Rooms Katholieke Basisschool Marienhof

Schoolstraat 9 6626 AC Alphen (Gelderland)

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marienhof

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn verheugd dat we u kunnen melden dat Basisschool Mariënhof weer een basisarrangement heeft bij de inspectie van onderwijs. Dit houdt in dat onze school weer voldoende gescoord heeft bij het laatste inspectiebezoek.

In september 2017 heeft het eerste bezoek plaatsgevonden. De inspecteur stelde vast dat er goede ontwikkelingen te zien waren op onze school.Helaas bleef staan dat we drie jaar op een rij te laag hadden gescoord bij de eindtoets. Om die reden kreeg onze school in 2017 een onvoldoende.

Op 11 september 2018 heeft de inspectie weer een bezoek gebracht aan onze school en de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in kaart gebracht. We zijn blij dat het oordeel voldoende nu weer is toegekend. De resultaten van de eindtoets waren voldoende én de punten van aandacht uit 2017 m.b.t. ons onderwijs waren duidelijk zichtbaar. Het resultaat was dan ook een dikke voldoende.


Terug naar boven