Wilhelminaschool

Gasthuisstraat 7 3958 BL Amerongen

 • Motto: 'Goed onderwijs maak je samen!'
 • In 2014-2015 zijn alle klaslokalen gerenoveerd.
 • In alle groepen zijn er digitale schoolborden. Deze worden door leerkrachten en kinderen gebruikt.
 • Voor de groepen 1 en 2 is er een aparte speelplaats.
 • Het Amfi is onze centrale ruimte met een uitstraling van een theater. Het wordt o.a. gebruikt voor vieringen, kleutergym, plusgroep en drama

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt jaarlijks een eindtoets afgenomen. Als school laten wij alle leerlingen meedoen aan deze eindtoets, ook leerlingen met specifieke zorg. De scores van deze leerlingen beïnvloeden de gemiddelde score. De afgelopen jaren scoort de school goed en liggen de scores diverse keren boven de bovengrens die de inspectie hanteert.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

Als school hebben we onafhankelijke toetsmomenten in januari en juni, hiervoor gebruiken we de methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De resultaten en de ontwikkeling van de kinderen krijgen we zo goed in beeld.

Vier keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht. Twee van deze besprekingen zijn gekoppeld aan de toetsperioden. De intern begeleider bespreekt met de leerkracht de resultaten van zijn of haar groep. Het doel van deze besprekingen is het analyseren van de Cito-gegevens. Deze analyse moet een onderbouwing zijn voor de periodeplannen, in een periodeplann staat beschreven hoe je je onderwijs vormgeeft in de klas. Ook worden de opbrengsten besproken met het hele team. 

De analyses die de intern begeleider met de verschillende groepsleerkrachten maakt, worden vervolgens door de intern begeleider besproken met het management. Hierna worden de opbrengsten gedeeld met het hele team. Er wordt dan gekeken naar waar eventuele verbeterpunten liggen, maar wordt er gekeken naar dat wat goed gaat.

De individuele resultaten worden ook gedeeld met ouders, de gegevens staan in de rapporten van de kinderen en worden besproken tijdens de rapportgesprekken. Vanaf groep 5 nemen de kinderen ook deel aan deze gesprekken en worden de resultaten dus ook met de kinderen besproken. Dit sluit aan bij onze visie om het eigenaarschap van de kinderen te vergroten.

Naast alle andere informatie die we over een leerling verzamelen (methodetoetsen, observaties, etc.) geven de methode-onafhankelijke toetsen extra inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Als team, maar ook samen met ouders proberen we met behulp van de tussenresultaten juiste keuzes te maken in aanbod, tempo en begeleiding voor de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het merendeel (65-85%) van de leerlingen stroomt uit naar havo en vwo. Nagenoeg alle leerlingen hebben een leerlingengewicht van 1,00. Onze school behoort daarmee tot schoolgroep 0. Dit is een indeling die het CITO hanteert voor scholen die, gelet op de sociaal-culturele achtergrond van de leerlingen, met onze school vergelijkbaar zijn.

Met het instrument ‘Zorg in zicht’ meten we jaarlijks de zorgzwaarte van de groepen. Per groep zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld naar aanleiding van de specifieke problemen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Om onze kwaliteit te kunnen bepalen gebruiken we als school het (computer) programma ‘Werken met kwaliteitskaarten’. In dit programma zijn ook de eisen meegenomen, die de inspectie stelt aan goed onderwijs. Onze eigen bevindingen t.a.v. de opbrengsten en de kwaliteit van onderwijs worden bevestigd door de Inspectie van het Onderwijs. In februari 2015 heeft de inspectie de school bezocht in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek. De inspectie heeft van de tien standaarden die zijn onderzocht er vier met een voldoende beoordeeld en zes met een goed. Dit geeft het volgende overzicht:

 1. Onderwijsresultaten: voldoende
 2. Aanbod: goed
 3. Zicht op ontwikkeling: voldoende
 4. Didactisch handelen: voldoende
 5. Ondersteuning: goed
 6. Schoolklimaat: voldoende
 7. Veiligheid: goed
 8. Evaluatie en verbetering: goed
 9. Kwaliteitscultuur: goed
 10. Verantwoording en dialoog: goed

Onze school behoorde tot de eerste groep scholen die heeft meegewerkt aan de pilot 2020: een nieuwe werkwijze van toezicht. Naast het beoordelen is de inspectie met ons in gesprek gegaan. De handreikingen van de inspectie en onze reactie op het inspectierapport zijn terug te vinden ons schoolplan.

Terug naar boven