Christelijke Basisschool de Höchte

Beumeesweg 102 9661 AK Alteveer (Groningen)

 • Zo bijzonder cbs "de Hochte", zoveel kinderen om ons heen. Kijk je rugzak wordt gevuld. Respect, liefde en ook veel geduld. Verdraagzaamheid en aardig zijn, dat vindt iedereen hier fijn!
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Höchte

Het team

Toelichting van de school

Team: 

Wij zijn een enthousiast, betrokken, positief kritisch en goed op elkaar ingespeeld en elkaar aanvullend team. De kracht van ons team kenmerkt zich volgens de inspectie (in 2018) als volgt: een zeer betrokken, professioneel en kritisch team dat zich samen verantwoordelijk voelt en samen sterk staat in opleiden en kennis delen. Wij herkennen dit beeld van ons team absoluut.

Wij doen iedere dag weer ons best om al onze leerlingen een prettig en veilig gevoel te laten geven bij ons op school en ze zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Op onze website (www.dehochte.nl) vindt u een teamfoto en e-mailadressen waarop we persoonlijk te bereiken zijn. 

Miriam Stuut voert de directietaken uit. De directeur heeft de algehele leiding op school. Zij stuurt het onderwijs aan, begeleidt de groepsleerkrachten en het overig personeel. Verder onderhoudt zij contact met het bevoegd gezag, inspectie, gemeente en ouders. 

De intern begeleidster (IB) is Janneke Smit. Zij draagt zorg voor de organisatie van alle dingen rondom de speciale leerlingbegeleiding op onze school. Enkele voorbeelden daarvan zijn: het doen van onderzoek (bij leerproblemen) het begeleiden en ondersteunen van groepsleerkrachten. De contacten met ouders en betrokken instanties worden ook door de intern begeleider gecoördineerd en voorgezeten.  

ICT-coördinatoren zijn Roelianne Wilzing en Rein Koudstaal. Zij hebben een aantal taken in het kader van het gebruik van de computer. Bijvoorbeeld beheer van programma's en apparatuur, ondersteuning van collega's bij het gebruik van de computer. 

Cultuurcoördinator is Roelianne Wilzing. 

Leescoördinatoren zijn Miriam Stuut en Janneke Smit.

Rekencoördinator is Heleen Harms.

Administratief medewerkster is Rikste Wubs.

Schoolschoonmaak wordt verzorgd door Monica Boskers.   


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid ziekte- of verlofvervanging:

Als een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag, wordt de Vervangerspool ingeschakeld om voor een vervanger te zorgen. Dat lukt steeds minder goed door het lerarentekort. Steeds vaker is er geen enkele leerkracht beschikbaar.

Wat doen we als er geen vervanger beschikbaar is?

Als dat het geval is, wordt er allereerst gekeken binnen de school of er een oplossing te vinden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een deeltijd leerkracht een extra dag wil werken of door de inzet van een stagiaire. Het bestuur vindt het onwenselijk om de directeur of interne begeleider in te zetten bij vervangingen.

Wat doen we als ook dit niet mogelijk is?

Allereerst wordt gekeken of de groep samengevoegd kan worden met een andere groep of dat de leerlingen over meerdere groepen verdeeld worden. Dit doen we incidenteel (om onrust in meerdere groepen zoveel mogelijk te beperken) en is ook altijd een tijdelijke oplossing (voor één dag of hooguit enkele dagen). We willen niet dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor te veel en te vaak onder druk komt te staan in twee of meer groepen.

Wat doen we alle bovenstaande opties niet mogelijke zijn?

De laatste stap is dat een groep naar huis gestuurd wordt. Dat doen we liever niet, maar helaas is een andere keuze steeds minder mogelijk. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerstofjaarklassensysteem

Op CBS De Höchte werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd grotendeels hetzelfde onderwijsaanbod krijgen. Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van lesmethodes. Per leerjaar is vastgelegd wat er behandeld moet worden. De belangrijkste doelstelling van het leerstofjaarklassensysteem is het overbrengen van kennis. Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling passen bij het leerstofaanbod in een andere klas kunnen wij de de keuze maken tot groepsdoorbrekend werken. 

Huidige situatie

Aan het begin van schooljaar 2020-2021 starten wij met 75 leerlingen. Er zijn 4 combinatiegroepen. Voor iedere groep heeft één leerkracht de eindverantwoording. Er wordt in de meeste groepen door duo-collega’s les gegeven. Er is onderling veel en goed overleg waardoor de continuïteit bewaakt wordt. 

Ons team 2020-2021:

Directeur: Miriam Stuut

Adjunct-directeur: Erna Wilting

Intern begeleider: Janneke Smit

Groepsleerkrachten groep 1/2: Willy Wubs en Miriam Stuut

Groepsleerkrachten groep 3/4: Erna Wilting en Heidi Scheltens

Groepsleerkrachten groep 5/6: Roelianne Wilzing en Rein Koudstaal

Groepsleerkrachten groep 7/8: Heleen Harms en Janneke Smit

Administratie: Rikste Wubs

Schoolschoonmaak: Monica Boskers

Onderwijsasssistent: Rein Koudstaal 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Beredeneerd aanbod: 

In groep 1 en 2 werken we volgens het beredeneerd aanbod. Dit is een kwaliteitsdocument dat het werken met kleuters beschrijft in al zijn veelzijdigheid. Per periode per groep worden er doelen en aanbod beschreven. Dit wordt per leerling geregistreerd. 

Methodes groep 1 en 2: 

Taal: Schatkist (bronnenboek)

Lezen: Fonemisch bewustzijn CPS én Bouw

Rekenen: Pluspunt 4

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodes:

Vanuit onze visie richten wij ons onderwijs in. In de wet staat van ieder vak welke kerndoelen kinderen moeten beheersen. Aan de hand van die kerndoelen kiezen wij heel zorgvuldig een bepaalde methode bij onze visie en onze schoolpopulatie.

Methodes binnen onze school leerjaar 3 t/m 8:

 • Lezen groep 3: Veilig Leren Lezen - Kim
 • Voortgezet technisch lezen groep 4 t/m 7: Estafette
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
 • Taal: Taal op Maat
 • Spelling: Spelling op Maat
 • Rekenen: Pluspunt 4
 • Wereldoriëntatie: Meander (aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) en Naut (natuur). Deze methodes sluiten bij elkaar aan. 
 • Beeldende vorming: Moet je doen (bronnenboek)
 • Muziek: Kunstenschool Groningen
 • Techniek: Techniek torens en Lego League (programmeren) 
 • Bewegingsonderwijs: Basislessen Bewegingsonderwijs
 • Levensbeschouwing: Kind op Maandag en Kinderen en hun sociale talenten
 • Engels: Take it easy

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel (SOP): 

CBS De Höchte biedt de basisondersteuning, zoals die in het kader van Passend Onderwijs van de school verwacht mag worden. Ieder kind verdient de zorg die past bij de onderwijsbehoefte. Dankzij de inzet, betrokkenheid en kwaliteiten van het team kunnen wij op dit moment veel leerlingen een passende plek bieden. De grootte van de groep, de zorgzwaarte van de leerling en de bekwaamheid van de leerkracht spelen een grote rol. Onze school heeft in het SOP nader beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden betreft passend onderwijs.

Samenwerking externe partners:

Binnen onze school vinden wij een goede samenwerking met externe partners erg belangrijk. Door een goede samenwerking met externe partijen en ouders kunnen wij samen sterk staan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van onze leerlingen, onze ouders en ons team. Dat vraagt om een goede afstemming en daarom hebben wij korte lijnen met alle externe betrokkenen. 

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige GGD: 

De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel. met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. De schoolverpleegkundige die verbonden is aan onze school is Inge Scheper. Iedere 2e donderdag van de maand houdt zij spreekuur op school, in de schoolbibliotheek. Daarnaast kunt u ook altijd, op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, bellen naar de Telefonische advisering van de GGD: 050-3674991. Op de website www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. 

Inloopspreekuur Stichting Welstad:

Stichting Welstad is een vrij toegankelijk en zeer laagdrempelige organisatie waar ouders terecht kunnen voor vragen over o.a. opvoeden, gezondheid, echtscheiding, eenzaamheid of geld. Gea Timmer is de maatschappelijk werkster/gezinscoach die verbonden is aan onze school. Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur houdt Welstad een inloopspreekuur binnen onze school, in de schoolbibliotheek.

Naast het inloopspreekuur kunnen ouders ook altijd contact opnemen met directie of IB, Miriam Stuut of Janneke Smit via 0599-331348, of rechtstreeks contact opnemen mevrouw Timmer via de mail: g.timmer@welstad.nl of telefonisch 06-15867319 of 0599-635999.Overige hulpverlenende vragen:Wanneer u met vragen van hulpverlenende aard zit, mag u altijd via de school (0599-331348) contact opnemen met onze IB-er Janneke Smit. Zij kan u wellicht op weg helpen met het doorsturen naar een hulpverlenende instantie. Voor algemene zaken kunt u via school (0599-331348) contact opnemen met onze directeur Miriam Stuut. Voor acute, dringende zaken is zij bereikbaar op 06-27050072.

Logopedie: 

Onze school wordt ook bezocht door een logopediste. Kinderen in groep 2 worden onderzocht door de logopediste van de GGD. Wanneer u vermoedt dat uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, stem, mondgewoonten en/of auditieve vaardigheden kunt u de leerkracht van uw kind of de IB-er benaderen. U kunt ook zelf contact opnemen met de afdeling logopedie van GGD Groningen via logopedie@ggd.groningen.nl.Ook bestaat er de mogelijkheid om binnen onze school logopedie te volgen. Dit wordt verzorgd door de PraatmaatGroep. Meer informatie over de PraatMaatGroep kunt u vinden op de website: http://www.depraatmaatgroep.nl/logo-flex

Steunpunt Passend Onderwijs scholengroep Perspectief:

Binnen Scholengroep Perspectief hebben we een eigen expertisecentrum voor hulpvragen van scholen m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Als wij behoefte hebben aan advies of ondersteuning kunnen we een beroep doen op de aanwezige deskundigheid. Zij houden zich bezig met een drietal taken:  

 • Adviseren scholen m.b.t. ondersteuningsbehoefte van een leerling (plan van aanpak, eigen leerlijn, arrangement)  
 • Onderzoek (laten) uitvoeren (pedagogisch, didactisch, psychologisch, observatie) en ondersteuning bieden aan leerkrachten (coaching en video interactiebegeleiding) 
 • Adviseren bestuur m.b.t. inzet en uitvoering van arrangementen en de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs.  In bijzondere situaties kan ook een beroep worden gedaan op externe specialistische deskundigheid, zoals bijv. GZ-psycholoog, logopedist, lees- en dyslexiespecialist, fysiotherapeut, ergotherapeut en schoolmaatschappelijk werk.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven