Wilhelminaschool

Gasthuisstraat 7 3958 BL Amerongen

  • Motto: 'Goed onderwijs maak je samen!'
  • In 2014-2015 zijn alle klaslokalen gerenoveerd.
  • In alle groepen zijn er digitale schoolborden. Deze worden door leerkrachten en kinderen gebruikt.
  • Voor de groepen 1 en 2 is er een aparte speelplaats.
  • Het Amfi is onze centrale ruimte met een uitstraling van een theater. Het wordt o.a. gebruikt voor vieringen, kleutergym, plusgroep en drama

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt jaarlijks een eindtoets afgenomen. Als school laten wij alle leerlingen meedoen aan deze eindtoets, ook leerlingen met specifieke zorg. De scores van deze leerlingen beïnvloeden de gemiddelde score. De afgelopen jaren scoort de school goed en liggen de scores diverse keren boven de bovengrens die de inspectie hanteert.

In schooljaar 2018-2019 hebben we een eenmalig uitstap gemaakt naar de ROUTE 8 toets. In schooljaar 2019-2020 gebruiken we weer de digitale, adaptieve variant van de Cito eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

Als school hebben we onafhankelijke toetsmomenten in januari en juni, hiervoor gebruiken we de methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De resultaten en de ontwikkeling van de kinderen krijgen we zo goed in beeld.

Vier keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht. Twee van deze besprekingen zijn gekoppeld aan de toetsperioden. De intern begeleider bespreekt met de leerkracht de resultaten van zijn of haar groep. Het doel van deze besprekingen is het analyseren van de Cito-gegevens. Deze analyse moet een onderbouwing zijn voor de periodeplannen, in een periodeplann staat beschreven hoe je je onderwijs vormgeeft in de klas. Ook worden de opbrengsten besproken met het hele team. 

De analyses die de intern begeleider met de verschillende groepsleerkrachten maakt, worden vervolgens door de intern begeleider besproken met het management. Hierna worden de opbrengsten gedeeld met het hele team. Er wordt dan gekeken naar waar eventuele verbeterpunten liggen, maar wordt er gekeken naar dat wat goed gaat.

De individuele resultaten worden ook gedeeld met ouders, de gegevens staan in de rapporten van de kinderen en worden besproken tijdens de rapportgesprekken. Vanaf groep 5 nemen de kinderen ook deel aan deze gesprekken en worden de resultaten dus ook met de kinderen besproken. Dit sluit aan bij onze visie om het eigenaarschap van de kinderen te vergroten.

Naast alle andere informatie die we over een leerling verzamelen (methodetoetsen, observaties, etc.) geven de methode-onafhankelijke toetsen extra inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Als team, maar ook samen met ouders proberen we met behulp van de tussenresultaten juiste keuzes te maken in aanbod, tempo en begeleiding voor de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het merendeel (65-85%) van de leerlingen stroomt uit naar havo en vwo. Nagenoeg alle leerlingen hebben een leerlingengewicht van 1,00. Onze school behoort daarmee tot schoolgroep 0. Dit is een indeling die het CITO hanteert voor scholen die, gelet op de sociaal-culturele achtergrond van de leerlingen, met onze school vergelijkbaar zijn.

Met het instrument ‘Zorg in zicht’ meten we jaarlijks de zorgzwaarte van de groepen. Per groep zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld naar aanleiding van de specifieke problemen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven