Alphense Montessorischool

Preludeweg 15 2402 HB Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Alphense Montessorischool
  • Kinderen uit de onderbouw kunnen grote getallen neerleggen mbv materiaal.
  • Kinderen leren zelf keuzes te maken om de kerndoelen te behalen.
  • De duizendketting draagt bij aan het getalbegrip van kinderen uit de MB.
  • Kinderen leren om samen te werken is een belangrijke waarde in ons onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores op de eindtoets waren de afgelopen jaren boven de gestelde norm. In 2019-2020 is er vanwege de corona crisis geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt CITO-toetsen af in de groepen 2 tot en met 8. Dit gebeurt 2 maal per jaar, in februari en in juni. Deze toetsen worden geanalyseerd en op basis hiervan worden er maatregelen genomen om het onderwijs (verder) te verbeteren.

Als norm hanteren wij het landelijk CITO-gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar welk vervolgonderwijs gaan onze kinderen?

Het verwijzingspercentage over de afgelopen jaren ligt net boven het landelijk gemiddelde. Onze kinderen stromen door naar alle verschillende voortgezet onderwijsscholen in Alphen aan den Rijn. 

Niveau/vaardigheden kinderen

Onze kinderen beheersen minimaal de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat ze inhoudelijk een goede aansluiting hebben op het middelbaar onderwijs. Naast inhoudelijke kennis bezitten de kinderen extra vaardigheden, die in het middelbaar onderwijs erg belangrijk zijn, zoals: zelfstandig kunnen werken, keuzen kunnen maken en plannen, inzicht in eigen talenten en interesses en kunnen samenwerken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alhoewel er in Nederland een voortdurende publieke discussie gevoerd wordt over de manier waarop de kwaliteit van een school zou kunnen worden beoordeeld, is de Alphense Montessorischool toch blij met de oordelen van de inspectie, al gaan die slechts over een relatief smal deel van waar de school voor staat. Ook de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) onderwerpt middels een audit de Alphense Montessorischool regelmatig aan een controle: de uitslag daarvan is ook goed.

De school valt onder het basisarrangement, dit houdt in dat de inspectie constateert dat er geen risico's zijn ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de school. De onderwijsinspectie heeft de school op 8 februari 2018 bezocht. Er werd gekeken naar 6 onderdelen:

Aanbod:voldoende

Zicht op ontwikkeling: goed  

Didactisch handelen: voldoende

Kwaliteitszorg: goed

Kwaliteitscultuur: goed

Verantwoording/dialoog: voldoende

Terug naar boven