Christelijke Basisschool de Höchte

Beumeesweg 102 9661 AK Alteveer (Groningen)

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte

Het team

Toelichting van de school

Team: 

Wij zijn een enthousiast, betrokken, positief kritisch, goed op elkaar ingespeeld en elkaar aanvullend team. De kracht van ons team kenmerkt zich volgens de inspectie als volgt: een team dat op bevlogen en professionele wijze zorgt voor goed onderwijs op de Höchte. Wij herkennen dit beeld van ons team absoluut en het beeld wordt ondersteund door externe stakeholders en ouders. 

Wij doen iedere dag weer ons best om al onze leerlingen een prettig en veilig gevoel te laten geven bij ons op school en ze zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Via Parro zijn onze leerkrachten tijdens werkdagen van 8.00 tot 16.30 te bereiken. 

Ons team 2023-2024:

 • Directeur: Miriam Stuut
 • Intern begeleider: Janneke Smit
 • Groepsleerkrachten groep 1/2: Willy Wubs en Miriam Stuut
 • Groepsleerkrachten groep 3/4: Erna Wilting en Heidi Scheltens
 • Groepsleerkrachten groep 5/6: Roelianne Wilzing, Janneke Smit en Rachel Klaucke
 • Groepsleerkrachten groep 7/8: Heleen Harms
 • Schoolschoonmaak: Monica Boskers
 • Onderwijsasssistent: Aniek Sterenborg

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid ziekte- of verlofvervanging:

Als een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag, wordt de Vervangerspool ingeschakeld om voor een vervanger te zorgen. Dat lukt steeds minder goed door het lerarentekort. Steeds vaker is er geen enkele leerkracht beschikbaar.

Wat doen we als er geen vervanger beschikbaar is?

Als dat het geval is, wordt er allereerst gekeken binnen de school of er een oplossing te vinden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een deeltijd leerkracht een extra dag wil werken of door de inzet van een stagiaire. Het bestuur vindt het onwenselijk om de directeur of interne begeleider in te zetten bij vervangingen.

Wat doen we als ook dit niet mogelijk is?

Allereerst wordt gekeken of de groep samengevoegd kan worden met een andere groep of dat de leerlingen over meerdere groepen verdeeld worden. Dit doen we incidenteel (om onrust in meerdere groepen zoveel mogelijk te beperken) en is ook altijd een tijdelijke oplossing (voor één dag of hooguit enkele dagen). We willen niet dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor te veel en te vaak onder druk komt te staan in twee of meer groepen.

Wat doen we alle bovenstaande opties niet mogelijke zijn?

De laatste stap is dat een groep naar huis gestuurd wordt. Dat doen we liever niet, maar helaas is een andere keuze steeds minder mogelijk. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerstofjaarklassensysteem

Op CBS De Höchte werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd grotendeels hetzelfde onderwijsaanbod krijgen. Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van lesmethodes. Per leerjaar is vastgelegd wat er behandeld moet worden. De belangrijkste doelstelling van het leerstofjaarklassensysteem is het overbrengen van kennis. Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling passen bij het leerstofaanbod in een andere klas kunnen wij de keuze maken tot groepsdoorbrekend werken. 

Huidige situatie

Aan het begin van schooljaar 2023-2024 starten wij met 70 leerlingen. Er zijn 4 combinatiegroepen. Er wordt in de meeste groepen door duo-collega’s les gegeven. Er is onderling veel en goed overleg waardoor de continuïteit bewaakt wordt. Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

1e periode bassischool: 

In de 1e periode van groep 1 ligt het accent voornamelijk op het wennen om naar school te gaan. Onze jonge leerlingen leren vertrouwd te raken met de gang van zaken, de regelmaat en de gewoontevorming op school. De zorg voor het jonge kind binnen Passend Onderwijs is beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Na een warme overdracht vanuit de peuterspeelzaal of tijdens de wenperiode wordt de zorgbehoefte van de leerling bepaald. 

Werken met thema's

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt aan de hand van thema's. Binnen deze thema's worden gerichte activiteiten aangeboden. Er wordt daarbij aansluiting gezocht bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. We stimuleren onze leerlingen zoveel mogelijk naar zelfstandigheid. In de verschillende hoeken in de klas en met het ontwikkelingsmateriaal kunnen onze leerlingen zich spelenderwijs ontwikkelen. Op deze manier worden ze ook gestimuleerd tot samenwerken en samen spelen met anderen. 

Leerlijnen Jonge Kind: 

In groep 1 en 2 werken we volgens de Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. Deze leerlijnen beschrijven het werken met kleuters in al zijn veelzijdigheid. Per periode per groep worden de doelen en het aanbod beschreven. Dit wordt per leerling geregistreerd. Leerkrachten stemmen met behulp van de leerlijnen Jonge Kind het onderwijsaanbod voor de groep en voor leerlingen met extra zorgbehoeften af. Ook wordt er met behulp van de leerlijnen Jonge Kind de ontwikkeling van alle leerlingen goed gevolgd en worden de behaalde doelen of nieuwe doelen bijgehouden. We streven ernaar dat onze leerlingen aan het einde van groep 2 aan de startvoorwaarden van groep 3 kunnen voldoen. 

Methodes groep 1 en 2: 

 • Lezen: Fonemisch bewustzijn CPS en Bouw!
 • Rekenen: Rekenplein
 • Taal: Schatkist (bronnenboek) 
 • Levensbeschouwing: Kind op Maandag

De doorgaande lijn (van groep 2 naar groep 3): 

Het leerstofaanbod in groep 2 stemmen we zo goed mogelijk af op de leerstof van groep 3. Op die manier kunnen onze leerlingen zo goed mogelijk starten in groep 3. De laatste jaren hebben we ons ingezet om ook de manier van werken van groep 2 naar groep 3 zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.   

De ontwikkelings- en vormingsgebieden in groep 1 en 2 zijn: 

 • taalontwikkeling
 • woordenschatontwikkeling
 • auditieve ontwikkeling (luisteren en horen)
 • visuele ontwikkeling (kijken en zien)
 • fonemisch bewustzijn (voorbereiding taal- en leesonderwijs)
 • rekenontwikkeling
 • beginnende gecijferdheid (voorbereiding rekenonderwijs)
 • zintuigelijke ontwikkeling 
 • fijne motorische ontwikkeling (voorbereidend schrijven)
 • grove motorische ontwikkeling (bewegen - gym)
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • bevordering gezond gedrag
 • wereldoriëntatie-burgerschapszin
 • muzikale en expressieve ontwikkeling
 • zelfstandig spelen en werken 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodes:

Vanuit onze visie richten wij ons onderwijs in. In de wet staat van ieder vak welke kerndoelen kinderen moeten beheersen. Aan de hand van die kerndoelen kiezen wij heel zorgvuldig een bepaalde methode bij onze visie en onze schoolpopulatie. Al onze methodes voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. 

Methodes binnen onze school leerjaar 3 t/m 8:

 • Godsdienst: Kind op Maandag
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
 • Lezen groep 3: Veilig Leren Lezen - Kim
 • Voortgezet technisch lezen groep 4 t/m 7: Estafette 3.0
 • Begrijpend lezen: Estafette 3.0 en Nieuwsbegrip XL 
 • Taal: Taal op Maat
 • Spelling: Spelling op Maat
 • Rekenen: Pluspunt 4 + Bareka Rekenmuurtje 
 • Wereldoriëntatie: Meander (aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) en Naut (natuur). Deze methodes sluiten bij elkaar aan. 
 • Verkeer: Let's go!
 • Beeldende vorming: Moet je doen (bronnenboek)
 • Muziek: Kunstenschool Groningen
 • Techniek: Techniek torens en Lego League (programmeren) 
 • Bewegingsonderwijs: Basislessen Bewegingsonderwijs
 • Levensbeschouwing: Kind op Maandag en Kanjertraining
 • Engels: Take it easy

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel (SOP): 

CBS De Höchte biedt de basisondersteuning, zoals die in het kader van Passend Onderwijs van de school verwacht mag worden. Vanaf het moment dat kinderen bij ons op school komen tot het moment dat ze onze school verlaten zorgen wij voor onze leerlingen. Ieder kind verdient de zorg die past bij de onderwijsbehoefte. Wij streven ernaar al onze leerlingen die zorg te bieden die het nodig heeft. Daarbij blijven wij altijd goed kijken naar het kind. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van onze school. Het welbevinden van onze leerlingen moet altijd voorop staan. Dankzij de inzet, betrokkenheid en kwaliteiten van het team kunnen wij op dit moment veel leerlingen een passende plek bieden. De grootte van de groep, de zorgzwaarte van de leerling en de bekwaamheid van de leerkracht spelen een grote rol in de ondersteuning die wij kunnen bieden. Ieder kind is uniek en wij zoeken en streven altijd naar de beste ondersteuning voor ieder kind. Soms lopen we daarbij tegen onze grenzen in ondersteuning aan. Onze school heeft in het SOP nader beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden betreft Passend onderwijs. 

Ondersteuningsniveaus

Binnen de scholen van Scholengroep Perspectief werken we met vijf ondersteuningsniveaus.

 • Niveau 1: Basisaanbod in de groep. 
 • Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep. 
 • Niveau 3: Specifieke ondersteuning (buiten de groep). 
 • Niveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek. 
 • Niveau 5: Aanmelding bij het Samenwerkingsverband. 

Niveau 1 en niveau 2 vallen binnen de basisondersteuning. 

Samenwerking externe partners:

Als de onderwijsbehoefte groter is dan wat binnen de basisondersteuning geboden kan worden, kunnen wij een beroep doen op het Steunpunt Perspectief Onderwijs en op externe partners. Wij vinden daarom een goede samenwerking met externe partners erg belangrijk. Door een goede samenwerking met externe partijen en ouders kunnen wij samen sterk staan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van onze leerlingen, onze ouders en ons team. Dat vraagt om een goede afstemming en daarom hebben wij korte lijnen met alle externe betrokkenen. 

Ondersteuningsteam Scholengroep Perspectief:

Binnen Scholengroep Perspectief hebben we een eigen expertisecentrum voor hulpvragen van scholen m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Als wij behoefte hebben aan advies of ondersteuning kunnen we een beroep doen op de aanwezige deskundigheid. Zij houden zich bezig met een drietal taken:  

 • Het adviseren van scholen m.b.t. ondersteuningsbehoefte van een leerling (plan van aanpak, eigen leerlijn, arrangement)  
 • Onderzoek (laten) uitvoeren (pedagogisch, didactisch, psychologisch, observatie) en ondersteuning bieden aan leerkrachten (coaching en video interactiebegeleiding) 
 • Het adviseren van het bestuur m.b.t. inzet en uitvoering van arrangementen en de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs.  In bijzondere situaties kan ook een beroep worden gedaan op externe specialistische deskundigheid, zoals GZ-psycholoog, logopedist, lees- en dyslexiespecialist, fysiotherapeut, ergotherapeut en schoolmaatschappelijk werk.

Logopedie: 

Onze school wordt ook bezocht door een logopediste. Wanneer u vermoedt dat uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, stem, mondgewoonten en/of auditieve vaardigheden kunt u de leerkracht van uw kind of de IB-er benaderen. U kunt ook zelf contact opnemen met de afdeling logopedie van GGD Groningen via logopedie@ggd.groningen.nl. We hebben een nauwe samenwerking met de logopediste Irema Blokzijl van de PraatMaatGroep, zodat we de logopediebegegeleiding en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen goed op elkaar af kunnen stemmen. Meer informatie over de PraatMaatGroep kunt u vinden op de website: http://www.depraatmaatgroep.nl/logo-flex.

