Christelijke Basisschool de Höchte

Beumeesweg 102 9661 AK Alteveer (Groningen)

  • Zo bijzonder cbs "de Hochte", zoveel kinderen om ons heen. Kijk je rugzak wordt gevuld. Respect, liefde en ook veel geduld. Verdraagzaamheid en aardig zijn, dat vindt iedereen hier fijn!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 leerlingen van onze school maken de Cito Eindtoets. Deze toets geeft aan op welk (referentie)niveau leerlingen van groep 8 functioneren. De Eindtoets toetst de volgende domeinen: rekenen, taal, schrijven, begrijpend lezen, spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden. 

Hoewel de Eindtoets een momentopname is, geeft de toets meestal het niveau van de leerlingen goed weer. 

De gemiddelde landelijke eindscore van de Cito Eindtoets ligt rond de 535 punten. De afgelopen tien jaar, met uitzondering van 2019, scoorden onze groep 8 leerlingen de afgelopen jaren steeds (ruim) boven de inspectiegrens. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen.

Vier keer per jaar wordt tijdens 'meetmomenten' d.m.v. toetsing gekeken of de koers die wij varen met onze leerlingen nog de juiste is. Op groepsniveau worden zo nodig aanpassingen gedaan in het aanbod naar de leerlingen. De tussenresultaten worden twee keer per jaar geanalyseerd door de intern begeleider en de directie.  Er wordt op schoolniveau een analyse gemaakt. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod op schoolniveau, scholingskeuzes voor leerkrachten en sturing op handelen van leerkrachten. De toetsen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling hebben een signalerende functie. Wij gebruiken daarnaast nog een aantal toetsen voor individuele leerlingen die voor ons een diagnosticerende functie hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de spreekavonden in januari/ februari wordt met alle leerlingen van groep 8 en hun ouders het voorlopig vervolgonderwijsschooladvies  besproken. Ter onderbouwing wordt daarbij gebruik gemaakt van de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer geeft een vervolgonderwijsadvies op basis van de Leerlingvolgsysteemscores die leerlingen in de groepen 6 t/m 8 behalen. Naast deze onderbouwing met toetsscores zijn leerlingkenmerken als eigenaarschap, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen van groot belang bij het advies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven