Obs Atlantis

Oceaan 4 3825 WC Amersfoort

 • kleuterafdeling Atlantis
 • kleuterplein Atlantis
 • afdeling groepen 3-8
 • speelplein groepen 3-8
 • Schoolfoto van Obs Atlantis

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De gegevens van de leerlingenquête uit WMK zijn in Vensters "scholen op de kaart" opgenomen. In maart van het schooljaar 2022-2023 is een algemene tevredenheidenquête afgenomen. De leerlingen gaven de school een 8,4, dit is een bovengemiddeld rapportcijfer.

Leerlingen gaven aan dat:

 • zij de school ervaren als prettig
 • zij het fijn hebben in de klas met hun medeleerlingen
 • de leerkrachten goed uitleggen 

In het schooljaar 2023-2024 zal de sociale veiligheid opnieuw worden gemeten met de (leerling-)lijsten van Kindbegrip of Leerling in Beeld in november en maart. Een van beiden wordt ons nieuwe sociaal emotioneel volgsysteem. Daarnaast zal er opnieuw een tevredenheidenquete onder ouders, leeerlingen en teamleden worden uitgezet in januari. De resultaten zullen besproken worden met de leerlingen, het team, de MR en gedeeld worden met alle ouders.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders gaven de school een ruim voldoende waardering, een 7,8. Dit is opnieuw een kleine steiging t.o.v. voorgaande jaren.

Ouders geven aan dat:

 • kinderen met plezier naar school gaan
 • kinderen zich veilig voelen op school
 • zij tevreden zijn over de communicatie over dat wat op school gebeurt. 

In overleg met de MR zetten we in het najaar van 2023 een verdiepende enquete uit over de communicatie omtrent de ontwikkeling van het kind.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven