Basisschool De Tweestroom

Kerkstraat 27 6628 AB Altforst

  • Deze ruimte wordt steeds wisselend ingericht naar het thema van wereldoriëntatie waar we op dat moment mee bezig zijn (Hier Groei en Leven).
  • In deze ruimte kunnen kinderen vrij lezen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2018-2019 gebruiken we Route 8 als Eindtoets. We hebben deze eindtoets gekozen, omdat de toets adaptief en digitaal af te nemen is. 
De Cito eindtoets en Route 8 zijn twee verschillende toetsen, waardoor zijn niet met elkaar te vergelijken zijn in 1 tabel. Wel kan je bij beide toetsen zien hoe we als school scoren ten opzichte van de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep.

Door de relatief kleine leerlingenaantallen in groep 8, kan de score van één leerling een groot effect kan hebben op de schoolscore.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De beste resultaten boeken we als kinderen niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit te bereiken werken we met het Formatieve Assessment en het bewust bevorderen van de groeimindset. Het leren zichtbaar maken m.b.v. het formatieve assessment is een werkwijze waarbij het leerproces centraal staat. Formatief betekent dat we de prestaties van een leerling niet afzet tegen de resultaten van andere leerlingen, maar dat we kijken naar eerdere resultaten van de leerling. We richten ons dus op de persoonlijke groei en ontwikkeling.

Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten:

  • Wat is het leerdoel: wat ga ik leren? -      
  • Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren?
  • Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?  

We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen naast cognitieve en sociaal-emotionele doelen/vaardigheden, zich ook ontwikkelen m.b.t. “Leren leren” (bijv. m.b.v. inzicht in de eigen (groei)mindset en de “leerkuil”).  

De kinderen werken op dit moment bij technisch lezen, spelling en rekenen aan doelen (zowel individueel als in de unit) die passen bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. Elk kwartaal worden de vorderingen gemeten (o.a. door CITO, observaties etc.) en geanalyseerd. Op basis daarvan ontstaan er voor elke leerling nieuwe persoonlijke doelen. Het unitplan (met analyse en acties op groepsniveau), wordt elk kwartaal geüpdatet. 

Van CITO de volgende onderdelen af:

  • technisch lezen (op beheersingsniveau),
  • begrijpend lezen (volgens leerjaar),
  • spelling (volgens leerjaar),
  • rekenen (op beheersingsniveau).

In februari en juli maken we n.a.v. de tussenresultaten een schoolanalyse. Hierin worden ook de actiepunten op schoolniveau geformuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur van stichting SPOM heeft onze school De Tweestroom, in april 2018 voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede school. Dit verzoek is gedaan na overleg met de school. Het onderzoek van de inspectie in 2016 gaf aan dat het onderwijs op De Tweestroom op enkele onderdelen bovengemiddeld was. De school stond toen aan de drempel van de invoering van een nieuw onderwijsconcept. Inmiddels is het concept grotendeels ingevoerd. Het bestuur heeft de school een zelfevaluatie laten opstellen. Deze zelfevaluatie is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie.

Onze school heeft nu het predikaat "GOED" van de inspectie.

Terug naar boven