Obs Atlantis

Oceaan 4 3825 WC Amersfoort

  • kleuterafdeling Atlantis
  • kleuterplein Atlantis
  • afdeling groepen 3-8
  • speelplein groepen 3-8
  • Schoolfoto van Obs Atlantis

Het team

Toelichting van de school

Op Atlantis werkt een enthousiast, allround en ontwikkelingsgericht team. Samen weet of kun je meer dan alleen. Daarom werken leerkrachten, stagiaires, leerlingen maar ook ouders van Atlantis zoveel mogelijk samen. Dat geldt voor het voorbereiden van lessen, het geven van uitleg of instructie, maar ook bij het uitvoeren en begeleiden van Diepzeebeleid (plusleerlingen). Leerkrachten van de school voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen groep, maar voor het onderwijs in een unit of de school als geheel. Op Atlantis leren niet alleen kinderen, ook leerkrachten leren zelf voortdurend en doen dat in parallelgroepen, win-win-teams en als geheel team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Atlantis kent gelukkig een laag ziekteverzuim van haar leerkrachten, mocht er toch verzuim van een leerkracht zijn dan zoeken wij een leerkracht om hem/haar te vervangen. Soms kunnen parttime leerkrachten een extra dag komen werken. Mocht dat niet mogelijk zijn dan is Atlantis aangesloten bij twee organisaties die invalleerkrachten regelt. De naam van de organisaties zijn PIO-invalpool en STIP. 

Mochten tegelijkertijd meerdere leerkrachten afwezig zijn en is er geen vervanging beschikbaar, dan is onze procedure als volgt:

Ø  De eerste dag verdelen we de leerlingen van een betreffende groep over andere groepen.

Ø  De tweede dag geven we de leerlingen van de betreffende groep vrij met de mogelijkheid, in uiterste noodzaak, tot opvang op school.

Ø  De derde dag krijgt een andere groep vrij en geeft de vrij geroosterde leerkracht les aan de groep van de afwezige leerkracht.

Ø  Ouders krijgen, uiterlijk op de dag voorafgaand aan de vrij gegeven dag, een bericht via Parro met een toelichting.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Atlantis is een grote school, de organisatie is opgezet met drie afdelingen. Dit zijn de onder-, midden- en bovenbouwafdelingen, t.w. de groepen 1-2, de groepen 3-4 en de groepen 5-8. De afdelingen zijn gehuisvest in gebouw de Bron. De groei van de school kan in goede banen worden geleid door de ingestelde wachtlijst. In het schooljaar 2022-2023 zijn er 26 Atlantis-groepen. 

Leerkrachten werken intensief samen in “lerende teams” per unit. Een unit bestaat uit meerdere parallelgroepen, bijvoorbeeld 3 groepen 4. In de units werken leerkrachten samen om het onderwijs aan de leerlingen zo effectief mogelijk te maken en het onderwijsaanbod in de diverse parallelgroepen zo evenredig mogelijk te maken. De units worden aangestuurd door de unitleider. Deze wijze van samenwerken werkt positief op de betrokkenheid en motivatie van leerkrachten. Het personeelsbeleid gaat uit van eigenaarschap voor leerkrachten en is gericht op hun ontwikkeling. De meeste teamleden zijn lid van een win-win-team. Er zijn zes verschillende win-win-teams die zich specialiseren in de onderdelen kunst en cultuur, burgerschap, digitale geletterdheid, pedagogisch klimaat, 7 Gewoonten (Lighthouse) en Handelingsgericht werken (HGW). Deze teams zijn verantwoordelijk voor een aantal ontwikkelingen binnen de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuterbouw werkt thematisch met de methode IEYC. International Early Years Curriculum is een leermiddel voor kleuters en gaat uit van een leeromgeving waarin spelen centraal staat. Spelen zit kinderen letterlijk in het dna. Ze zijn van nature gemotiveerd om het te doen. Het spel en de interactie met leeftijdsgenoten ontwikkelt zich grotendeels vanzelf in een rijke speelleeromgeving. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Atlantis biedt de vakken natuur, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst & cultuur en burgerschapsonderwijs geïntegreerd aan met het IPC basisschoolcurriculum. De actuele IPC-thema's, waarmee wij gedurende perioden van 6 weken werken, sluiten aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen leren verbanden zien tussen de verschillende vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen hebben daarmee de zorgplicht voor alle leerlingen vanuit de regio die bij een school van dit bestuur worden aangemeld. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de betreffende school biedt een plek of zoekt samen met ouders, het samenwerkingsverband (SWV de Eem) en indien nodig ons schoolbestuur (Stichting Meerkring) naar een passende plek voor het kind.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Alle leerlingen krijgen zo "passend mogelijk" onderwijs, waarbij gekeken wordt naar onderwijsbehoeften van leerlingen.
  • Leerlingen gaan naar een school voor regulier basisonderwijs, tenzij speciaal (basis-)onderwijs noodzakelijk is.
  • Alle leerlingen verdienen een plek in het onderwijs.

Zorgplicht voor aangemelde leerlingen zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team vanuit kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor onderwijsbehoeften en passend binnen de mogelijkheden van de groepsgrootte en groepsdynamiek, het team en de verdere schoolorganisatie eventueel in samenwerking met externe partners. Mocht het bieden van een passende plek niet mogelijk zijn, dan gaat school samen met ouders, het samenwerkingsverband en indien nodig het schoolbestuur op zoek naar een plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Atlantis en Stichting Meerkring werken binnen het Samenwerkingsverband PO de Eem. Het SWV de Eem ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de middelen voor extra ondersteuning en de organisatie en toewijzing daarvan. Uitgangspunt van het SWV de Eem is dat de verantwoordelijkheden voor de inzet van extra ondersteuning, en daarmee ook de inzet van de extra middelen, zo dicht mogelijk bij de leerling worden georganiseerd. 

