Christelijke Basisschool de Höchte

Beumeesweg 102 9661 AK Alteveer (Groningen)

 • Zo bijzonder cbs "de Hochte", zoveel kinderen om ons heen. Kijk je rugzak wordt gevuld. Respect, liefde en ook veel geduld. Verdraagzaamheid en aardig zijn, dat vindt iedereen hier fijn!
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze resultaten:

Onze groep 8 behaalde in schooljaar 2020-2021 een gemiddelde groepsscore van 534,8. Dat was boven de landelijk gemiddelde groepsscore. De afgelopen tien jaar, met uitzondering van 2019, scoorde onze groep 8 steeds (ruim) boven de inspectiegrens. In schooljaar 2020-2021 behaalde 100% van onze leerlingen op de Cito Eindtoets het referentieniveau van 1F voor Lezen en Taalverzorging. Voor Rekenen werd een percentage van 91,7% 1F niveau behaald. In schooljaar 2020-2021 werden onze eigen schoolnormen betreft de Eindtoets behaald. Ook scoorden we boven de de inspectiegrens. 

Eindtoets:  

Groep 8 leerlingen van onze school maken in april de Cito Eindtoets. Deze toets geeft aan op welk referentieniveau leerlingen van groep 8 functioneren en geeft een advies voor de best passende schoolsoort: het toetsadvies. De Eindtoets toetst de volgende domeinen: rekenen, taal, schrijven, begrijpend lezen, spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden. Hoewel de Eindtoets een momentopname is, geeft de toets meestal het niveau van de leerlingen goed weer. 

Uitzonderingen afname Cito Eindtoets

Er zijn 3 uitzonderingen die kunnen doen besluiten dat een leerling de Eindtoets niet hoeft te maken:  

 • Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.  
 • Leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte uitstroom voortgezet speciaal onderwijs.  
 • Leerlingen met een IQ lager dan 75 volgens een recente IQ-test.  

Aanpassingen Cito Eindtoets:  

Wettelijk gezien zijn leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften niet uitgezonderd van de Cito-toets en gewoon verplicht om die te maken. De eisen van de Centrale Eindtoets zijn dan ook voor alle kinderen hetzelfde. De vorm waarin de toets aangeboden wordt aan leerlingen kan wel verschillend zijn.  Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte mogen scholen aanpassingen organiseren die de belemmering wegnemen. Zo krijgen ook die leerlingen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Een school heeft de plicht na te gaan welke aanpassingen mogelijk zijn. De leerkracht van groep 7-8 brengt samen met IB en directie in kaart welke behoeften er zijn en welke aanpassingen het beste bij een kind passen.  


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. Binnen onze school werken wij met de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito voor de vakken Rekenen-Begrijpend Lezen-Technisch Lezen en Spelling. 2 Keer per jaar (in februari en in juni) worden deze leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Van deze tussenresultaten worden analyses gemaakt. Die analyses kunnen leiden tot interventies op school-, groeps- of leerlingniveau om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Ook kunnen deze analyses leiden tot aanpassingen in het aanbod op schoolniveau, scholingskeuzes voor leerkrachten en sturing op het handelen van leerkrachten. 

De toetsen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling hebben een signalerende functie. Wij gebruiken daarnaast nog een aantal toetsen voor individuele leerlingen die voor ons een diagnosticerende functie hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procesbeschrijving/ Werkwijze:

Plaatsingswijzer: Ter onderbouwing van het (voorlopig) schooladvies maken wij gebruik van de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer geeft een vervolgonderwijsadvies op basis van de leerlingvolgsysteemscores die leerlingen in de groepen 6 t/m 8 behalen. Na de M7-toetsen, de leerlingvolgsysteemtoetsen van groep 7, wordt de plaatsingswijzer voor het eerst met ouders en leerlingen besproken.

Toetsadvies: Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Deze toets geeft aan op welk referentieniveau leerlingen van groep 8 functioneren en geeft een advies voor de best passende schoolsoort: het toetsadvies. Hoewel de Eindtoets een momentopname is, geeft de toets meestal het niveau van de leerlingen goed weer.

Referentieniveaus: De leerlingvolgsysteem toetsen en de Eindtoets geven ook weer welk referentieniveau een leerling al beheerst of hoe dicht een leerling een referentieniveau genaderd heeft. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. De referentieniveaus spelen ook een rol bij de advisering. 

Overige informatiebronnen: Het schooladvies wordt op meer dan alleen de toetsscores gebaseerd. Naast de onderbouwing met toetsscores wordt gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

 • Gedragskenmerken en sociaal-emotionele vaardigheden
 • Kindkenmerken en vaardigheden met betrekking tot: werkhouding, motivatie, eigenaarschap, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen
 • Resultaten op methodegebonden toetsen
 • Resultaat op capaciteiten- of intelligentieonderzoek
 • Zorgdossier leerling

Betrokkenen bij het definitief advies: In veel gevallen sluiten de leerprestaties, de gedragskenmerken, de werkhouding en het totaalbeeld van onze leerlingen goed bij elkaar aan en is de richting van het schooladvies duidelijk. Soms duiden leerresultaten minder eenduidig naar één bepaald schooltype en dan wordt er meer waarde toegekend aan de ‘zachte leerlingkenmerken’. Om ieder kind een zo objectief en passend mogelijk advies te geven komen wij tot een schooladvies door overleg binnen de adviescommissie: leerkracht van groep 7-8, IB en de directie.

Herzien advies: Wanneer de uitslag van de Eindtoets hoger uitvalt dan het basisschooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies. De basisschool kan er vervolgens voor kiezen het schooladvies aan te passen. Valt de uitslag van de Eindtoets lager uit dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies niet aangepast.

Kindgesprekken: Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken worden bij de schooladviesprocedure, zodat er mét hen gepraat wordt en niet óver hen. Op die manier willen we hun eigenaarschap en motivatie te versterken. De leerlingen in groep 7 en 8 sluiten daarom aan bij de spreekmomenten en dus ook bij de adviesgesprekken met ouders. De leerkracht van groep 7 en 8 voert ook in de klas kind- en ontwikkelgesprekken met de leerlingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit helpt bij het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, het in kaart brengen van onderwijsbehoeften en het ontwikkelen van vaardigheden, zoals probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken en zelfsturing.

Tijdpad:

Groep 7:

 • September: Informatieavond – algemene informatie over VO en referentieniveaus voor ouders.
 • Maart: Spreekmoment 2; ouders en leerling aanwezig. Indien nodig alvast contact leggen met zorgcoördinator VO.
 • Juni: Spreekmoment 2; ouders en leerling aanwezig – 1e keer plaatsingswijzer bespreken.

Groep 8:

 • September: Informatieavond – Bespreken tijdpad procedure overstap PO-VO.
 • Oktober: Spreekmoment 1- Voorlopig adviesgesprek + in kaart brengen mogelijke ondersteuningsbehoeften Eindtoets.
 • Januari: Open dagen VO scholen.
 • Februari: Spreekmoment 2– Definitief adviesgesprek + aanmeldingsprocedure starten.
 • Maart: Vóór 1 maart aanmeldingen binnen zijn bij VO.
 • April: Afname Cito Eindtoets - Mei: Uitslagen Cito Eindtoets binnen. Mogelijkheid tot herzien schooladvies.
 • Mei: Warme overdracht PO-VO
 • Juni: Definitieve plaatsing van leerlingen in VO.

Bezwaarprocedure: Het basisschooladvies wordt onderbouwd binnen het OSO-dossier.

 • Stap 1: Bent u het niet eens met schooladvies, vraag de school dan om een toelichting aan de hand van deze onderbouwing.
 • Stap 2: Bent u het oneens met de onderbouwing van de leerkracht? Probeer dit dan met tegenargumenten duidelijk te maken en door te vragen.
 • Stap 3: Vind u het advies niet goed onderbouwd dan kunt u de groepsleerkracht of de schooldirecteur vragen het advies nog bij te stellen of verder te onderbouwen.
 • Stap 4: Komt u er samen met de school niet uit, dan kunt u het schoolbestuur nog vragen het advies bij te stellen. U moet dan wel met hele goede argumenten komen. Eventueel kunt u ook een klacht indienen over de gang van zaken rond het schooladvies. (zie procedure klacht indienen) De school moet uiteindelijk een professionele inschatting geven welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor uw kind. Het schoolbestuur heeft hierin het laatste woord (art. 42 lid 2 WPO), u kunt als ouder niet het schooladvies bepalen. Wanneer ouders het niet eens zijn met het schooladvies kan dit worden opgenomen in het dossier.

  Bezwaar heroverweging: In april maakt uw kind de eindtoets. Valt de uitslag van de toets tegen, dan blijft het basisschooladvies onveranderd. Valt de score op de eindtoets hoger uit dan het basisschooladvies dan is de basisschool verplicht het gegeven advies te heroverwegen. De adviescommissie zal nogmaals zorgvuldig naar het gegeven advies kijken. De wet bepaalt dat de school het volgende kan besluiten:

  • het advies naar boven bij te stellen
  • het advies te handhaven, de school moet dan wel motiveren waarom het advies niet wordt verhoogd ( art. 42 lid 2 WPO)

  Ouders die vermoeden dat er sprake is van een onrechtvaardige behandeling bij de heroverweging van het basisschooladvies, kunnen een klacht of bezwaar indienen bij de desbetreffende school of diens bestuur. Het gaat hierbij niet om een in de wet geregelde bezwaarmogelijkheid, maar om een verzoek om de beslissing nogmaals te overdenken of beter te onderbouwen.

  Weergave Schooladvies

  Bron

  Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

  In het eerste jaar

  Bron

  In het derde jaar

  Bron

  Wat zegt de inspectie over de school?

  Toelichting van de school

  Samenvatting laatste inspectiebezoeken: 

  Uit inspectiebezoeken van 2016 en 2018 werd het beeld dat wij van onze school schetsen herkend en erkend door de inspecteurs. Onze missie "Met de Höchte op de hoogte' en onze kernwaarden werden door de inspecteurs in alle lagen (team, leerlingen, ouders) teruggezien. Van de 10 indicatoren zijn er 5 voldoende gewaardeerd en 5 zelfs goed. Dit beeld willen wij graag vast blijven houden en uitbreiden. We bieden goed onderwijs, en dat willen we ook zo houden.

  In 2018 kenmerkte de inspectie de kracht van ons team als volgt: een zeer betrokken, professioneel en kritisch team dat zich samen verantwoordelijk voelt en samen sterk staat in opleiden en kennis delen. De uitslagen van de personeelsenquête en de ouderenquête onderschrijven dit beeld. 


  Terug naar boven