Stichting Welstad - inloopspreekuur:

Stichting Welstad is een vrij toegankelijk en zeer laagdrempelige organisatie waar ouders terecht kunnen voor vragen over o.a. opvoeden, gezondheid, echtscheiding, eenzaamheid of geld. Annemieke Kok is de maatschappelijk werkster die verbonden is aan onze school. Twee keer per maand op dinsdagmiddag houdt Welstad een inloopspreekuur binnen onze school, in de schoolbibliotheek. Naast het inloopspreekuur kunnen ouders ook altijd contact opnemen met directie of IB, Miriam Stuut of Janneke Smit via 0599-331348, of rechtstreeks contact opnemen mevrouw Kok via de mail: a.kok@welstad.nl of telefonisch 06-20912969 of 0599-635999. Minimaal vijf keer per jaar vindt er groot overleg plaats met de verschillende externe partners, waaronder Welstad, en onze school. 

Schoolverpleegkundige GGD

De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel. Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. De sociaal schoolverpleegkundige, die verbonden is aan onze school, is Anita Lamberts. We hebben een nauwe samenwerking met Anita. Minimaal vijf keer per jaar vindt er groot overleg plaats met de verschillende externe partners, waaronder ook de GGD, en onze school. Daarnaast kunt u ook altijd, op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, bellen naar de Telefonische advisering van de GGD: 050-3674991. Op de website www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. 

Leerplichtambtenaar en preventie-medewerker:
De leerplichtambtenaar die bij onze school betrokken is, is mevrouw Iris Mooy. De leerplichtambtenaar werkt intensief met ons samen om langdurig verzuim te voorkomen.

Periodiek onderzoek doktersassistent GGD

Ook met de doktersassistent van de GGD is er een samenwerking binnen onze regio. In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen uit te doen. Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn? Dan kunt u dit van tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen (050-3674990). In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. Alleen de schoenen gaan uit. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Als voorbereiding op de onderzoeken in groep 2 en 7 krijgen ouders een vragenlijst thuis gestuurd van de GGD over de gezondheid en welzijn van hun kind. Groep 7 krijgt dan ook een voorlichting over voeding en bewegen.  De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt overlegd wat er moet gebeuren.

Timpaan

Binnen onze school worden de vergoede dyslexieonderzoek en dyslexietrainingen verzorgd door Timpaan Support. We onderhouden nauwe contacten met Timpaan tijdens dyslexiebehandelingen zodat we vanuit een optimale samenwerking, ook met ouders, met behulp van behandelingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het lezen en spellen van een kind, het vergroten van het zelfvertrouwen, het bevorderen van het leesplezier en het leren omgaan met dyslexie. Bij de meeste kinderen zien we goede resultaten. Zo kan het kind sterker verder en het maximale uit zichzelf halen.

Cedin:

Onze school heeft een goede samenwerking met de externe partij Cedin. Indien nodig kunnen wij bij hulpvragen gebruik maken van de diensten van het paramedisch onderwijsteam van Cedin. Dit team biedt advies en kortdurende ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben om optimaal mee te doen binnen het onderwijs. Het team is gespecialiseerd in problemen rondom motoriek, lichamelijke en cognitieve beperkingen, langdurige ziekte, spraak-taal en sensorische informatieverwerking. Het doel is het scheppen van de voorwaarden voor optimale participatie van de leerling aan het leerproces.

Visio: 

Ook met de externe partij Visio heeft onze school een goede samenwerking. Bij hulpvragen of ondersteuning omtrent leerlingen met een visuele beperking kunnen wij gebruik maken van de expertise van en worden wij ondersteund door Visio. De ambulant onderwijskundig begeleider (aob'er) van Visio ondersteunt de school en helpt leerlingen met een visuele beperking en om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Hij of zij biedt bijvoorbeeld advies aan leraren over een geschikte lesomgeving en het aanpassen van lesmateriaal. Hij of zij adviseert niet alleen bepaalde hulpmiddelen aan leerlingen, maar ondersteunt ook bij het gebruik ervan. Dankzij de richtlijnen, adviezen en aangeleerde vaardigheden kan de leerling samen met zijn goedziende klasgenoten deelnemen aan het onderwijs.

LWOE: 

Met de externe partij LWOE heeft onze school ook een goede samenwerking. Voor hulpvragen m.b.t. leerlingen met epilepsie en slaapproblematiek kunnen we bij LWOE terecht. Deze organisatie heeft als doel leerlingen met epilepsie en slaapproblematiek beter te laten functioneren. De ambulant onderwijskundig begeleiders van LWOE adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in het onderwijs. Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld. 

OZL: 

Indien nodig werken we ook samen met de organisatie OZL. De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die een reguliere medische behandeling ondergaan en hierdoor zijn aangewezen op onderwijs op maat binnen o.a. het primair onderwijs. De consulenten van OZL ondersteunen scholen bij het organiseren van onderwijs op maat voor zieke leerlingen. Hierbij wordt de doorgaande leerlijn van de zieke leerling zo min mogelijk onderbroken, en worden onderwijsachterstanden waar mogelijk beperkt of voorkomen. Ook ondersteunen consulenten OZL bij het bevorderen van het sociaal- en emotioneel welbevinden van de zieke leerling. Zo blijft de leerling betrokken bij zijn klas en houdt hij contact met zijn docenten, klasgenoten én (school)vrienden.

Overige hulpverlenende vragen

Wanneer u vragen van hulpverlenende aard heeft, mag u altijd via de school (0599-331348) contact opnemen met onze IB-er Janneke Smit. Zij kan u wellicht op weg helpen met het doorsturen naar een hulpverlenende instantie. Voor algemene zaken kunt u via school (0599-331348) contact opnemen met onze directeur Miriam Stuut. Voor acute, dringende zaken is zij bereikbaar op 06-27050072

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Nieuwe doelen schoolplanperiode 2023-2027:

Ons belangrijkste doel blijft kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen. Onze focus blijft daarom voornamelijk gericht op de 4 hoofddomeinen. Vanaf volgend schooljaar gaan we werken aan de volgende speerpunten:

 • Rekenonderwijs:
  Leerlijn automatiseren optimaliseren. 
  - Bareka Rekenmuurtje verstevigen en implementeren binnen ons rekenonderwijs. 
 • Leesonderwijs:
  - Verdieping Close Reading.
  - Vanaf schooljaar 2024-2025 implementatie nieuwe taal/spellingsmethode. 
 • Alle vakgebieden - didactische vaardigheden en modellen:
  - Activerende werkvormen binnen onze lessen om de betrokkenheid van onze leerlingen nog meer te vergroten.
  - Formatief handelen binnen ons onderwijs verankeren. 
  - Digitale geletterdheid: effectief gebruik digitale middelen vergroten binnen ons onderwijs.
  - Optimaliseren afstemming in niveau en verwerking binnen ons onderwijs. 
 • Burgerschap: We willen de burgerschapsvaardigheden van onze leerlingen effectief vergroten door betekenisvol burgerschapsonderwijs aan te bieden.  Vernieuwen leerlijn burgerschap en deze verankeren binnen ons onderwijs. 
 • Onafhankelijke toetsing:
  - Implementatie doorstroomtoets (groep 8).
  - Implementatie Leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Peuterspeelzaal in Alteveer is in het nabijgelegen buurthuis gevestigd. Er is een nauwe samenwerking tussen de peuterspeelzaal en onze school. Er vindt altijd een warme overdracht plaats bij een overstap van peuterspeelzaal naar de basisschool. Dit is belangrijk voor een goede doorgaande lijn van de ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 lezen maandelijks voor op de peuterspeelzaal. VVE ouderochtenden van de peuterspeelzaal vinden bij ons op de basisschool plaats.

De samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen is binnen de gemeente Stadskanaal vastgelegd in het convenant “Doorgaande lijn van Voorschoolse naar Vroegschoolse Educatie". 

Terug naar boven