Wilhelminaschool

Gasthuisstraat 7 3958 BL Amerongen

  • Motto: 'Goed onderwijs maak je samen!'
  • Schoolfoto van Wilhelminaschool
  • Voor de groepen 1 en 2 is er een aparte speelplaats.
  • Het Amfi is onze centrale ruimte met een uitstraling van een theater. Het wordt o.a. gebruikt voor vieringen, kleutergym, plusgroep en drama

In het kort

Toelichting van de school

Ons motto is 'Goed onderwijs maak je samen!'.

Een korte toelichting hierop: De Wilhelminaschool is een kleinschalige, gezellige school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanuit een open christelijke ge­dachte wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarbinnen elk kind als uniek wordt gezien en tot zijn recht kan komen. We werken aan en met het concept passend onderwijs, waarbij handelingsgericht werken het uitgangspunt is. Dit betekent dat we uitgaan van de onderwijsbehoefte van ieder kind. Het groepsgebeuren is op onze school van wezenlijk belang, maar daarnaast krijgt elk kind de aandacht die nodig is, om naar vermogen te presteren. Op de Wilhelminaschool is onderwijs een samenspel tussen kinderen, ouders en leer­krachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk
  • Geborgenheid
  • Eigenaarschap
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2023-2024 beginnen we met circa 140 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. In de loop van het schooljaar zal het leerlingenaantal groeien tot ongeveer 160. De instroom vindt met name plaats in groep 1.

In schooljaar 2023-2024 werken we met de volgende groepen:
Groep 1a/2a
Groep 1b/2b
Groep 3/4
Groep 5/6a
Groep 6b/7
Groep 8

De verdeling van leerlingen over de groepen wordt door leerkrachten, intern begeleiders en directie met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. We kijken daarbij naar: broers/zussen, vriendjes, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid, groepsgrootte en het aantal kinderen met extra zorg. Dit doen we met behulp van observaties, speel-werksociogrammen en gesprekken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven op de Wilhelminaschool
Tussen de middag is er een ‘verkorte lunchpauze’, dat wil zeggen, dat alle kinderen in principe overblijven. De kinderen eten in de lunchpauze een kwartier met de groepsleerkracht. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Na het eten gaan zij een half uur buitenspelen onder toezicht van een leerkracht en één of twee hulpouders. Zowel het eten als het buitenspelen is geen lestijd, dus kinderen mogen thuis eten. Gemakshalve spreken we van een continurooster, omdat de tijd om thuis te eten erg kort is en alle kinderen overblijven.
Het continurooster vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. het toezicht: zowel van leerkrachten als van ouders wordt een bijdrage gevraagd.
Door de inzet van leerkrachten kan het continurooster voor een groot gedeelte gerealiseerd worden, maar ouderhulp is onmisbaar.
Om voldoende hulpouders te realiseren, is het ook mogelijk om deze taak flexibel uit te voeren. Dit betekent dat u zich als ouder niet wekelijks opgeeft voor deze taak, maar een paar keer per jaar.

Om de personele kosten en de aanschaf van spelmaterialen te kunnen financieren, is er een bijdrage van de school en van de ouders nodig. De bijdrage van school is € 0,65 per leerling per week (€ 26,00 per jaar).
De bijdrage van ouders is € 2,25 per leerling per week. Omgerekend is dit € 90,00 per leerling per schooljaar. Deze bijdrage geldt alleen als de kinderen tussen de middag gebruikmaken van de verkorte lunchpauze. 

De verkorte lunchpauze (het continurooster) maakt voor ouders de combinatie van werk en opvoeding eenvoudiger. Daarnaast biedt het ook voor kinderen voordelen. Doordat de kinderen tussen de middag de school niet verlaten is het verlies van onderwijstijd minder. Hierdoor blijft er meer effectieve leertijd over. Dit geeft rust en het voorkomt extra wisselingen. Kortom: het ritme van kinderen wordt minder onderbroken en de vrije tijd van leerlingen minder verbrokkeld.Tevens neemt de verkeersveiligheid toe: kinderen nemen twee keer per dag minder deel aan het verkeer. Dit vermindert de verkeersdrukte en vergroot de veiligheid.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven