Basisschool De Tweestroom

Kerkstraat 27 6628 AB Altforst

 • Deze ruimte wordt steeds wisselend ingericht naar het thema van wereldoriëntatie waar we op dat moment mee bezig zijn (Hier Groei en Leven).
 • In deze ruimte kunnen kinderen vrij lezen.

Het team

Toelichting van de school

Team de Tweestroom schooljaar 2021-2022:

 • Onderwijsassistent Dieke van Heumen - werkzaam op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
 • Onderwijsassistent Marijke Woddema - werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • Leerkracht/ mentor unit 1 Linda van Mulekom - werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag
 • Leerkracht/ mentor unit 1 Franca Peeters-de Vaan - werkzaam op maandag, woensdag en donderdag
 • Leerkracht/ mentor unit 2 Laura Gardien - werkzaam op maandag t/m vrijdag
 • Vakleerkracht gym Pim van Dinteren - werkzaam op woensdag
 • Intern begeleider Pauline Douma - werkzaam afwisselend op dinsdag en donderdag
 • Directeur Caroline van den Heuvel - werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting Groeisaam PO heeft een eigen vervangingspool en daarnaast is Groeisaam ook aangesloten bij een regionale vervangingspool via IPPON.

Als er toch geen vervanging beschikbaar is, kunnen wij, met onze andere manier van werken, toch vaak een vervanging intern oplossen. Tot nu toe hebben wij nog geen kinderen naar huis hoeven sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Tweestroom werken we in units:

 • In Unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-9 jaar.
 • In Unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar

Elke ochtend starten de kinderen in de eigen unit; zij plannen hun weektaak, automatiseren, nemen de dagplanning door en is er aandacht voor sociaal-emotionele onderwerpen, actualiteit etc. Na dat eerste kwartier zijn er instructies, werken aan weektaak etc.

De “schotten” tussen de leerjaren zijn grotendeels verdwenen. De kinderen ontvangen instructies en begeleiding passend bij de eigen leerdoelen en niveau ("door" de units en de leerjaren heen). De persoonlijke leerdoelen zijn opgesteld a.d.h.v. analyse en observaties en worden samen met het kind opgesteld. Tijdens het werken aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het kiezen van hun werkplek. 


Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze jongste kinderen leren zoveel mogelijk d.m.v. spel. We werken zoveel mogelijk in de thema's van de Kernconcepten. De leer-en ontwikkeldoelen zijn zoveel mogelijk opgenomen in deze thema's binnen de hoeken in de unit en in de school en daarnaast bij activiteiten gegeven door de leerkracht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle units werken we met Kernconcepten. Hierin zijn alle kerndoelen op het gebied van Oriëntatie op jezelf en de wereld opgenomen. We werken dus niet met aparte methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde etc. Elk schooljaar komen 8 thema's aan bod voor de hele school. We maken gebruik van het iXperium te Nijmegen en het Technieklokaal Maas & Waal om kinderen in aanraking te brengen met techniek en ICT. Om de onderwerpen levendiger en tastbaarder te maken voor de kinderen worden soms ook excursies georganiseerd of gastsprekers op school uitgenodigd. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. 

De leerdoelen van rekenen, taal en expressie nemen we ook zoveel mogelijk op in de thema's van de Kernconcepten. We maken met rekenen gebruik van het programma Math van Exova. Hierin werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau op de leerlijn.
Taal bieden we aan met de materialen van de Taal: doen kasten.

Naast deze vaardigheden werken we ook aan vaardigheden, de zgn 21st Century Skills.

Voor Engels maken we gebruik van de methode Tweens (leerjaar 5-8).

We besteden een deel van onze onderwijstijd aan kindgesprekken: reflectiegesprekken (individueel en in groepjes), rekengesprekken etc. De leerkracht is hier vooral de coach. In deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen: leren leren, plannen, welbevinden, voortgang persoonlijke doelen etc.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij:

 • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
 • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag i.v.m. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
 • het contact met de ouders hierover.

Door onze ("andere") manier van werken, kunnen wij op De Tweestroom kinderen met een brede ondersteuningsvraag begeleiden. Kinderen hoeven zich niet op het tempo van de gemiddelde leerling in een leerjaar te ontwikkelen. Er is juist ruimte voor een eigen tempo en mogelijkheden voor elk kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven