Roomskatholiek Basisschool ST Willibrordus

Van Gaverenlaan 10 a 5131 CT Alphen (Noord-Brabant)

Vaak krijgen wij te horen dat we een warm en toegankelijk gebouw hebben waar eenieder zich goed voelt en we mogen zijn zoals we zijn.

Het team

Toelichting van de school

Het team dat op onze school verantwoordelijk is voor het onderwijs kenmerkt zich door een goede mix van ervaren leerkrachten en jongere collega’s. Het team bestaat (01-08-2020) uit:

1        Directeur

1        Directieondersteuner (tevens leerkracht)

1        Intern Begeleider

1        Ondersteuner Interne Begeleiding / MRT

17      Leerkrachten(inclusief invalkracht)

4       Leerkrachten met taak onderwijskundig coördinator

3       Onderwijsassistenten

1        Conciërge

Ons team wordt compleet gemaakt door een tweetal buurtsportcoaches die de gymlessen verzorgen en een consulente die vanuit het samenwerkingsverband aan onze school, voor hulp bij de ondersteuning aan de leerlingen en collega's, is verbonden. NB deze mensen zijn niet in dienst van ons bestuur.

De leeftijdsverdeling van het team, dat voor 27%bestaat uit mannen, ziet er (01-08-2020) als volgt uit:        

21-30jaar     21,2%         

31-40jaar     30,3%         

41-50jaar     15,2%         

51-60jaar     24,2%        

61-67jaar     9,1%           

Het managementteam van de Willibrordusschool wordt gevormd door de directeur van de school, een directie ondersteuner en de intern begeleider. De managementtaken worden onderling verdeeld en uitgevoerd.          

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leraren / Voorkoming van lesuitval

In de dagelijkse praktijk van het onderwijs hebben we soms te maken met een tekort aan personeel vanwege verzuim en verlof. De meeste problemen doen zich voor bij het tijdelijk vervangen van onderwijzend personeel. Het bestuur van Het Groene Lint, waaronder onze school valt, kiest voor vervangingen waarbij kinderen zoveel als mogelijk “bekende gezichten” zien. Voor het vervangen van afwezige personeelsleden wordt de volgende procedure gevolgd.

Er wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de personeelsleden van Het Groene Lint benoemd in de min-max contracten. Zijn deze min-maxers niet beschikbaar, dan kan een beroep gedaan worden op parttime werkende collega’s die bereid zijn extra te werken. Als er op bovengenoemde manier niet aan vervanging gekomen kan worden ontstaat op school een noodsituatie. Voor deze specifieke situaties zal een passende oplossing worden gezocht.

Hierbij valt te denken aan:

 • het kortdurend opsplitsen / samenvoegen van groepen
 • het gedurende maximaal een dagdeel per week inzetten van ambulante personeelsleden bij andere HGL-scholen vragen of parttime leraren beschikbaar zijn.
 • inzet van stagiaires/ stagiairs (indien beschikbaar)
 • BSO inschakelen om te kijken of zij in een noodsituatie wat kunnen betekenen    

Als de noodsituatie langer dreigt te gaan duren dan twee dagen en er echt geen vervanging mogelijk is, kan besloten worden een groep kinderen een halve of hele dag vrij te geven. De directeur brengt de ouders daar schriftelijk minstens twee dagen tevoren van op de hoogte. Het vrijaf geven van een groep kinderen kan alleen als alle andere mogelijkheden uitgesloten zijn. Kinderen worden nooit  onverwacht naar huis gestuurd. 

In verband met de onvoorspelbare situatie omtrent de coronacrisis is vanaf 18 september 2020 overgestapt op de volgende procedure. Gedurende het schooljaar is het mogelijk dat deze nog zal worden aangepast. 

1- Wanneer een vervanging nodig is zal via de vervangingspool van Het Groene Lint een vervanger worden gezocht. 

2- Wanneer er geen vervanger beschikbaar is gaan we over tot de volgende wijze van organisatie van de vervanging: Parttime leerkrachten van eigen school en andere HGL-scholen die “extra” beschikbaar zijn voor invalwerk worden benaderd. 

