Basisschool De Tweestroom

Kerkstraat 27 6628 AB Altforst

  • Deze ruimte wordt steeds wisselend ingericht naar het thema van wereldoriëntatie waar we op dat moment mee bezig zijn (Hier Groei en Leven).
  • In deze ruimte kunnen kinderen vrij lezen.

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen én voor u als ouder/verzorger.

Wij willen goed onderwijs verzorgen, dat voldoet aan de wettelijke eisen en bijdraagt aan optimale resultaten voor alle kinderen. Daarbij hechten we grote waarde aan de manier waarop dit plaatsvindt; in gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders.

We bereiden onze kinderen voor op een samenleving die snel verandert; hoe ziet die eruit over 15 jaar? Rekenen, taal en lezen zijn bij ons belangrijk. Maar ook vaardigheden waarvan we denken dat onze kinderen die in de toekomst nodig: samenwerken, probleemoplossend denken, het gebruik van ICT bij leren, planning en zelfsturing (21st Century Skills).

Wij wensen alle betrokkenen een hele fijne tijd toe op De Tweestroom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigenaarschap
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Uitdaging
  • Slimfit onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

M.i.v. het schooljaar 2018-2019, zijn we gestart met het 5 gelijke dagenmodel in combinatie met het continurooster.

Alle kinderen van alle leerjaren/leeftijden gaan naar school van 8.30-14.00. Alle kinderen gebruiken de (eigen) lunch op school. Zij eten onder begeleiding van de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Terug naar boven