Christelijke Basisschool De Regenboog

Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen

Hier ziet u de school met aan de voorzijde een plein met veel bewegingsmogelijkheden voor de kinderen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school hebben wij er tot op heden voor gekozen om alle leerlingen mee te laten doen, ook leerlingen die uitstromen naar bijv Praktijkonderwijs of die een SBO-indicatie hebben. Deze leerlingen hebben in het verleden ook bij de cito-eindtoets het resultaat beïnvloed (zie 2013). Ons inziens zal het cito-eindtoets resultaat aanmerkelijk hoger uitvallen wanneer specifieke leerlingen uitgesloten worden (volgens de richtlijnen van de inspectie). De resultaten die we als school geboekt hebben in het schooljaar 2016-2017 waren volgens verwachting. In het schooljaar 2017-2018 verwachten we rond het landelijk gemiddelde te scoren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school hebben we toetsmomenten in januari en in juni, waarbij we opbrengsten krijgen van methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De resultaten van deze toetsen worden besproken door het management, Intern Begeleiders, groepsleerkrachten, in hogere groepen ook met leerlingen en tijdens oudergesprekken met ouders. Naast alle informatie die we over een leerling registeren gedurende een schooljaar geeft deze informatie extra inzicht in de vorderingen van de leerling. Als team, maar ook samen met ouders proberen we met behulp van de tussenresultaten juiste keuzes te maken in aanbod, tempo en begeleiding voor de leerling.

Als team hebben we extra aandacht voor de tussenresultaten en wel op de volgende manier:

Tweemaal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. 1x in februari en 1x in juni.Het doel van deze besprekingen is het analyseren van de Cito gegevens in de onder- en bovenbouw.De analyse moet een onderbouwing zijn voor het opzetten van nieuwe groepshandelingsplannen.In deze vergadering zijn dit de bespreekpunten:

  • - trendanalyse LOVS zowel op vakgebied als groepsniveau.
  • - vaardigheidsgroei van groepen leerlingen en/ of jaargroepen.
  • - ondersteuningsbehoeften in de vorm van RT of andere vorm van ondersteuning.
  • - het Cito volgdocument.
  • - brainstorm in de bouw over de inhoud en aanpak van groepen leerling binnen het groepshandelingsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek is er eind 2013 een inspectiebezoek gehouden.

Terug naar boven