Wat betekent dit voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op cognitief of sociaal gebied op Atlantis? Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven. Hierin beschrijft ze welke vorm van ondersteuning kan worden geboden. Het SOP van Atlantis heeft als kernpunt gedegen onderwijs vanuit een strakke, klassikale effectieve directe instructie op drie niveaus, t.w. de basisondersteuning en lichte ondersteuning van leerlingen.

Hierbij hanteren we de 5 onderstaande ondersteuningsniveaus.

Ondersteuningsniveau 1: leerling heeft voldoende uitdaging met het extra aanbod op de eigen school en krijgt de basisaanpak binnen het groepsplan van de leerkracht.

Ondersteuningsniveau 2: leerling krijgt extra afstemming op onderwijsbehoeften binnen de sub-groepen op basis van voortgang in ontwikkeling door groepsleerkracht of onderwijsassistent.

Ondersteuningsniveau 3: leerling heeft specifieke ondersteuningsbehoefte op een of meerdere vakgebieden en heeft specifieke ondersteuning nodig door groepsleerkracht, onderwijsassistent en/of IB indien dit past binnen de mogelijkheden tot begeleiding in relatie tot groepsgrootte en begeleidingscapaciteit.

Ondersteuningsniveau 4: leerling heeft voor begeleiding nadere expertise nodig van en/of begeleiding van externen op 1 of meerdere vakgebieden door groepsleerkracht, ouders en IB. 

Ondersteuningsniveau 5: leerling heeft voor onderwijsbehoeften een arrangement nodig van het SWV in samenwerking met groepsleerkracht, ouders, onderwijsondersteuner SWV en eventuele andere externe betrokkenen.

Het profiel van Atlantis biedt mogelijkheden om kinderen met een lichte vorm van dyslexie en dyscalculie te ondersteunen. Ook kinderen die afstemming nodig hebben op werkhouding of concentratie kunnen we enige ondersteuning bieden. Op gebied van gedragsproblemen is het afhankelijk van de aard van de problematiek en de samenstelling van de groepen op Atlantis of we een leerling kunnen inschrijven. Er is ervaring met arrangementen vanuit het SWV. Over het algemeen is Atlantis breed in ontwikkeling en moet nog de nodige expertise opbouwen ten aanzien van meervoudige (HB-)leer- en gedragsproblemen, Atlantis heeft geen expertise en faciliteiten voor de opvang van leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot afstemming op dit gebied beperkt.

Wanneer bij leerlingen op termijn een onderwijsbehoefte ontstaat die buiten de basisondersteuning valt, kan in overleg met een schoolondersteuner van het SWV de Eem onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning van de leerling. In de vorm van een onderwijsarrangement kan deze ondersteuning dan mogelijk geboden worden, indien het SWV hier geld voor toekent. De ondersteuning is soms op de eigen school, soms in een andere vorm van onderwijs en soms in een combinatie van mogelijkheden. Atlantis kiest ervoor om haar formatie in te zetten in de groepen en heeft geen ambulante schil van praktische ondersteuning op reken- en of taalgebied voor individuele leerlingen. 

Op Atlantis zijn vanuit de werkdrukgelden en formatiegelden enkele taal- en rekenspecialisten gedurende een dag per week werkzaam. Zij voeren groepsbezoeken uit om doorgaande lijnen te borgen, ondersteunen leerkrachten in hun professionele groei, hebben een kartrekkersrol in het kiezen en implementeren van nieuwe methoden en kijken soms mee in het analyseren van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. De specialisten begeleiden geen kinderen gezien de zeer beperkte beschikbaarheid m.u.v. de hoogbegaafdheidsspecialist. Zij begeleidt eens per week maximaal 15 leerlingen in groepjes tijdens het aanleren van executieve vaardigheden gedurende circa 12 weken. Voor hoogbegaafde leerlingen is het mogelijk om een dagdeel per week les te volgen bij DaVinci parttime. Toelating vraagt een WISC-meting nodig welke wordt bekostigd door ouders.

Leerlingen waarvoor Atlantis geen antwoord heeft op de onderwijsbehoeften na het doorlopen van de ondersteuningsniveaus en inzet van hulp vanuit een arrangement wordt de onderwijsondersteuner van het SWV ingeschakeld. Met ouders, onderwijsondersteuner en eventueel andere (externe) betrokkenen zal in samenspraak tot een andere basisschool, een SBO of SO advies komen. Atlantis vult groeidocument A en B in ter ondersteuning van de toelaatbaarheidsverklaring, deze wordt afgegeven door het SWV.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2022-2023 gaat Atlantis een vergaande samenwerking aan met Sportivate op gebied van sport en bewegen. Hierin gaan we met elkaar onderzoeken welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen met extra ondersteuningbehoefte op eerder genoemd gebied.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met het interne kinderdagverblijf van Partou, de christelijke basisschool Kon-Tiki en in de buurt 033 onder de noemer ABC-school (Amersfoortse brede combinatiescholen) en tijdens het gebruikersoverleg van locatie de Bron. Atlantis draagt leerlingen van Partou, Kon-Tiki en andere organisaties zorgvuldig over, zodat de ontwikkelingslijn van kinderen niet wordt onderbroken en we zo goed mogelijk op de (onderwijs-)behoeften kunnen aansluiten. De samenwerking richt zich over het algemeen op gebruikersafspraak voor gebouw de Bron.

Terug naar boven