Basisschool De Tweestroom

Kerkstraat 27 6628 AB Altforst

 • Deze ruimte wordt steeds wisselend ingericht naar het thema van wereldoriëntatie waar we op dat moment mee bezig zijn (Hier Groei en Leven).
 • In deze ruimte kunnen kinderen vrij lezen.

Het team

Toelichting van de school

Team de Tweestroom schooljaar 2023-2024:

 • Onderwijsassistent Daan Manders - werkzaam 3 dagen in de week
 • Leerkracht/ mentor unit 1 Franca Peeters-de Vaan - werkzaam 3 dagen in de week
 • Leerkracht/ mentor unit 1 Manon Banken - werkzaam 5 dagen in de week
 • Leerkracht unit 1 en unit 2 Marjolein Soetekouw - werkzaam 4 dagen in de week
 • Leerkracht/ mentor unit 2 Ivonne Reijers- werkzaam 5 dagen in de week waarvan 1 dag ambulant
 • Vakleerkracht gym Pim van Dinteren - werkzaam 2 dagdelen in de week
 • Intern begeleider Pauline Douma - werkzaam 1 dag in de week
 • Directeur Helma de Haardt - werkzaam 2 dagen in de week

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting Groeisaam PO heeft een eigen vervangingspool en daarnaast is Groeisaam ook aangesloten bij een regionale vervangingspool via IPPON.

Als er toch geen vervanging beschikbaar is, kunnen wij, met onze vorm van onderwijs, toch vaak een vervanging intern oplossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Tweestroom werken we in units:

 • In Unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar.
 • In Unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar

Elke ochtend starten de kinderen in de eigen unit; zij plannen hun weektaak, nemen de dagplanning door en is er aandacht voor sociaal-emotionele onderwerpen, actualiteit etc. Na de opstart zijn er onder andere instructies en werken de kinderen aan hun weektaak en persoonlijke doelen.

De “schotten” tussen de leerjaren zijn grotendeels verdwenen. De kinderen ontvangen instructies en begeleiding passend bij de eigen leerdoelen en het niveau ("door" de units en de leerjaren heen). De persoonlijke leerdoelen zijn opgesteld a.d.h.v. analyse en observaties en worden samen met het kind opgesteld. Tijdens het werken aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het kiezen van hun werkplek. 

Schakelklas met NT2-onderwijs:
Per 13-06-2022 is er een schakelklas op de Tweestroom gestart voor anderstalige leerlingen. Deze keuze is gemaakt omdat het aantal Oekraïense leerlingen toe was genomen, maar zich ook concentreerden op enkele scholen waardoor de druk op bepaalde klassen groter werd. De Tweestroom is één van deze scholen die relatief veel aanmeldingen heeft gekregen van Oekraïense leerlingen. Dat is natuurlijk gekoppeld aan de opvang in Altforst. 
De leerlingen in de groepen 1 en 2 blijven in de school binnen hun eigen dorpskern, de leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan naar de schakelklas. De scholen met Oekraïense leerlingen in de kleuter leeftijd krijgen zo mogelijk extra (ambulante) ondersteuning op hun eigen school.
De kernvakken (zoals rekenen, lezen, spelling) zullen voor de Oekraïense leerlingen in de schakelklas worden gegeven. Om integratie zo veel mogelijk op gang te brengen en leerlingen ook kennis te laten maken met elkaar willen we wel kijken waar bijvoorbeeld het bewegingsonderwijs of muzieklessen samen georganiseerd kunnen worden. Daarnaast spelen de kinderen gezamenlijk buiten en lunchen we samen.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast onze visie op onderwijs voor de gehele school, willen wij inzoomen op de visie op ons onderwijs aan het jonge kind. Jonge kinderen (leeftijd 4 t/m 6 jaar) ontwikkelen zich spelend, ontdekkend, vanuit nieuwsgierigheid, verwondering en sprongsgewijs en vragen daarom om een andere aanpak van de leerkrachten en onderwijsassistent. Deze visie schrijven wij vanuit de kernwaarden die we als school belangrijk vinden: verbinding, persoonlijke ontwikkeling, eigenaarschap en uitdaging.

Verbinding
We creëren verbinding tussen de kinderen door samenwerking, samenspel en communicatie binnen de spel- en werksituaties te stimuleren. Denk hierbij aan het communiceren bij een rollenspel in de huishoek of het bouwen van een gezamenlijk bouwwerk. Onderwijs aan het Jonge kind op de Tweestroom start altijd vanuit een beleving, dit kan een actuele gebeurtenis van één van de kinderen zijn of vanuit een thema. Dit zorgt voor verbinding tussen de activiteit en de beleving van het kind en daardoor een hogere betrokkenheid. In unit 1 werken we thematisch, dit betekent dat er in ongeveer een periode van 8 weken een thema centraal staat. Deze thema’s komen grotendeels vanuit de Kernconcepten waar we schoolbreed aan werken. Daarnaast komen ook thema’s zoals Sinterklaas en Kerst aanbod. Binnen deze overkoepelende thema’s verbinden we alle vakgebieden en proberen we zoveel mogelijk de binnen- en buitenwereld te verbinden om zo een betekenisvolle leeromgeving te bieden waarmee kinderen ontdekkingen kunnen doen en hun spel een eigen inhoud kunnen geven.

Eigenaarschap
We stimuleren eigenaarschap bij het jonge kind door het zoveel mogelijk zelf te laten doen en te ervaren. ‘Door proberen kun je leren.’ Als leerkracht is het belangrijk om dit proces te coachen en kansen te grijpen om kinderen een stapje verder te brengen. Hierbij kijken we wat heeft het kind nodig en sluiten we aan bij de beleving/ belangstelling van het kind, zodat het kind intrinsiek gemotiveerd is om een volgende stap te zetten in zijn/ haar ontwikkeling. De speel-werkhoeken worden in basis ingericht door de leerkracht, maar vervolgens in samenspraak met de kinderen verder vormgegeven binnen het aangeboden thema. Kinderen kunnen verantwoordelijkheid nemen door de basisstructuur die de leerkracht biedt binnen de unit. Materialen op vaste plekken, een vast dagritme, schoolafspraken en voorspelbaar gedrag van de leerkracht.

Persoonlijke ontwikkeling
Vanaf leerjaar 1 zijn kinderen betrokken bij de gesprekken met de leerkracht en hun ouder(s)/ verzorger(s) over hun eigen ontwikkeling. We stimuleren kinderen vanaf de start om aan te geven wat ze willen kunnen/ ‘leren’ en hoe ze willen leren. Het aanbod binnen de speel- werkhoeken is zo ingericht dat kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. De leerkrachten en onderwijsassistent stimuleren en coachen de kinderen vanuit uitdaging, stimulans, met een ‘probleem’ of opdracht om vanuit betrokkenheid een volgende stap te zetten.

Uitdaging
Een uitdagende leeromgeving is iets wat zichtbaar is binnen de unit, de school en buiten op het schoolplein. Uitdagend door de verschillende materialen, verschillend in niveau en de verschillende manieren van spelen/ werken. Als leerkracht stimuleren we creativiteit, omdat we uitdaging bieden in de opdrachten. De focus ligt op het proces en niet op het eindproduct.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We maken gebruik van de volgende methodes/ methodieken:

 • Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen
 • Technisch lezen: Estafette lezen / Bouw / Letterster
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Taal: Taal doen! 
 • Spelling: Taal actief spelling
 • Rekenen: Math van Exova
 • Engels: Tweens van Holmwoods (leerjaar 5-8)
 • WO/ burgerschap/ techniek/ creatief: Kernconcepten
 • Schrijven: Pennenstreken

We besteden een deel van onze onderwijstijd aan kindgesprekken: reflectiegesprekken (individueel en in groepjes), rekengesprekken etc. De leerkracht is hier vooral de coach. In deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen: leren leren, plannen, welbevinden, voortgang persoonlijke doelen etc.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij:

 • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag i.v.m. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
 • het contact met de ouders hierover.

Door onze vorm van onderwijs, kunnen wij op De Tweestroom kinderen met een brede ondersteuningsvraag begeleiden. Kinderen hoeven zich niet op het tempo van de gemiddelde leerling in een leerjaar te ontwikkelen. Er is juist ruimte voor een eigen tempo en mogelijkheden voor elk kind.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs
Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl. Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.
Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door op maat te werken en aan te sluiten op specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen willen we toewerken naar inclusiever onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven