Basisschool De Tweestroom

Kerkstraat 27 6628 AB Altforst

 • Deze ruimte wordt steeds wisselend ingericht naar het thema van wereldoriëntatie waar we op dat moment mee bezig zijn (Hier Groei en Leven).
 • In deze ruimte kunnen kinderen vrij lezen.

Het team

Toelichting van de school

Team de Tweestroom schooljaar 2022-2023:

 • Onderwijsassistent Dieke van Heumen - werkzaam 3 dagen in de week
 • Leerkracht/ mentor unit 1 Linda van Mulekom - werkzaam 3 dagen in de week
 • Leerkracht/ mentor unit 1 Franca Peeters-de Vaan - werkzaam 3 dagen in de week
 • Leerkracht/ mentor unit 2 Marjolein Soetekouw - werkzaam 3,5 dag in de week
 • Leerkracht/ mentor unit 2 Cath Oor - werkzaam 3 dagen in de week
 • Vakleerkracht gym Pim van Dinteren - werkzaam 2 dagdelen in de week
 • Intern begeleider Pauline Douma - werkzaam 1 dag in de week
 • Directeur Caroline van den Heuvel - werkzaam 3 dagen in de week

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting Groeisaam PO heeft een eigen vervangingspool en daarnaast is Groeisaam ook aangesloten bij een regionale vervangingspool via IPPON.

Als er toch geen vervanging beschikbaar is, kunnen wij, met onze vorm van onderwijs, toch vaak een vervanging intern oplossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Tweestroom werken we in units:

 • In Unit 1 zitten kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar.
 • In Unit 2 zitten kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar

Elke ochtend starten de kinderen in de eigen unit; zij plannen hun weektaak, nemen de dagplanning door en is er aandacht voor sociaal-emotionele onderwerpen, actualiteit etc. Na de opstart zijn er onder andere instructies en werken de kinderen aan hun weektaak en persoonlijke doelen.

De “schotten” tussen de leerjaren zijn grotendeels verdwenen. De kinderen ontvangen instructies en begeleiding passend bij de eigen leerdoelen en niveau ("door" de units en de leerjaren heen). De persoonlijke leerdoelen zijn opgesteld a.d.h.v. analyse en observaties en worden samen met het kind opgesteld. Tijdens het werken aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het kiezen van hun werkplek. 

Schakelklas met NT2-onderwijs:
Per 13-06-2022 is er een schakelklas op de Tweestroom gestart voor Oekraïense leerlingen. Deze keuze is gemaakt omdat het aantal Oekraïense leerlingen toe was genomen, maar zich ook concentreerden op enkele scholen waardoor de druk op bepaalde klassen groter werd. De Tweestroom is één van deze scholen die relatief veel aanmeldingen heeft gekregen van Oekraïense leerlingen. Dat is natuurlijk gekoppeld aan de opvang in Altforst. 
De leerlingen in de groepen 1 en 2 blijven in de school binnen hun eigen dorpskern, de leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan naar de schakelklas. De scholen met Oekraïense leerlingen in de kleuter leeftijd krijgen zo mogelijk extra (ambulante) ondersteuning op hun eigen school.
De kernvakken (zoals rekenen, lezen, spelling) zullen voor de Oekraïense leerlingen in de schakelklas worden gegeven. Om integratie zo veel mogelijk op gang te brengen en leerlingen ook kennis te laten maken met elkaar willen we wel kijken waar bijvoorbeeld het bewegingsonderwijs of muzieklessen samen georganiseerd kunnen worden. Daarnaast spelen de kinderen gezamenlijk buiten en lunchen we samen.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze jongste kinderen leren zoveel mogelijk d.m.v. spel.
In alle units werken we met Kernconcepten. Hierin zijn alle kerndoelen op het gebied van Oriëntatie op jezelf en de wereld opgenomen. We werken dus niet met aparte methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde etc. Elk schooljaar komen 4 van de 8 thema's aan bod voor de hele school. We maken gebruik van het iXperium te Nijmegen en het Technieklokaal Maas & Waal om kinderen in aanraking te brengen met techniek en ICT. Om de onderwerpen levendiger en tastbaarder te maken voor de kinderen worden soms ook excursies georganiseerd of gastsprekers op school uitgenodigd. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. 

De leer-en ontwikkeldoelen van de Kernconcepten zijn opgenomen binnen de hoeken in de unit en in de school en daarnaast bij activiteiten gegeven door de leerkracht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerdoelen van rekenen, taal en expressie nemen we ook zoveel mogelijk op in de thema's van de Kernconcepten. We maken met rekenen gebruik van het programma Math van Exova. Hierin werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau op de leerlijn.

Taal bieden we aan met de materialen van de "Taal:doen!" kasten. Met Taal: doen! worden kinderen van 6 t/m 12 jaar uitgenodigd om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en creatief en analytisch denken.

Naast deze vaardigheden werken we ook aan vaardigheden, de zogenaamde 21st Century Skills.

Voor Engels maken we gebruik van de methode Tweens (leerjaar 5-8).

We besteden een deel van onze onderwijstijd aan kindgesprekken: reflectiegesprekken (individueel en in groepjes), rekengesprekken etc. De leerkracht is hier vooral de coach. In deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen: leren leren, plannen, welbevinden, voortgang persoonlijke doelen etc.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij:

 • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag i.v.m. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
 • het contact met de ouders hierover.

Door onze vorm van onderwijs, kunnen wij op De Tweestroom kinderen met een brede ondersteuningsvraag begeleiden. Kinderen hoeven zich niet op het tempo van de gemiddelde leerling in een leerjaar te ontwikkelen. Er is juist ruimte voor een eigen tempo en mogelijkheden voor elk kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door op maat te werken en aan te sluiten op specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen willen we toewerken naar inclusiever onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven