Christelijke Basisschool de Höchte

Beumeesweg 102 9661 AK Alteveer (Groningen)

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze resultaten:

Schooljaar 2022-2023:
Onze groep 8 behaalde in schooljaar 2022-2023 een gemiddelde score van 539,8. Deze score was ruim boven het landelijk gemiddelde van 535,2, boven de signaleringswaarde en boven onze schoolnormen. We zijn zeer tevreden met deze hele mooie score!
De gemiddelde scores van de afgelopen 3 jaar liggen telkens boven het landelijk gemiddelde.
De gemiddelde percentages 1F en 1S/2F van de eindtoets 2022-2023 liggen boven de ondergrens en boven de schoolnorm. De gemiddeld behaalde percentages referentieniveaus van de afgelopen 3 jaar ligt ruim boven de ondergrens.
In dit jaar behaalde 95,8% van onze leerlingen het referentieniveau 1F. Dit ligt net boven het landelijk gemiddeld van 95,5%.
In dit jaar behaalde 87,5% van onze leerlingen het referentieniveau 1S/2F. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddeld van 60,2%.

Schooljaar 2021-2022: 
Onze groep 8 behaalde in schooljaar 2021-2022 een gemiddelde groepsscore 539,9. Deze score was ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,8.
In dit jaar behaalde 100% van onze leerlingen het referentieniveau 1F voor alle domeinen: Lezen, Taalverzorging en Rekenen. Daarnaast behaalde 86% het referentieniveau 2F voor de domeinen Lezen en Taalverzorging en 57% behaalde het referentieniveau 1S voor het domein Rekenen. 

Schooljaar 2020-2021: 
Onze groep 8 behaalde in schooljaar 2020-2021 een gemiddelde groepsscore van 534,8. Dat was boven de landelijk gemiddelde groepsscore.  In schooljaar 2020-2021 behaalde 100% van onze leerlingen op de Cito Eindtoets het referentieniveau van 1F voor Lezen en Taalverzorging. Voor Rekenen werd een percentage van 91,7% 1F niveau behaald. In schooljaar 2020-2021 werden onze eigen schoolnormen betreft de Eindtoets behaald. Ook scoorden we boven de de inspectiegrens. 

Doorstroomtoets:  

Groep 8 leerlingen van onze school maken in februari de doorstroomtoets. Deze toets geeft aan op welk referentieniveau leerlingen van groep 8 functioneren en geeft een advies voor de best passende schoolsoort: het toetsadvies. De doorstroomtoets toetst de volgende domeinen: rekenen, taal, schrijven, begrijpend lezen, spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden. 

Aanpassingen Doorstroomtoets:  

Wettelijk gezien zijn leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften niet uitgezonderd van de Cito-toets en gewoon verplicht om die te maken. De eisen van de Centrale Eindtoets zijn dan ook voor alle kinderen hetzelfde. De vorm waarin de toets aangeboden wordt aan leerlingen kan wel verschillend zijn.  Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte mogen scholen aanpassingen organiseren die de belemmering wegnemen. Zo krijgen ook die leerlingen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Een school heeft de plicht na te gaan welke aanpassingen mogelijk zijn. De leerkracht van groep 7-8 brengt samen met IB en directie in kaart welke behoeften er zijn en welke aanpassingen het beste bij een kind passen.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. Binnen onze school werken wij met de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito voor de vakken Rekenen-Begrijpend Lezen-Technisch Lezen en Spelling. 2 Keer per jaar (in februari en in juni) worden deze leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Van deze tussenresultaten worden analyses gemaakt. Die analyses kunnen leiden tot interventies op school-, groeps- of leerlingniveau om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Ook kunnen deze analyses leiden tot aanpassingen in het aanbod op schoolniveau, scholingskeuzes voor leerkrachten en sturing op het handelen van leerkrachten. 

De toetsen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling hebben een signalerende functie. Wij gebruiken daarnaast nog een aantal toetsen voor individuele leerlingen die voor ons een diagnosticerende functie hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procesbeschrijving/ Werkwijze:

Plaatsingswijzer: Ter onderbouwing van het (voorlopig) schooladvies maken wij gebruik van de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer geeft een vervolgonderwijsadvies op basis van de leerlingvolgsysteemscores die leerlingen in de groepen 6 t/m 8 behalen. Na de M7-toetsen, de leerlingvolgsysteemtoetsen van groep 7, wordt de plaatsingswijzer voor het eerst met ouders en leerlingen besproken.

Toetsadvies: Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een doorstroomtoets. Deze toets geeft aan op welk referentieniveau leerlingen van groep 8 functioneren en geeft een advies voor de best passende schoolsoort: het toetsadvies. Hoewel de Doorstroomtoets een momentopname is, geeft de toets als het goed is meestal het niveau van de leerlingen goed weer.

Referentieniveaus: De leerlingvolgsysteem toetsen en de doorstroomtoets geven ook weer welk referentieniveau een leerling al beheerst of hoe dicht een leerling een referentieniveau genaderd heeft. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. De referentieniveaus spelen ook een rol bij de advisering. 

Overige informatiebronnen: Het schooladvies wordt op meer dan alleen de toetsscores gebaseerd. Naast de onderbouwing met toetsscores wordt gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

 • Gedragskenmerken en sociaal-emotionele vaardigheden
 • Kindkenmerken en vaardigheden met betrekking tot: werkhouding, motivatie, eigenaarschap, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen
 • Resultaten op methodegebonden toetsen
 • Resultaat op capaciteiten- of intelligentieonderzoek
 • Zorgdossier leerling

Betrokkenen bij het definitief advies: In veel gevallen sluiten de leerprestaties, de gedragskenmerken, de werkhouding en het totaalbeeld van onze leerlingen goed bij elkaar aan en is de richting van het schooladvies duidelijk. Soms duiden leerresultaten minder eenduidig naar één bepaald schooltype en dan wordt er meer waarde toegekend aan de ‘zachte leerlingkenmerken’. Om ieder kind een zo objectief en passend mogelijk advies te geven komen wij tot een schooladvies door overleg binnen de adviescommissie: leerkracht van groep 7-8, IB en de directie.

Herzien advies: Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het basisschooladvies, dan wordt het advies naar boven bijgesteld, tenzij dit onderbouwd niet in het belang van het kind is. Valt de uitslag van de doorstroomtoets lager uit dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies niet aangepast.

Kindgesprekken: Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken worden bij de schooladviesprocedure, zodat er mét hen gepraat wordt en niet óver hen. Op die manier willen we hun eigenaarschap en motivatie te versterken. De leerlingen in groep 7 en 8 sluiten daarom aan bij de spreekmomenten en dus ook bij de adviesgesprekken met ouders. De leerkracht van groep 7 en 8 voert ook in de klas kind- en ontwikkelgesprekken met de leerlingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit helpt bij het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, het in kaart brengen van onderwijsbehoeften en het ontwikkelen van vaardigheden, zoals probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken en zelfsturing.

Tijdpad:

Groep 7:

 • September: Informatieavond – algemene informatie over VO en referentieniveaus voor ouders.
 • Maart: Spreekmoment 2; ouders en leerling aanwezig. 1e keer plaatsingswijzer bespreken. Indien nodig alvast contact leggen met zorgcoördinator VO.
 • Juni: Spreekmoment 2; ouders en leerling aanwezig. Voortgang bespreken o.a. a.d.h.v. de plaatsingswijzer. 

Groep 8:

 • September: Informatieavond – Bespreken tijdpad procedure overstap PO-VO.
 • Oktober: Afname leerlingvolgsysteemtoetsen B8. 
 • November: Spreekmoment 1- Voorlopig adviesgesprek + in kaart brengen mogelijke ondersteuningsbehoeften doorstroomtoets.
 • Januari: Open dagen VO scholen.
 • Februari: Afname doorstroomtoets 
 • Uiterlijk 15 maart: uitslag doorstroomtoets binnen
 • Maart: Vóór 24 maart spreekmoment 2– Definitief adviesgesprek + aanmeldingsprocedure starten.
 • Tussen 25 en 31 maart: Definitieve aanmelding VO. 
 • Mei: Warme overdracht PO-VO
 • Juni: Definitieve plaatsing van leerlingen in VO.

Bezwaarprocedure: Het basisschooladvies wordt onderbouwd binnen het OSO-dossier.

 • Stap 1: Bent u het niet eens met schooladvies, vraag de school dan om een toelichting aan de hand van deze onderbouwing.
 • Stap 2: Bent u het oneens met de onderbouwing van de leerkracht? Probeer dit dan met tegenargumenten duidelijk te maken en door te vragen.
 • Stap 3: Vind u het advies niet goed onderbouwd dan kunt u de groepsleerkracht of de schooldirecteur vragen het advies nog bij te stellen of verder te onderbouwen.
 • Stap 4: Komt u er samen met de school niet uit, dan kunt u het schoolbestuur nog vragen het advies bij te stellen. U moet dan wel met hele goede argumenten komen. Eventueel kunt u ook een klacht indienen over de gang van zaken rond het schooladvies. (zie procedure klacht indienen) De school moet uiteindelijk een professionele inschatting geven welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor uw kind. Het schoolbestuur heeft hierin het laatste woord (art. 42 lid 2 WPO), u kunt als ouder niet het schooladvies bepalen. Wanneer ouders het niet eens zijn met het schooladvies kan dit worden opgenomen in het dossier.

  Bezwaar heroverweging: In februari maakt uw kind de doorstroomtoets. Valt de uitslag van de toets tegen, dan blijft het basisschooladvies onveranderd. Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het basisschooladvies, dan wordt het advies naar boven bijgesteld, tenzij dit onderbouwd niet in het belang van het kind is.
  De adviescommissie zal nogmaals zorgvuldig naar het gegeven advies kijken. De wet bepaalt dat de school het volgende kan besluiten:

  • het advies naar boven bij te stellen
  • het advies te handhaven, de school moet dan wel motiveren waarom het advies niet wordt verhoogd ( art. 42 lid 2 WPO)

  Ouders die vermoeden dat er sprake is van een onrechtvaardige behandeling bij de heroverweging van het basisschooladvies, kunnen een klacht of bezwaar indienen bij de desbetreffende school of diens bestuur. Het gaat hierbij niet om een in de wet geregelde bezwaarmogelijkheid, maar om een verzoek om de beslissing nogmaals te overdenken of beter te onderbouwen.

  Weergave Schooladvies

  Bron

  Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

  In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
  In het derde jaar

  Bron

  Sociale ontwikkeling

  Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

  Wij streven naar een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet. Wij willen een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat bieden waarin we saamhorigheid tussen leerkrachten en leerlingen onderling bevorderen en waarin we de individuele ontwikkeling van kinderen stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen bij ons op school. Daar wordt door het team continu aan gewerkt. 

  Uit de laatste inspectierapporten, ouder- leerling- en personeel-enquêtes blijkt dat zowel leerlingen, als ouders als personeel zich veilig en gezien voelen bij ons op school. 

  Sterke kanten van onze school: 

  • Sterk pedagogisch klimaat waarbij veel aandacht is voor kinderen en ouders. 
  • Veilige omgeving in alle facetten: omgang - gebouw en plein. 
  • Fijne gastvrije sfeer. Leerlingen, ouders en externen voelen zich welkom bij ons op school. 

  Kanjertraining: 

  In schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit?een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

  Deze methode voor het basisonderwijs streeft de volgende doelen na: 

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.   
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

  De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi (Nederlands jeugdinstituut) als effectief bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

  De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om?pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee,?maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en?te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.   

  Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Geborgenheid
  • Saamhorigheid

  Wat zegt de inspectie over de school?

  Toelichting van de school

  Samenvatting laatste inspectiebezoeken: 

  We zijn trots op het feit dat we van de inspectie van Onderwijs in november 2022 de waardering GOED hebben ontvangen.
  Ons team werd gekenmerkt als bevlogen en professioneel dat samen zorg draagt voor goed onderwijs en sterk handelt vanuit duidelijke visie en missie. Onze school heeft hoge ambities en goede resultaten voor taal en rekenen. We hebben goed zicht op de leerlingpopulatie, op onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften en sturen het aanbod daarop aan. Er is een structureel sterke samenwerking met externe partners en er is een pro-actief veiligheidsbeleid in samenwerking met ouders/verzorgers. De inspectie beaamt dat we als school een mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt met betrekking tot preventief werken en de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit alles vindt plaats in een krachtige structuur van cyclisch werken waarbij er een zichtbare leer- en verbetercultuur aanwezig is. 
  Onze missie "Met de Höchte op de hoogte' werd door de inspecteurs in alle lagen (team, leerlingen, ouders) teruggezien.

  Dit beeld willen wij graag vast blijven houden en uitbreiden. We bieden goed onderwijs, en dat willen we ook zo houden.

  Van de 10 indicatoren zijn de volgende indicatoren met een goed gewaardeerd:

  - Kwaliteitsgebied Onderwijsproces: zicht op ontwikkeling en begeleiding.
  - kwaliteitsgebied Veiligheid en schoolklimaat: veiligheid.
  - kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten: onderwijsresultaten.
  - Kwaliteitsgebied Sturen kwaliteitszorg en ambitie: visie, ambitie, doelen.
  - Kwaliteitsgebied Sturen kwaliteitszorg en ambitie: uitvoering kwaliteitscultuur.  Terug naar boven