen/meesters gaan elk jaar alle groepen langs om zich voor te stellen en te vertellen wanneer en hoe de kinderen de luisterjuf/meester kunnen benaderen, dit kan ook door middel van een filmpje. De gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van mishandeling of misbruik. Dan wordt er vanzelfsprekend wel actie ondernomen. Dit wordt ook aan het kind verteld. Op andere momenten blijven de gesprekken tussen kind en luisterjuf/meester vertrouwelijk, zolang de veiligheid niet in gevaar is. Wilt u of uw kind liever praten met iemand buiten de school dan kunt u zich wenden tot de externe contactpersoon. KPOA heeft deze taak belegd bij Marjon ten Heggeler, van de CED groep. Haar contactgegevens zijn:

T: 010 - 4071495 / 06 - 12439160

Protocol medisch handelen
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten verwacht zoals het geven van sondevoeding, toedienen van een injectie, het prikken van een bloedsuiker en dergelijke. Met de komst van Passend onderwijs is het duidelijk dat basisscholen meer met deze vragen te maken krijgen. Maar leerkrachten zijn niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. KPOA heeft daarom een protocol gepubliceerd op de website waarin we hebben vastgelegd wat wel en wat niet onder de verantwoordelijkheid van leerkrachten valt, tevens geeft het protocol handvaten voor het maken en vastleggen van afspraken met ouders over medische handelingen in de school. Het protocol ‘medisch handelen’ is te lezen via de website van KPOA.

Schoolveiligheidsplan
We streven ernaar om in alle opzichten een veilige school te zijn. Daarvoor hebben we voor onze school een schoolveiligheidsplan opgesteld dat u kunt vinden op onze website. Daarnaast is binnen de school een aantal bedrijfshulpverleners (BHV’er) opgeleid, deze BHV’ers kunnen eerste hulp verlenen bij ongevallen en zullen in actie komen als er ontruiming van het gebouw nodig is bij een calamiteit. Een aantal keer per schooljaar oefenen we met de leerlingen om het gebouw zo snel en ordelijk mogelijk te verlaten bij een calamiteit. Zo zijn we met elkaar voorbereid als het nodig is. Daarnaast voeren we ieder jaar een quickscan uit van een risico inventarisatie (RI&E), dat doen we om risico’s in de veiligheid in kaart te brengen en op basis van de RI&E maken we een plan van aanpak om te verbeteren waar dat kan. Tot slot houden we ieder jaar een leerlingpeiling om de sociale veiligheid van de leerlingen in beeld te hebben en te houden. Ook op basis van deze peiling maken we een analyse en ene plan van aanpak om het welbevinden van onze leerlingen te kunnen waarborgen.

Privacy
Stichting KPOA vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid. Ons privacybeleid kunt u lezen op onze website www.schoolopdeberg.nl

Terug naar boven