Alphense Montessorischool

Preludeweg 15 2402 HB Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Alphense Montessorischool
  • Kinderen uit de onderbouw kunnen grote getallen neerleggen mbv materiaal.
  • Kinderen leren zelf keuzes te maken om de kerndoelen te behalen.
  • De duizendketting draagt bij aan het getalbegrip van kinderen uit de MB.
  • Kinderen leren om samen te werken is een belangrijke waarde in ons onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores op de eindtoets waren de afgelopen jaren boven de gestelde norm. In 2019-2020 is er vanwege de corona crisis geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt CITO-toetsen af in de groepen 2 tot en met 8. Dit gebeurt 2 maal per jaar, in februari en in juni. Deze toetsen worden geanalyseerd en op basis hiervan worden er maatregelen genomen om het onderwijs (verder) te verbeteren.

Als norm hanteren wij het landelijk CITO-gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar welk vervolgonderwijs gaan onze kinderen?

Het verwijzingspercentage over de afgelopen jaren ligt net boven het landelijk gemiddelde. Onze kinderen stromen door naar alle verschillende voortgezet onderwijsscholen in Alphen aan den Rijn. 

Niveau/vaardigheden kinderen

Onze kinderen beheersen minimaal de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat ze inhoudelijk een goede aansluiting hebben op het middelbaar onderwijs. Naast inhoudelijke kennis bezitten de kinderen extra vaardigheden, die in het middelbaar onderwijs erg belangrijk zijn, zoals: zelfstandig kunnen werken, keuzen kunnen maken en plannen, inzicht in eigen talenten en interesses en kunnen samenwerken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alhoewel er in Nederland een voortdurende publieke discussie gevoerd wordt over de manier waarop de kwaliteit van een school zou kunnen worden beoordeeld, is de Alphense Montessorischool toch blij met de oordelen van de inspectie, al gaan die slechts over een relatief smal deel van waar de school voor staat. Ook de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) onderwerpt middels een audit de Alphense Montessorischool regelmatig aan een controle: de uitslag daarvan is ook goed.

De school valt onder het basisarrangement, dit houdt in dat de inspectie constateert dat er geen risico's zijn ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de school. De onderwijsinspectie heeft de school op 8 februari 2018 bezocht. Er werd gekeken naar 6 onderdelen:

Aanbod:voldoende

Zicht op ontwikkeling: goed  

Didactisch handelen: voldoende

Kwaliteitszorg: goed

Kwaliteitscultuur: goed

Verantwoording/dialoog: voldoende

Terug naar boven