3- Binnen het cluster wordt bekeken of er intern een oplossing is om de betreffende groep op te vangen. (het kortdurend opsplitsen / samenvoegen van groepen, inzet van (LIO)stagiaires) 

4- Ambulante personeelsleden (personeel zonder groep) wordt gedurende maximaal een dag(deel) per week ingezet voor groepstaken. (mits de persoonlijke agenda dit toelaat)  

5- Wanneer we bij punt 5 zijn aanbeland worden de ouders van de betreffende groep verzocht om hun kind thuis te houden. Het vrijaf geven van een groep kinderen zal alleen gebeuren als alle onder punt 1 t/m 4 mogelijkheden geen oplossing kunnen bieden. Het bestuur zal hierover worden geïnformeerd.  Het kan dus de komende periode voorkomen dat er een bericht wordt verstuurd dat er voor de dezelfde dag of de eerstvolgende schooldag geen leerkracht / opvang voor uw kind beschikbaar is en dat u wordt verzocht uw kind thuis te houden. Een situatie die we niet wensen en natuurlijk hopen te vermijden.  

- Wanneer een dag van tevoren bekend is dat er geen vervanger beschikbaar is, wordt u als ouder hier de betreffende avond van te voren over bericht via de app van de Willibrordusschool. Wanneer ouders de opvang voor die dag echt niet geregeld kunnen krijgen, kunnen zij dit laten weten aan de directie. Deze leerlingen worden dan noodgedwongen verdeeld over andere groepen.  Wanneer we pas ’s ochtends weten dat we een groep niet kunnen bemensen, zal deze ochtend, voor aanvang van school, een bericht worden verstuurd dat er geen vervanger beschikbaar is. De leerlingen worden dan tot 12.00 uur opgevangen (woensdag tot 12.30 uur).

- Wanneer ouders de opvang voor die middag echt niet geregeld kunnen krijgen, kunnen zij dit laten weten aan de directie. Deze leerlingen worden ’s middags dan noodgedwongen verdeeld over andere groepen of anderszins opgevangen.  

Mocht als gevolg van het opvolgen van de richtlijnen van het RIVM het personeelstekort aanhouden dan zal worden getracht om de verschillende groepen zonder leerkracht beurtelings thuis te laten. Dit om te voorkomen dat bepaalde groepen onevenredig veel lessen missen. Kinderen worden echter nooit?onverwachts naar huis gestuurd. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ieder kind maar ook iedere leerkracht heeft zijn eigen specifieke talenten.

Op onze school proberen we steeds meer deze talenten van elkaar te zien en te benutten. Dit uit zich onder anderen in het bij elkaar geven van specifieke lessen (denk aan social media, expressievakken, zaakvakken).

Daarnaast zijn een tweetal vakleerkrachten verantwoordelijk voor de gymlessen en is er één vakleerkracht muziek in dienst. 

MUZIEK: Met een veelvoud aan instrumenten en met moderne technische ondersteuning leren kinderen de verschillende facetten van de muziek. Of het nu gaat over zelf muziek maken, het luisteren of voelen van muziek. Kinderen ervaren dat ook deze manier van uiten en beleven een bijdrage levert aan hun totale ontwikkeling. 

BEWEGINGSONDERWIJS: In een recentelijk gebouwde gymzaal naast ons schoolgebouw ontbreekt het onze leerlingen qua bewegingsonderwijs aan niets. De vakleerkrachten vinden het belangrijk dat alle kinderen op hun eigen niveau doorontwikkelen. Het gaat er daarbij niet om dat kinderen goed zijn in sport maar dat ze hun eigen vaardigheidsniveau verder ontwikkelen en hun eigen uitdagingen aan durven gaan. De gymlessen vormen een logisch verlengstuk van de overige activiteiten op school. Er is volop aandacht voor de geldende waarden en normen en Zaken als "Omgaan met verlies" en "Samenwerken" komen meermaals aan bod.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de invulling van de verdeling van onderwijstijd is gewerkt met gemiddelden. Afhankelijk van de behoeften van de groep en/of de individuele leerling kan hiervan door de professionaliteit van de leerkracht van worden afgeweken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de invulling van de verdeling van onderwijstijd is gewerkt met gemiddelden. Afhankelijk van de behoeften van de groep en/of de individuele leerling kan hiervan door de professionaliteit van de leerkracht van worden afgeweken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs op onze school

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met een groot aantal andere schoolbesturen in de regio samen in twee samenwerkingsverbanden. Voor de Willibrordusschool is dit het samenwerkingsverband “Plein 013”. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in het samenwerkingsverband worden gemaakt gelden voor alle aangesloten scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt het samenwerkingsverband onze school bij het vormgeven van Passend Onderwijs.  

Wat is Passend onderwijs?

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner. Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is voor onze school een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de GGD beschikbaar. En er is een consulent van het samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen.  

Wat kan onze school bieden?

Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school.

In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Gedurende het schooljaar 2019-2020 zal het huidige ondersteuningsprofiel waarschijnlijk worden herzien.

Zoals gezegd maakt onze school onderdeel uit van samenwerkingsverband Plein013. Van alle scholen van dit samenwerkingsverband is in najaar 2013 het ondersteuningsprofiel in kaart gebracht. In 2015 zijn deze profielen opnieuw in kaart gebracht, de inhoud van deze rapportage is iets uitgebreider, en wat anders geordend dan de rapportage in 2013. Het schoolprofiel is in kaart gebracht middels een audit waarbij op vijf domeinen informatie is verzameld. 

1. De diversiteit van de leerlingenpopulatie van de school: Kijkend naar de bevraagde aspecten van de leerlingenpopulatie is de populatie van de school ten opzichte van andere scholen in Nederland meer homogeen te noemen.

2. De ruimte voor verschillen tussen leerlingen, die de manier van onderwijs geven op de school biedt:  De antwoorden op de vragen over de manier van onderwijzen en het omgaan met verschillen geven het beeld van een school die veel extra ruimte biedt voor verschillen tussen leerlingen (passend bij een smalle ondersteuningsschool)               

3. De beschikbaarheid van extra voorzieningen bij de school op de volgende vijf ‘velden’:

 • a.    extra handen / omvang van de klassen
 • b.     speciale onderwijsmaterialen
 • c.     mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving
 • d.     expertise (teamexpertise en individuele expertise van leerkrachten/medewerkers)
 • e.     samenwerking met (zorg)instanties buiten het onderwijs

Onze school heeft meer dan de fundamentele voorzieningen voor wat betreft onderwijsmaterialen (b), de ruimtelijke omgeving (c), specialistische expertise (d). Deze beschikbaarheid van voorzieningen past bij een smalle ondersteuningsschool

4.   De borging van de extra ondersteuning voor leerlingen in de organisatie van het onderwijs: De borging in de organisatie van de extra ondersteuning voor leerlingen gebeurt op de meeste gevraagde aspecten planmatig, op enkele niet (passend bij een netwerkschool plus).

5.     De intensiteit en omvang van de samenwerking met anderen binnen het samenwerkingsverband Plein013, en in het bredere onderwijsveld: De samenwerking met onderwijspartners binnen en buiten Plein013 is matig intensief met enkele partners, beperkt met andere (passend bij een netwerkschool plus).

Over het geheel genomen is Willibrordusschool te karakteriseren als een smalle ondersteuningsschool. 

Het volledige ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband en te vinden op de website van de school. www.willibrordusschool-alphen.nl     

Samen met ouders

Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk.  

Naar een andere school

Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers. Het samenwerkingsverband heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend Onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden.  

Toelaatbaarheidsverklaring

Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht.  

Ondersteuning door het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is in elke school een consulent aanwezig die de school ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een zogenaamde onderwijsmakelaar van het samenwerkingsverband.  

Aanmelden door ouders

Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden.  

Bezwaar maken

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven