Alphense Montessorischool

Preludeweg 15 2402 HB Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Alphense Montessorischool
  • Kinderen uit de onderbouw kunnen grote getallen neerleggen mbv materiaal.
  • Kinderen leren zelf keuzes te maken om de kerndoelen te behalen.
  • De duizendketting draagt bij aan het getalbegrip van kinderen uit de MB.
  • Kinderen leren om samen te werken is een belangrijke waarde in ons onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores op de eindtoets waren de afgelopen jaren boven de gestelde norm. In 2019-2020 is er vanwege de corona crisis geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt CITO-toetsen af in de groepen 2 tot en met 8. Dit gebeurt 2 maal per jaar, in februari en in juni. Deze toetsen worden geanalyseerd en op basis hiervan worden er maatregelen genomen om het onderwijs (verder) te verbeteren.

Als norm hanteren wij het landelijk CITO-gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar welk vervolgonderwijs gaan onze kinderen?

Het verwijzingspercentage over de afgelopen jaren ligt net boven het landelijk gemiddelde. Onze kinderen stromen door naar alle verschillende voortgezet onderwijsscholen in Alphen aan den Rijn. 

Niveau/vaardigheden kinderen

Onze kinderen beheersen minimaal de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat ze inhoudelijk een goede aansluiting hebben op het middelbaar onderwijs. Naast inhoudelijke kennis bezitten de kinderen extra vaardigheden, die in het middelbaar onderwijs erg belangrijk zijn, zoals: zelfstandig kunnen werken, keuzen kunnen maken en plannen, inzicht in eigen talenten en interesses en kunnen samenwerken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige- en vertrouwde leeromgeving draagt in hoge mate bij aan het gevoel van welbevinden en 'leerbereidheid'. Door als school te werken aan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen groeit een gevoel van zelfvertrouwen. Dit wordt versterkt door uitdagend werk aan te bieden binnen de mogelijkheden van het kind. Dit zorgt voor succeservaringen en een grote bereidheid tot leren. Binnen de school is er veel aandacht voor het leren van en met elkaar, door gebruik te maken van elkaars interesse en kwaliteiten (een ieder is uniek). Binnen het Montessori onderwijs is er veel aandacht voor hoe gaan we met elkaar en de omgeving om. Samen met ouders geeft de school vorm aan 'It takes a village to raise a child'. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • help mij het zelf te doen
  • leren van en met elkaar
  • veilige en uitdagende omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alhoewel er in Nederland een voortdurende publieke discussie gevoerd wordt over de manier waarop de kwaliteit van een school zou kunnen worden beoordeeld, is de Alphense Montessorischool toch blij met de oordelen van de inspectie, al gaan die slechts over een relatief smal deel van waar de school voor staat. Ook de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) onderwerpt middels een audit de Alphense Montessorischool regelmatig aan een controle: de uitslag daarvan is ook goed.

De school valt onder het basisarrangement, dit houdt in dat de inspectie constateert dat er geen risico's zijn ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de school. De onderwijsinspectie heeft de school op 8 februari 2018 bezocht. Er werd gekeken naar 6 onderdelen:

Aanbod:voldoende

Zicht op ontwikkeling: goed  

Didactisch handelen: voldoende

Kwaliteitszorg: goed

Kwaliteitscultuur: goed

Verantwoording/dialoog: voldoende

Terug naar boven