Christelijke Basisschool De Regenboog

Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen

Hier ziet u de school met aan de voorzijde een plein met veel bewegingsmogelijkheden voor de kinderen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school hebben we toetsmomenten in januari en in juni, waarbij we opbrengsten krijgen van methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De resultaten van deze toetsen worden besproken door het management, Intern Begeleiders, groepsleerkrachten, in hogere groepen ook met leerlingen en tijdens oudergesprekken met ouders. Naast alle informatie die we over een leerling registeren gedurende een schooljaar geeft deze informatie extra inzicht in de vorderingen van de leerling. Als team, maar ook samen met ouders proberen we met behulp van de tussenresultaten juiste keuzes te maken in aanbod, tempo en begeleiding voor de leerling.

Als team hebben we extra aandacht voor de tussenresultaten en wel op de volgende manier:

Tweemaal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. 1x in februari en 1x in juni.Het doel van deze besprekingen is het analyseren van de Cito gegevens in de onder- en bovenbouw.De analyse moet een onderbouwing zijn voor het opzetten van nieuwe groepshandelingsplannen.In deze vergadering zijn dit de bespreekpunten:

  • - trendanalyse LOVS zowel op vakgebied als groepsniveau.
  • - vaardigheidsgroei van groepen leerlingen en/ of jaargroepen.
  • - ondersteuningsbehoeften in de vorm van RT of andere vorm van ondersteuning.
  • - het Cito volgdocument.
  • - brainstorm in de bouw over de inhoud en aanpak van groepen leerling binnen het groepshandelingsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek is er eind 2013 een inspectiebezoek gehouden.

Terug naar boven