Christelijke Basisschool De Regenboog

Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog is een open Christelijke basisschool. Onze school staat open voor alle leerlingen, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) de identiteit van de school respecteren. De Regenboog laat zich, ook voor wat betreft de omgang met elkaar, inspireren door de Bijbel. We dragen zorg voor het welbevinden van alle betrokkenen bij onze school. Ook zijn we ambitieus in het zoeken naar mogelijkheden om leerlingen verder te helpen bij hun gehele ontwikkeling. We streven ernaar dat ze hun talenten ontdekken en inzetten. Het is ons doel dat leerlingen zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen. We bereiden onze leerlingen voor op een kansrijke toekomst.

We werken vanuit onze slogan: 'Geef(t) je toekomst kleur!'

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniciteit
  • Geborgenheid
  • Kansrijk
  • Ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose van het leerlingaantal laat een stabiel beeld zien. Het gemiddelde aantal leerlingen zal de komende schooljaren aan het eind van het schooljaar rond de 220 liggen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school. De deur van de school opent om 08.20 uur. Onze leerlingen hebben dan de mogelijkheid om binnen te lopen. Om 08.30 uur wordt iedereen in de klas verwacht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We zijn graag een veilige school! Hoe wij omgaan met sociale veiligheid staat beschreven in ons beleidsplan, waarin ook wordt verwezen naar verdere uitwerkingen in verschillende protocollen en beleidsplannen.

Om er voor te zorgen dat ook (de omgeving van) de school veilig is, worden onze speeltoestellen jaarlijks gecontroleerd, houden we regelmatig ontruimingsoefeningen, zijn een aantal teamleden bedrijfshulpverlener (BHV-er) en voeren we om de 2 jaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit. Hiermee wordt in kaart gebracht welke knelpunten zich mogelijk voordoen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, dit staat beschreven in onze gedragscode.

Terug naar boven