Basisschool De Tweestroom

Kerkstraat 27 6628 AB Altforst

 • Deze ruimte wordt steeds wisselend ingericht naar het thema van wereldoriëntatie waar we op dat moment mee bezig zijn (Hier Groei en Leven).
 • In deze ruimte kunnen kinderen vrij lezen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2018-2019 gebruiken we Route 8 als Eindtoets. We hebben deze eindtoets gekozen, omdat de toets adaptief en digitaal af te nemen is. 
De Cito eindtoets en Route 8 zijn twee verschillende toetsen, waardoor ze niet met elkaar te vergelijken zijn in één tabel. Wel kan je bij beide toetsen zien hoe we als school scoren ten opzichte van de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep.

Door de relatief kleine leerlingenaantallen in groep 8, is de schoolscore minder betrouwbaar.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De beste resultaten boeken we als kinderen niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit te bereiken werken we met het Formatieve Assessment en het bewust bevorderen van de groeimindset. Het leren zichtbaar maken m.b.v. het formatieve assessment is een werkwijze waarbij het leerproces centraal staat. Formatief betekent dat we de prestaties van een leerling niet afzetten tegen de resultaten van andere leerlingen, maar dat we kijken naar eerdere resultaten van de leerling. We richten ons dus op de persoonlijke groei en ontwikkeling.

Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten:

 • Wat is het leerdoel: wat ga ik leren? -      
 • Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren?
 • Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?  

We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen naast cognitieve en sociaal-emotionele doelen/vaardigheden, zich ook ontwikkelen m.b.t. “Leren leren” (bijv. m.b.v. inzicht in de eigen (groei)mindset en de “leerkuil”).  

De kinderen werken op dit moment bij technisch lezen, spelling en rekenen aan doelen (zowel individueel als in de unit) die passen bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. Elk kwartaal worden de vorderingen gemeten (o.a. door CITO, observaties etc.) en geanalyseerd. Op basis daarvan ontstaan er voor elke leerling nieuwe persoonlijke doelen. Het unitplan (met analyse en acties op groepsniveau), wordt elk kwartaal geüpdatet. 

Van CITO nemen we de volgende onderdelen af:

 • technisch lezen,
 • begrijpend lezen,
 • spelling,
 • rekenen.

In februari en juli maken we n.a.v. de tussenresultaten een schoolanalyse. Hierin worden ook de actiepunten op schoolniveau geformuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Dit betreft een zeer kleine groep leerlingen van >5 leerlingen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze kinderen verlaten de school met voldoende kennis, inzicht en vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Daarnaast hebben ze een positief zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf en de ander. Ze hebben geleerd hun talenten te gebruiken, keuzes te maken, creatief te denken en te handelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Relatie
 • Autonomie
 • Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur van stichting SPOM heeft onze school De Tweestroom, in april 2018 voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede school. Dit verzoek is gedaan na overleg met de school. Het onderzoek van de inspectie in 2016 gaf aan dat het onderwijs op De Tweestroom op enkele onderdelen bovengemiddeld was. De school stond toen aan de drempel van de invoering van een nieuw onderwijsconcept. Inmiddels is het concept grotendeels ingevoerd. Het bestuur heeft de school een zelfevaluatie laten opstellen. Deze zelfevaluatie is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie.

Onze school heeft nu het predikaat "GOED" van de inspectie.

Terug naar boven