obs de Vlindertuin

Liesveldweg 65 4233 HG Ameide

  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin
  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin
  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin
  • Ook de buitenkant van de school is mooi, fris en strak.
  • Schoolfoto van obs de Vlindertuin

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool.

Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:
·     Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
·     Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
·     Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt        
       bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
·     Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms
      de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
·     Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen
       worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. 

Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat de Vlindertuin onderdeel uitmaakt van een cluster, hebben wij de mogelijkheid om specialisten te laten 'invliegen'. Zo zijn er o.a. specialisten uit de Maxklas die begeleiding bieden, maar ook leerkrachten die begeleiding kunnen bieden op het gebied van autisme. Ook samenwerkingsverband Driegang - EC Rotonde biedt meer dan voldoende ondersteuning d.m.v. arrangementen en specialisten waar wij gebruik van mogen maken. 

Een overzicht van een aantal van de aanwezige specialisten binnen ons cluster kunt u vinden op pagina 11 van deze schoolgids. Deze specialisten zijn op afroep beschikbaar voor onze school.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Totaal aantal uren per week groep 1 en 2: 26 uur.
Leerstofaanbod: In de onderbouw zijn de doelen van KIJK! richtinggevend voor het aanbod. Kinderen hebben zo hun eigen interesses en wij haken hierop in door middel van “spelend leren”. Natuurlijk is er aandacht voor beginnende taalontwikkeling en rekeninteresse.
In groep 2 wordt ook de weektaak aangeboden. Er is structurele aandacht voor grove en fijne motoriek, taalontwikkeling, mondelinge vaardigheden, sociale en emotionele ontwikkeling en ieder kind kan op eigen niveau werken waarbij oog is voor de zone van de naaste ontwikkeling. 

Totaal aantal uren per week groep 3 en 4 : 26 uur.
Leerstofaanbod: In de onderbouw (groep 3 en 4) werkt de leerling aan vaardigheden die het nodig heeft om de wereld te ontdekken. Technisch lezen staat in groep 3 vooral in de eerste maanden veel op het programma. Er wordt gewerkt met de methodes Veilig Leren Lezen (groep 3) en Wereld in Getallen (groep 3) voor rekenen. Vanaf groep 4 rekenen we met Snappet. Na de herfstvakantie nemen de vakgebieden schrijven, spelling en rekenen meer ruimte in op de weektaak.

Totaal aantal uren per week groep 5 t/m 8: 26 uur.
In groep 5 en 6 wordt het leerstofaanbod uitgebreid met begrijpend lezen en topografie. Wereldoriëntatie komt in de verschillende projecten uitgebreid aan bod.
In groep 7 en 8 ligt de nadruk op de voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Dat betekent meer aandacht voor zelfstandig werken, planning van werk, werkhouding en het ontwikkelen van een eigen kijk op de maatschappij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het team van de Vlindertuin streeft in haar onderwijs naar een optimale begeleiding van alle kinderen. Dat betekent dat er rekening gehouden wordt met beperkingen, mogelijkheden en talenten van elk kind. 

Remedial Teaching door externen onder schooltijd 
Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden.

Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
* Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of
   psycholoog).
* De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
* De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen
  problematiek.
* De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen
  dient te worden gegeven.
* De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer het effect
   van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel
  verlengd kan worden. De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
* De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven